Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego

 

 

 • Sekretarz Powiatu:
  Helena Krasoń
  tel. (15) 643 36 07
  pokój 102
  e-mail: org (at) stalowowolski.pl 
 • Sprawy Organizacyjne:
  Magdalena Sołtys-Kurek
  Pok. 103
  tel. 15 643 36 35
 • Obsługa Zarządu Powiatu:

  Pok. 103
  tel. 15 643 36 56
 • Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej:

  Pok. 103
  tel. 15 643 36 35

 • Sprawy Osobowe:
  Pok. 101
  tel. 15 643 36 26
 • Sprawy Społeczne
  Krystyna Zięba
  Pok. 203
  tel. 15 643 37 45
 • Kancelaria Ogólna
  Pok. 10
  tel. 15 643 36 33
   
 • Obsługa Sekretariatu Starostów
  Pok. 108
  tel. 15 643 37 09
  fax: 15 643 36 02
  powiat (at) stalowowolski.pl
 • Zarządzanie Kryzysowe
  Kamil Kuśmider
  Pok. 204,205,206
  tel. 15 643 36 65
  fax: 15 643 37 07
 • Sprawy obronne i obrona cywilna
  Kierownik Kancelarii Niejawnej
  Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

  Jacek Pamuła
  Pok. 204,205,206
  tel. 15 643 36 65
  fax: 15 643 37 07

Załatwianie spraw (dokumenty urzędowe, formularze) >>>link<<<


Do zadań Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:
1. w zakresie obsługi Rady Powiatu:

 1. udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu,
 2. wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem sesji Rady Powiatu, a w szczególności gromadzenie materiałów niezbędnych dla prawidłowej pracy Rady i Komisji i przesyłanie ich radnym,
 3. prowadzenie dokumentacji związanej z pracą Rady i jej Komisji oraz poszczególnych Radnych,
 4. obsługa kancelaryjno – biurowa Rady Powiatu i Komisji - protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji,
 5. prowadzenie rejestrów:

  - uchwał Rady Powiatu,
  - wniosków i opinii Komisji,
  - interpelacji i zapytań radnych,
  - aktów prawa miejscowego,
   

 6. przekazywanie do realizacji uchwał Rady, wniosków Komisji, i interpelacji Radnych Zarządowi, Naczelnikom Wydziałów oraz nadzór nad terminowym ich załatwieniem,
 7. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
 8. przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,
 9. sporządzanie sprawozdań z realizacji uchwał Rady,
 10. organizowanie dyżurów radnych,
 11. organizowanie i obsługa dyżuru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, prowadzenie rejestru spraw zgłaszanych przez obywateli oraz podejmowanie działań dla ich rozpatrzenia,
 12. wprowadzanie dokumentów z sesji i posiedzeń Komisji do Biuletynu Informacji Publicznej.

2) w zakresie obsługi Zarządu Powiatu:

 1. ustalanie porządku obrad Zarządu w oparciu o przedłożone dokumenty zgodnie z dyspozycją Przewodniczącego Zarządu oraz Sekretarza,
 2. przedkładanie Członkom Zarządu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi materiałów na posiedzenie Zarządu zgodnie z ustalonym porządkiem,
 3. protokołowanie posiedzeń Zarządu Powiatu,
 4. przekazywanie do realizacji postanowień Zarządu wraz z uchwałami i przedłożonymi materiałami na stanowiska pracy,
 5. prowadzenie rejestrów:

  - uchwał Zarządu,
  - upoważnień udzielonych przez Zarząd.
   

 6. opracowywanie sprawozdań z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 7. kontrola wykonania uchwał Zarządu,
 8. wprowadzanie dokumentów do Biuletynu Informacji Publicznej z posiedzeń Zarządu Powiatu,
 9. realizacja i koordynacja zadań w zakresie organizacji i funkcjonowania nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej.

3. w zakresie spraw osobowych:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
 2. planowanie funduszu zatrudnienia,
 3. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
 4. prowadzenie spraw emerytalno - rentowych pracowników,
 5. prowadzenie spraw związanych z praktykami studenckimi i uczniowskimi,
 6. sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
 7. prowadzenie spraw socjalnych pracowników – nadzór nad realizacją zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 8. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.

4. w zakresie spraw organizacyjnych, nadzoru i ochrony danych osobowych:

 1. opracowywanie projektów Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i przygotowywanie niezbędnych zmian,
 2. opracowywanie projektów zarządzeń Starosty z zakresu spraw organizacyjnych,
 3. prowadzenie zbioru zarządzeń Starosty,
 4. prowadzenie zbioru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty,
 5. prowadzenie zbioru porozumień w sprawie: wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, powierzenia zadań publicznych jednostkom samorządowym,
 6. organizacja i nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków obywateli oraz przyjęć interesantów,
 7. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Starosty, oraz przekazywanie ich do załatwienia Wydziałom i kierownikom jednostek organizacyjnych,
 8. kontrola terminowego załatwiania skarg i wniosków przez Wydziały i jednostki organizacyjne oraz opracowywanie w tym zakresie zbiorczych analiz i sprawozdań,
 9. prowadzenie zbioru protokołów z kontroli zewnętrznych, koordynowanie i nadzorowanie realizacji wniosków z kontroli,
 10. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wniosków lub opinii związanych z tworzeniem, łączeniem, podziałem, znoszeniem oraz ustalaniem granic jednostek samorządu terytorialnego,
 11. współdziałanie w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów do Rady Powiatu oraz referendum,
 12. prowadzenie spraw związanych z organizacją powiatowych jednostek organizacyjnych,
 13. administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej i współdziałanie z informatykami w tym zakresie,
 14. tworzenie i wdrażanie szablonów pism, ścieżek obiegu, rejestrów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz koordynacja wdrażania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i współdziałanie w tym zakresie z informatykami,
 15. realizacja i koordynacja zadań w zakresie załatwiania petycji,
 16. realizacja i koordynacja zadań w zakresie organizacji i funkcjonowania nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej.
 17. wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

5) w zakresie spraw społecznych:

 1. sprawowanie nadzoru nad fundacjami mającymi siedzibę na terenie powiatu w zakresie określonym w ustawie o fundacjach,
 2. sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami w zakresie wynikającym z ustawy prawo o stowarzyszeniach,
 3. wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ciała ludzkiego z obcego państwa,
 4. przygotowywanie decyzji o zakazie przeprowadzania imprez masowych na terenie powiatu lub jego części na czas określony lub do odwołania,
 5. przechowywanie rzeczy znalezionych oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
 6. prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych.

6) w zakresie spraw kancelaryjnych:

 1. prowadzenie kancelarii ogólnej Starostwa,
 2. przyjmowanie korespondencji wpływającej do Starostwa oraz przekazywanie jej do Wydziałów,
 3. wysyłanie korespondencji,
 4. obsługa elektronicznej skrzynki podawczej.

7) w zakresie obsługi sekretarskiej:

 1. prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
 2. obsługa przyjęć interesantów,
 3. realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Starosty, organizowanie jego kontaktów i narad z przedstawicielami organów administracji rządowej i samorządowej oraz z organizacjami politycznymi, społecznymi itp.,
 4. prowadzenie harmonogramu wykorzystania samochodów służbowych,
 5. wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z kartą zadań stanowiska pracy,
 6. obsługa systemu służącego do podpisu elektronicznego pism kierowanych do podpisu przez Starostę i Wicestarostę.

8. w zakresie spraw archiwum zakładowego:

 1. nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw,
 2. przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych,
 3. przejmowanie dokumentacji niearchiwalnej po jednostkach organizacyjnych, których działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był organ jednostki samorządu terytorialnego,
 4. przejmowanie dokumentacji ze składu chronologicznego,
 5. przejmowanie dokumentacji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych, których zawartości nie skopiowano do systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją,
 6. przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 7. przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
 8. udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
 9. wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
 10. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
 11. przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego,
 12. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym,
 13. przygotowywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej z zakresu archiwizowanych dokumentów.

9. w zakresie obrony cywilnej:

 1. planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
 2. ustalanie zadań obrony cywilnej dla organów samorządu terytorialnego i innych jednostek organizacyjnych, których organem założycielskim jest powiat,
 3. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,
 4. opracowywanie planów obrony cywilnej powiatu oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej gmin,
 5. organizowanie szkoleń, ćwiczeń obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
 6. przygotowanie i zapewnienie działaniami systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
 7. tworzenie i przygotowywanie do działania formacji obrony cywilnej,
 8. przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności oraz prowadzenie akcji ratunkowych, 
 9. planowanie i przygotowywanie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy lekarskiej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
 10. koordynowanie działań w zakresie zabezpieczenia ludności w wodę w warunkach kryzysowych oraz dl urządzeń specjalnych do likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
 11. wykonywanie innych zdań obrony cywilnej określonych w odrębnych przepisach oraz przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu i Województwa.

10) w zakresie spraw obronnych:

 1. wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. obsługa pod względem organizacyjnym technicznym Powiatowej Komisji Lekarskiej,
 3. doręczanie kart powołania do wojska w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej /tzw. akcja kurierska/,
 4. współpraca w wyżej wymienionych sprawach z Wojskowym Komendantem Uzupełnień wraz z Prezydentem Miasta Stalowa Wola i Wójtami Gmin w powiecie,
 5. organizacja i szkolenie zespołu stałego dyżuru Starosty oraz nadzór nad systemem stałych dyżurów w powiecie stalowowolskim,
 6. opracowywanie planów i dokumentów związanych z realizacją procesu osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa,
 7. przygotowywanie i opracowywanie dokumentów związanych z przygotowaniem Starostwa do wykonywania zadań w czasie zagrożenia i wojny,
 8. przygotowanie ramowych planów Działalności Obronnej i Szkolenia Obronnego na terenie Powiatu,
 9. sporządzanie i przesyłanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie sprawozdań z:
  a) realizacji zadań związanych z Akcją Kurierską Administracji Publicznej,
  b) szkolenia obronnego.

11) w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami:

 1. przygotowywanie projektów planów i harmonogramów działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 2. prowadzenie stałej obsługi biurowej prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 3. opracowywanie dla potrzeb działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku sprawozdań i analiz w zakresu bezpieczeństwa w powiecie,
 4. podejmowanie czynności polegających na skoordynowaniu działań powiatowych służb, inspekcji i straży w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu,
 5. przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku celem przedłożenia Radzie,
 6. koordynacja w zakresie realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

12) w zakresie zarządzania kryzysowego:

 1. podejmowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,
 2. gromadzenie i przetwarzanie danych zagrożeń o siłach i środkach, które mogą być użyte w sytuacjach kryzysowych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze powiatu,
 3. monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze powiatu oraz przekazywanie dla gmin ostrzeżeń o zagrożeniach,
 4. opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie do zatwierdzenia Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
 5. opiniowanie i przedstawianie do zatwierdzenia Staroście gminnych planów reagowania kryzysowego,
 6. planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
 7. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu,
 8. współdziałanie z właściwymi służbami, strażami i inspekcjami w zakresie przeciwdziałania skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 9. realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 10. współpraca z gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego,
 11. obsługa aplikacji komputerowych stosowanych w systemie zarządzania kryzysowego.

14) w zakresie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 1. podejmowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych,
 2. współdziałanie z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podkarpackiego w zakresie wymiany informacji w zarządzaniu kryzysowym,
 3. współdziałanie z sąsiednimi powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego w zakresie zarządzania kryzysowego,
 4. gromadzenie, aktualizowanie baz danych i innych narzędzi dla potrzeb Centrum oraz współdziałanie w tym zakresie z Wydziałami Starostwa, Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego, administracją zespoloną i niezespoloną oraz innymi służbami, inspekcjami i organizacjami pozarządowymi,
 5. organizowanie przetwarzania, sprawdzania i przekazywania informacji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych,
 6. opracowywanie procedur dotyczących uruchomienia i koordynacji działań w zakresie udzielania pomocy humanitarnej,
 7. stałe utrzymywanie kontaktu z instytucjami realizującymi ciągły monitoring środowiska,
 8. stała wymiana informacji ze służbami dyżurnymi administracji zespolonej i niezespolonej oraz innymi służbami i inspekcjami,
 9. pełnienie funkcji całodobowej służby dyżurno - operacyjnej.