Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

 

Treść ogłoszenia:

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U.  2014 poz. 1118),  art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. 2015 poz. 1255), art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578)

STAROSTA POWIATU STALOWOWOLSKIEGO
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych
w roku 2016 

 
I. Rodzaj zadania publicznego
Konkurs obejmuje powierzenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania
Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 123 600 zł

III. Terminy i warunki realizacji zadania publicznego

 1. Dotacja na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest przeznaczona w 97% na wynagrodzenia z tytułu umów zatrudnienia osób udzielających porad prawnych, a w 3% na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej zadania,
 2. Zadanie powinno być realizowane w terminie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 3. Dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których udzielanie tej pomocy wykonywać będą organizacje pozarządowe, zlokalizowane będą w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego, ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola. W przypadku obu punktów, przewidziano także udzielanie bezpłatnych porad prawnych w punktach filialnych zlokalizowanych w gminach: Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany. Szczegółowy harmonogram oraz lokalizacja punktów filialnych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli oraz Urzędy Gmin, w których utworzone zostaną punkty filialne, zapewnią:
  1. dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej oraz teleinformatycznej,
  2. meble biurowe, tj. biurko, szafa biurowa zamykana, zapewniająca bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe,
  3. telefon,
 5. Organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie ofert na powierzenie realizacji bezpłatnych porad prawnych, mogą ubiegać się o prowadzenie jednego lub dwóch punktów, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. Nieodpłatna pomoc prawna powinna być udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.
 7. Organizacja pozarządowa, której powierzono realizację bezpłatnych porad prawnych, ma obowiązek dokumentowania na karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdego przypadku udzielania pomocy prawnej,    
 8. Osobami uprawnionymi do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej są:
  1. młodzież do 26. roku życia,
  2. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
  3. osoby, które ukończyły 65. lat,
  4. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  5. kombatanci,
  6. weterani,
  7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 9. Pomoc prawna powinna polegać na:
  1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
  3. pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
 10. W ramach bezpłatnych porad prawnych, uprawnieni powinni uzyskać informacje m.in. w zakresie:
  1. prawa pracy,
  2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  3. prawa cywilnego,
  4. spraw karnych,
  5. spraw administracyjnych,
  6. ubezpieczenia społecznego,
  7. spraw rodzinnych,
  8. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 11. Nieodpłatnej pomocy prawnej w powierzonych organizacji pozarządowej punktach udzielać mogą:
  1. adwokacji i radcy prawni,
  2. doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  3. osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
   1. ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
   2. posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
   3. korzystają z pełni praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych,
   4. nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

IV. Termin składania ofert
Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 30 listopada 2015 roku o godz. 15:00. Oferty należy składać w zaklejonych, opieczętowanych kopertach wyłącznie w siedzibie Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, pok. 103 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy Oferenta oraz rodzaju i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Dotacje przyznawane są w oparciu o ofertę złożoną przez podmiot ubiegający się o realizację zadania wymieniony w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 3 do ogłoszenia) oraz złożenie go w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Organizacja pozarządowa ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, musi spełniać łącznie następujące warunki:    
  1. posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
  2. przedstawić zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą spełniającą warunki określone w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
  3. dawać gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
   • zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
   • zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
 4. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może natomiast ubiegać się organizacja pozarządowa z którą starosta rozwiązał umowę lub która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert:
  1. nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego,
  2. wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania.
 5. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 6. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 7. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 14 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 8. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
  1. niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty,
  2. złożenia oferty po terminie,
  3. złożenia oferty bez wymaganych załączników,
  4. złożenia oferty w niewłaściwy sposób (niezgodny z ogłoszeniem konkursu, tj. np. przesłanie pocztą, faksem, drogą elektroniczną),
  5. złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu,
  6. złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
  7. złożenie oferty przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,
  8. złożenie oferty zawierającej brak jednoznacznie zdefiniowanego zakresu zadania,
  9. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnym odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,
  10. Komisja konkursowa może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

    

 9. Komisja konkursowa może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 10. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nieformalnych.
 11. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym.
 12. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione
   w art. 3 ust. 3 ustawy,
  2. zgodność przedmiotu oferty z przedmiotem zadania,
  3. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy – w tym świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków,
  4. cel projektu, opis beneficjentów, metody pracy, harmonogram realizacji, mierniki realizacji celu, zgodność z celami zawartymi w konkursie,
  5. dotychczasowe doświadczenie organizacji w realizacji zadań o podobnym charakterze,
  6. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne,
  7. przejrzystość kalkulacji kosztów, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  8. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego (w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy),
  9. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

    

 13. Szczegółowe kryteria oceny merytorycznej zgłoszonych ofert wraz z liczbą przyznawanych punktów określa karta oceny merytorycznej stanowiąca załącznik nr 4.
 14. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
 15. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 16. Każdy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 17. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty lub udzieleniu dotacji na realizację zadania, zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
 18. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
  1. nie zostanie złożona żadna oferta,
  2. żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
 19. W przypadku braku wyłonienia organizacji pozarządowej/ych do realizacji bezpłatnych porad prawnych, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, zostaną one powierzone okręgowej radzie adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych.
 20. Szczegółowe informacje na temat konkursu, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Nadzoru (pok. 103) lub pod numerem telefonu: 15 643 36 56

 

 Załączniki: