Komunikat Wydziału Komunikacji

Komunikat Wydziału Komunikacji

Przypominamy, że przestało obowiązywać wydłużenie terminów z 30 do 180 dni na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium UE albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu na podstawie art. 31i ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późniejszymi zmianami ).

Wspomniane wydłużenie terminów obowiązywało tylko do dnia 31 grudnia 2020 r. W związku  z powyższym, na podstawie art. 78 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 71 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późniejszymi  zmianami) od dnia 1 stycznia 2021 r. właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu a właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 15zzzw ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późniejszymi zmianami) – w przypadku gdy ważność m. in.:

  • prawa jazdy,
  • pozwolenia na kierowanie tramwajem,
  • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
  • legitymacji instruktora nauki jazdy,
  • legitymacji egzaminatora
  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
  • uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (14.03.2020 r.) albo stanu epidemii (20.03.2020 r.), ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Zawiadamiamy również, że zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695 z późniejszymi zmianami) pozwolenia czasowe, których termin ważności upłynął po 13 marca 2020 r. zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.