Wydział Architektoniczno - Budowlany

 1. Wydział Architektoniczno - Budowlany

  • Naczelnik Wydziału:
   Grzegorz Janiec
   tel. (15) 643 36 50
   pokój 411
   e-mail: g.janiec (at) stalowowolski.pl
  • Administracja Budowlana / Gmina Zaleszany
   Halina Pałka
   Pok. 409
   tel. 15 643 36 49
  • Administracja Budowlana / Pysznica
   Gabriela Taracha
   Pok. 409
   tel. 15 643 36 49
  • Administracja Budowlana / Gmina Stalowa Wola: os. Sochy, Posanie, Karnaty, Poręby, Pławo, Na Skarpie, Flisaków, Lasowiaków, Zasanie, Energetyków)
   Grzegorz Nawrocki
   Pok. 410
   tel. 15 643 36 48
  • Administracja Budowlana / Gmina Stalowa Wola: os. Śródmieście, Pławo, Centralne, Fabryczne, Na Skarpie, Flisaków, Lasowiaków, Metalowców)
   Lech Żak
   Pok. 410
   tel. 15 643 36 48
  • Administracja Budowlana / Gmina Stalowa Wola: os. Poręby, Rozwadów, Charzewice, Piaski, Dolina, Młodynie, Widok)
   Pok. 410
   tel. 15 643 36 48
  • Administracja Budowlana / Gmina Radomyśl nad Sanem
   Anna Grzywacz
   Pok. 301
   tel. 15 643 36 51
  • Gmina Zaklików
   Agnieszka Ilnicka
   Pok. 301
   tel. 15 643 36 51
  • Administracja Budowlana / Gmina Bojanów
   Aleksandra Stróż (zastępstwo Kamila Wermińska)
   Pok. 301
   tel. 15 643 36 51

  Załatwianie spraw (dokumenty urzędowe, formularze) >>>link<<<


  Do zadań Wydziału Architektoniczno – Budowlanego i Środowiska należy w szczególności:

  1)w zakresie architektoniczno – budowlanym:

  1. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie kompetencji Starosty,
  2. wydawanie decyzji:

   a) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,
   b) o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę lub wykonanie robót budowlanych,
   c) o zmianie pozwolenia na budowę w razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego,
   d) o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
   e) rozstrzygającej o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości i określenia granic niezbędnej potrzeby i warunków korzystania z tej nieruchomości w celu wykonywania prac przygotowawczych lub robót budowlanych,
   f) o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych,
   g) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla dróg gminnych i powiatowych- w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz.1194 z późn. zm.) o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg powiatowych.

  3. udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno –budowlanych po wcześniejszym uzyskaniu upoważnienia właściwego ministra,
  4. przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień, zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz zawiadamianie tych organów o nieprawidłowościach stwierdzonych przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektu budowlanego,
  5. nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o przepisy wykonawcze,
  6. przyjmowanie zgłoszeń o budowie i wykonywaniu robót budowlanych oraz zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego, oraz wnoszenie w uzasadnionych przypadkach w formie decyzji administracyjnej - sprzeciwu w tych sprawach,
  7. sprawdzanie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wymogami ochrony środowiska, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymogami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przepisami techniczno - budowlanymi,
  8. sprawdzanie kompletności projektu oraz zachowania jego właściwej formy w oparciu o wytyczne zwarte w przepisach wykonawczych, jak również posiadania stosowych opinii uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń – wynikających z przepisów wykonawczych,
  9. nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
  10. prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ich przekazywanie do organu wyższego stopnia w terminie do piątego dnia każdego miesiąca,
  11. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu Prawa budowlanego w sprawach:
   a) wznowienia postępowania,
   b) uchylenia decyzji,
   c) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji,
  12. wydawanie inwestorom dzienników budowy lub rozbiórki,
  13. przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych i zgłaszanie sprzeciwu w uzasadnionych przypadkach w tych sprawach,
  14. uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
  15. wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
  16. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
  17. Przekazywanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kopii projektu zagospodarowania obiektów kubaturowych do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.