Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 • Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

  Naczelnik Wydziału

  Witold Tutak
  Pok. 306
  tel. 15 643 36 62

  srodowisko2_(at)_stalowowolski.pl

  Zastępca Naczelnika

  Hubert Karwan
  Pok. 304
  tel. 15 643 36 47

  lasy_(at)_stalowowolski.pl


  Ochrona powietrza, ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi oraz rolnictwo
  Justyna Koper - Kędra
  Pok. 303
  tel. 15 643 36 05

  Gospodarka odpadami
  ------
  Pok. 302
  tel. 15 643 36 04

  Lasy, łowiectwo, ochrona przyrody
  Pok. 304
  tel. 15 643 36 47


  Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Jacek Madej
  Pok. 304
  tel. 15 643 36 47
  kom. 530 310 056


  Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa należy:
  1.    w zakresie melioracji i gospodarki wodnej:
  1)    zatwierdzanie statutów spółek wodnych,
  2)    prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych w tym wydawanie decyzji administracyjnych,
  3)    wydawanie decyzji w sprawach rozwiązywania spółek wodnych, ustalania zarządu komisarycznego i likwidacji spółek,
  4)    ustalanie linii brzegowej wód według kompetencji starosty,
  5)    współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie przewidzianym przez przepisy ustawy Prawo wodne;
  2.    w zakresie rybactwa śródlądowego:
  1)    wydawanie i cofanie kart wędkarskich oraz kart do łowienia podwodnego,
  2)    wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wód nieżeglownych w wodach żeglownych,
  3)    prowadzenie spraw związanych z rejestracją sprzętu pływającego do połowu ryb,
  4)    prowadzenie spraw związanych z organizacją Społecznej Straży Rybackiej,
  5)    wydawanie legitymacji społecznym strażnikom rybackim.
  3.    w zakresie gospodarki odpadami:
  1)    współpraca w przygotowaniu pozwoleń zintegrowanych w części dotyczącej gospodarki odpadami,
  2)    przygotowanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  3)    przygotowanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
  4)    przygotowanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
  5)    przygotowanie zezwoleń na transport odpadów,
  6)    przygotowywanie decyzji w zakresie wydawania, ograniczania, cofania, zmiany pozwoleń i zezwoleń dotyczących gospodarki odpadami,
  7)    prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie przetwarzania, zbierania lub transportu odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności,
  8)    przygotowanie decyzji nakładających na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków,
  9)    prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami z wypadków, gdy gospodarowania tego dokonuje sam starosta,
  10)    prowadzenie kontroli przestrzegania przez podmioty gospodarujące odpadami, przepisów ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach w zakresie objętym właściwością Starosty,
  11)    zobowiązanie podmiotów prowadzących instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
  12)    prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zasad oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
  4.    w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:
  1)    wydawanie, ograniczanie, cofanie, zmiana decyzji udzielających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  2)    wydawanie decyzji dot. zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
  3)    przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego – wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo wybudowanej instalacji lub zmienionej w sposób istotny, lokalizowanej na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza,
  4)    przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko,
  5)    prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przez podmioty przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością starosty,
  6)    prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach z zakresu ochrony powietrza oraz udostępnianie tych informacji,
  7)    zobowiązywanie podmiotów prowadzących instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
  8)    przyjmowanie zgłoszeń od prowadzących instalacje dotyczących źródeł spalania paliw,
  9)    wydawanie decyzji ustalających wymagania dotyczące eksploatacji instalacji,
  10)    przygotowywanie i przekazywanie informacji o tzw. średnich źródłach spalania do Krajowego Ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami.
  5.    w zakresie ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi:
  1)    wydawanie ograniczanie, cofanie oraz zmiana decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku dla prowadzących działalność gospodarczą,
  2)    przyjmowanie zgłoszeń instalacji emitujących pola elektromagnetyczne z których emisja nie wymaga pozwolenia mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko,
  3)    prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów w zakresie o ochronie środowiska przez podmioty w zakresie objętym właściwością starosty,
  4)    prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach z zakresu ochrony przed hałasem i polem elektromagnetycznym oraz udostępnienie tych informacji,
  5)    wydawanie decyzji zobowiązujących podmioty negatywnie oddziałujące na środowisko do usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
  6)    zobowiązywanie podmiotów prowadzących instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
  7)    publikacji informacji o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia,
  8)    przekazywanie informacji zawartych w zgłoszeniach dla instalacji objętych obowiązkiem zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól;
  6.    w zakresie pozwoleń zintegrowanych:
  1)    wydawanie, ograniczanie, cofanie, zmiana pozwoleń zintegrowanych,
  2)    prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach z zakresu pozwoleń zintegrowanych oraz udostępnianie tych informacji.
  7.    w zakresie ochrony powierzchni ziemi:
  1)    prowadzenie spraw związanych z okresowymi badaniami jakości gleby i ziemi,
  2)    prowadzenie spraw związanych z obserwacją terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi,
  3)    prowadzenie spraw dotyczących identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
  4)    prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
  8.    w zakresie gospodarowania środkami finansowymi przekazywanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:
  1)    opiniowanie pod względem merytorycznym celowości planowanych do poniesienia wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
  9.    w zakresie leśnictwa:
  1)    wydawanie decyzji w sprawach przyznawania środków na pokrycie kosztów zalesiania oraz zamiany lasów na użytek rolny,
  2)    prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i zatwierdzaniem uproszczonych planów urządzania lasów o powierzchni powyżej 10 ha oraz inwentaryzacji stanów lasów o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  3)    wydawanie decyzji w sprawach pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasów,
  4)    wydawanie opinii w sprawie rocznego planu zalesiania gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa opracowywanych przez nadleśnictwa,
  5)    współpraca z właścicielami gruntów korzystającymi z ustawy o zalesieniach gruntów porolnych,
  6)    dokonywanie ocen udatności upraw leśnych,
  7)    prowadzenie spraw związanych z naliczaniem wysokości ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych, wstrzymywaniem wypłat w przypadku stwierdzenia niezgodności z planem zalesienia lub uproszczonym planem urządzenia lasu oraz nakazywaniem zwrotu pobranego ekwiwalentu w przypadku zniszczenia uprawy w wyniku celowego działania,
  8)    prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zabiegów ochronnych i zwalczających w przypadku wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów,
  9)    dokonywanie oceny udatności upraw na gruntach porolnych zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  10)    wydawanie decyzji w sprawie uznania za las ochronny lub pozbawienie go tego charakteru – w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  11)    wydawanie zaświadczeń i informacji o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu.
  10.    w zakresie łowiectwa:
  1)    wydawanie decyzji w sprawie wydawania zezwoleń na chwytanie i przetrzymywanie dzikiej zwierzyny,
  2)    wydawanie decyzji w sprawie zezwolenia na posiadanie i hodowanie psów rasy chart i ich mieszańców,
  3)    przygotowywanie umów dzierżawnych dla polnych obwodów łowieckich i zmiany tych umów,
  4)    przygotowywanie aneksów do umów dzierżawnych w sprawie wysokości tenuty dzierżawnej,
  5)    przygotowywanie podziału czynszów dzierżawnych pomiędzy gminy i nadleśnictwa,
  6)    wydawanie decyzji w sprawie odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny.
  11.    w zakresie ochrony przyrody:
  1)    prowadzenie rejestru posiadaczy roślin i zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE,
  2)    przygotowywanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów na gruntach stanowiących mienie gminne,
  3)    ustalanie opłat za usunięcie drzew i krzewów,
  4)    ustalanie kar pieniężnych za zniszczenie drzew lub krzewów oraz za ich usuwanie bez wymaganego zezwolenia,
  5)    przygotowywanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów lub pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,
  6)    ustalanie odszkodowań za drzewa i krzewy oraz za ich usunięcie w przypadku gdy stwarzają one utrudnienia w ruchu kolejowym oraz w razie braku umowy stron,
  7)    prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych zawierających wnioski o wydanie zezwoleń oraz wydawanych zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, decyzji o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew, zadrzewień lub krzewów oraz usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.
  12.    w zakresie informacji o środowisku:
  1)    prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie,
  2)    udostępnianie informacji z zakresu ochrony środowiska,
  3)    wprowadzanie dokumentów do Biuletynu Informacji Publicznej.
  13.    w zakresie edukacji ekologicznej oraz pozyskiwania dla Powiatu środków pozabudżetowych dotyczących projektów z zakresu ochrony środowiska:
  1)    Inicjowanie oraz koordynowanie akcji ekologicznych, programów, konkursów, szkoleń, warsztatów, wycieczek w zakresie edukacji ekologicznej we współpracy z lokalnymi samorządami, szkołami, bibliotekami oraz organizacjami pozarządowymi.
  2)    gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskania i wykorzystania dostępnych pozabudżetowych środków finansowych na realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej,
  3)    inicjowanie i koordynacja działań w celu pozyskania środków pomocowych, stanowiących uzupełnienie funduszy unijnych,
  4)    sporządzanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków pozabudżetowych,
  5)    współdziałanie z merytorycznymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie wdrażania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych, zgodnie z regułami i zasadami instytucji wdrażających, kompleksowa realizacja projektów.”