Dzieci przebywające w pieczy zastępczej otrzymały sprzęt do zdalnej nauki