Wydział Architektoniczno - Budowlany i Środowiska

 1. Naczelnik Wydziału
  Grzegorz Janiec
  tel. (15) 643 36 50
  pokój 411
  e-mail: g.janiec (at) stalowowolski.pl

 2. Administracja Budowlana / Gmina Zaleszany, Pysznica
  Halina Pałka,
  Pok. 409
  tel. 15 643 36 49

 3. Administracja Budowlana / Gmina Stalowa Wola: os. Sochy, Posanie, Karnaty, Poręby, Pławo, Na Skarpie, Flisaków, Lasowiaków, Zasanie, Energetyków)
  Grzegorz Nawrocki
  Pok. 410
  tel. 15 643 36 48

   

 4. Administracja Budowlana / Gmina Stalowa Wola: os. Śródmieście, Pławo, Centralne, Fabryczne, Na Skarpie, Flisaków, Lasowiaków, Metalowców)
  Lech Żak
  Pok. 410
  tel. 15 643 36 48

   

 5. Administracja Budowlana / Gmina Stalowa Wola: os. Poręby, Rozwadów, Charzewice, Piaski, Dolina, Młodynie, Widok)
  Grażyna Żyszkiewicz
  Pok. 410
  tel. 15 643 36 48

   

 6. Administracja Budowlana / Gmina Radomyśl nad Sanem, Gmina Zaklików sołectwa: Zaklików, Józefów, Karkówka, Łysaków, Baraki Nowe, Baraki Stare, Zdziechowice Pierwsze, Zdziechowice Drugie)
  Anna Grzywacz
  Pok. 301
  tel. 15 643 36 51

   

 7. Administracja Budowlana / Gmina Bojanów, Zaklików, sołectwa: Antoniówka, Dąbrowa, Gielnia, Irena, Goliszowiec, Lipa i Łążek), Gm. Stalowa Wola – zaświadczenia o samodzielności lokali
  Aleksandra Stróż
  Pok. 301
  tel. 15 643 36 51


 8. Administracja Budowlana / Gmina Bojanów, Zaklików, sołectwa: Antoniówka, Dąbrowa, Gielnia, Irena, Goliszowiec, Lipa i Łążek), Gm. Stalowa Wola – zaświadczenia o samodzielności lokali

  pok. 301
  tel. 15 643 36 51

Referat Środowiska:

 1. Kierownik Referatu
  Informacje o środowisku, edukacja ekologiczna, rybactwo śródlądowe
  Witold Tutak
  Pok. 304
  tel. 15 643 36 47
  srodowisko2 (at) stalowowolski.pl

 2. Ochrona powietrza, ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi oraz rolnictwo
  Justyna Koper - Kędra
  Pok. 304
  tel. 15 643 36 47

 3. Gospodarka wodno - ściekowa
  Pok. 412
  tel. 15 643 36 51

 4. Gospodarka odpadami
  Monika Klockiewicz
  Pok. 303
  tel. 15 643 36 05

 5. Geolog Powiatowy
  Alicja Zabawa
  Pok. 303
  tel. 15 643 36 05

Referat Leśnictwa i Ochrony Przyrody:

 1. Kierownik Referatu
  Hubert Karwan
  Pok. 412
  tel. 15 643 36 00
  kom. 530 290 156
  e-mail: lasy (at)stalowowolski.pl

 2. Lasy, łowiectwo, ochrona przyrody:

  Pok. 302
  tel. 15 643 36 00

 3. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa:
  Jacek Madej
  Pok. 302
  tel. 15 643 36 04
  kom. 530 310 056

Załatwianie spraw (dokumenty urzędowe, formularze) >>>link<<<


Do zadań Wydziału Architektoniczno – Budowlanego i Środowiska należy w szczególności:

1)w zakresie architektoniczno – budowlanym:

 1. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie kompetencji Starosty,
 2. wydawanie decyzji:

  a) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,
  b) o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę lub wykonanie robót budowlanych,
  c) o zmianie pozwolenia na budowę w razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego,
  d) o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
  e) rozstrzygającej o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości i określenia granic niezbędnej potrzeby i warunków korzystania z tej nieruchomości w celu wykonywania prac przygotowawczych lub robót budowlanych,
  f) o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych,
  g) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla dróg gminnych i powiatowych- w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz.1194 z późn. zm.) o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg powiatowych,

 3. udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno –budowlanych po wcześniejszym uzyskaniu upoważnienia właściwego ministra,
 4. przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień, zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz zawiadamianie tych organów o nieprawidłowościach stwierdzonych przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektu budowlanego,
 5. nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o przepisy wykonawcze,
 6. przyjmowanie zgłoszeń o budowie i wykonywaniu robót budowlanych oraz zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego, oraz wnoszenie w uzasadnionych przypadkach w formie decyzji administracyjnej - sprzeciwu w tych sprawach,
 7. sprawdzanie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wymogami ochrony środowiska, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymogami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przepisami techniczno - budowlanymi,
 8. sprawdzanie kompletności projektu oraz zachowania jego właściwej formy w oparciu o wytyczne zwarte w przepisach wykonawczych, jak również posiadania stosowych opinii uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń – wynikających z przepisów wykonawczych,
 9. nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
 10. prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ich przekazywanie do organu wyższego stopnia w terminie do piątego dnia każdego miesiąca,
 11. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu Prawa budowlanego w sprawach:

  a) wznowienia postępowania,
  b) uchylenia decyzji,
  c) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji,


 12. wydawanie inwestorom dzienników budowy lub rozbiórki,
 13. przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych i zgłaszanie sprzeciwu w uzasadnionych przypadkach w tych sprawach,
 14. uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
 15. wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
 16. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
 17. Przekazywanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kopii projektu zagospodarowania obiektów kubaturowych do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

2) w zakresie geologii:

 1. wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż nieobjętych własnością górniczą udokumentowanych na obszarze do 2ha i wydobyciu rocznym poniżej 20000 m3,, bez użycia materiałów wybuchowych,
 2. ustalenie formy i wielkości zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z interesem państwa lub szczególnie ważnym interesem publicznym, związany w szczególności z ochroną środowiska lub gospodarką kraju, mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej koncesją,
 3. odmowa udzielenia koncesji,
 4. zmiana warunków udzielonych koncesji,
 5. przenoszenie koncesji na rzecz innego podmiotu,
 6. cofanie lub ograniczanie koncesji bez odszkodowania jeżeli przedsiębiorca narusza wymogi ustawy, w szczególności dotyczące ochrony środowiska lub racjonalnej gospodarki złożem, albo nie wypełnia warunków określonych w koncesji, w tym nie podejmuje określonej nią działalności albo trwale zaprzestaje jej wykonywania,
 7. stwierdzenie wygaśnięcia koncesji,
 8. przekazywanie państwowej służbie geologicznej dokumentów stanowiących podstawę do dokonania odpowiednio wpisu bądź wykreślenia w rejestrze obszarów górniczych,
 9. zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
 10. przyjmowanie projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 11. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych,
 12. zobowiązywanie tego, kto uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych do wykonania za wynagrodzeniem dodatkowych czynności, w szczególności robót, badań, pomiarów lub pobrania dodatkowych próbek, jeżeli wymagają tego potrzeby bezpieczeństwa powszechnego, ochrony środowiska lub rozpoznania budowy geologicznej kraju, w tym racjonalnej gospodarki złożami kopalin,
 13. zgłaszanie sprzeciwu do projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, gdy nie odpowiadają one przepisom prawa lub zagrażają środowisku,
 14. zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej
 15. przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej
 16. nakazanie dokonania zmian dokumentacji geologicznej, w tym wykonania dodatkowych prac geologicznych w przypadku stwierdzenia istotnych różnic pomiędzy dokumentacją, a stanem rzeczywistym,
 17. zatwierdzanie zmian dokumentacji geologicznej,
 18. przekazywanie kopi wydanych decyzji dotyczących dokumentacji geologicznych, organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego – których terenów dotyczy dokumentacja, dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w przypadku dokumentacji hydrogeologicznej, właściwym miejscowo organom administracji geologicznej,
 19. gromadzenie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie informacji geologicznej w zakresie swoich właściwości,
 20. wydawanie zgody na zmianę kryteriów bilansowości złoża,
 21. przyjmowanie informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny,
 22. przyjmowanie informacji (w cyklach półrocznych) o opłatach eksploatacyjnych za wydobytą kopalinę,
 23. ustalenie opłaty eksploatacyjnej w przypadku niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty lub wniesienia opłaty innej od należnej,
 24. ustalanie opłaty dodatkowej za prowadzenie działalności z rażącym naruszeniem warunków koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych,
 25. wstrzymywanie działalności prowadzonej z naruszeniem warunków określonych w koncesji, bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków, bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków, a w przypadku potrzeby nakazanie podjęcia czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu,
 26. opiniowanie gminnych projektów studium zagospodarowania przestrzennego,
 27. opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
 28. uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.

3) w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód:

 1. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących gospodarki ściekowej, ujęć wód podziemnych i powierzchniowych,
 2. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w sprawach dotyczących obowiązków wynikających z decyzji lub postanowień, oraz prowadzenie okresowych przeglądów pozwoleń wodnoprawnych,
 3. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie gospodarki ściekowej, ujęć wód podziemnych i powierzchniowych,
 4. gromadzenie informacji związanych z gospodarką wodną i ściekową,
 5. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych zawierających wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych i wydanych pozwoleń wodnoprawnych w zakresie: poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wykonania urządzeń wodnych, rolniczego wykorzystania ścieków oraz decyzjach nakazujących usunięcie drzew i krzewów.

4) w zakresie budownictwa wodnego:

 1. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących budownictwa wodnego,
 2. ustalanie linii brzegu wód nie będących wodami morskimi i granicznymi,
 3. gromadzenie informacji związanych z gospodarką wodną,
 4. prowadzenie kontroli obiektów służących gospodarce wodnej,
 5. prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie egzekwowania obowiązków wynikających z Prawa Wodnego i decyzji administracyjnych w zakresie budownictwa wodnego,
 6. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych zawierających wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych i wydanych pozwoleń wodnoprawnych w zakresie wykonania urządzeń wodnych.


5) w zakresie melioracji:

 1. zatwierdzanie statutów spółek wodnych,
 2. prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych w tym wydawanie decyzji administracyjnych,
 3. wydawanie decyzji w sprawach rozwiązywania spółek wodnych, ustalania zarządu komisarycznego i likwidacji spółek,
 4. wydawanie decyzji, pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń melioracyjnych,
 5. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych zawierających wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych i wydanych pozwoleń wodnoprawnych w zakresie: wykonania urządzeń melioracji szczegółowych.

6) w zakresie ochrony przed powodzią:

 1. wydawanie decyzji zobowiązujących do usuwania drzew rosnących na wałach przeciwpowodziowych,
 2. uczestniczenie w przeglądach wałów powodziowych,

7) w zakresie rybactwa śródlądowego:

 • wydawanie i cofanie kart wędkarskich oraz kart do łowienia podwodnego,
 • wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wód nieżeglownych w wodach żeglownych,
 • prowadzenie spraw związanych z rejestracją sprzętu pływającego do połowu ryb,
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją Społecznej Straży Rybackiej,
 • wydawanie legitymacji społecznym strażnikom rybackim.

8) w zakresie gospodarki odpadami:

 1. współpraca w przygotowaniu pozwoleń zintegrowanych w części dotyczącej gospodarki odpadami,
 2. przygotowanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 3. przygotowanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
 4. przygotowanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
 5. przygotowanie zezwoleń na transport odpadów,
 6. przygotowywanie decyzji w zakresie wydawania, ograniczania, cofania, zmiany pozwoleń i zezwoleń dotyczących gospodarki odpadami,
 7. prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie przetwarzania, zbierania lub transportu odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności,
 8. przygotowanie decyzji nakładających na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków,
 9. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami z wypadków, gdy gospodarowania tego dokonuje sam starosta,
 10. prowadzenie kontroli przestrzegania przez podmioty gospodarujące odpadami, przepisów ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach w zakresie objętym właściwością Starosty,
 11. zobowiązanie podmiotów prowadzących instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
 12. prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie gospodarki odpadami,
 13. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zasad oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

9) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

 1. wydawanie, ograniczanie, cofanie, zmiana decyzji udzielających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 2. wydawanie decyzji dot. zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
 3. przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego – wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo wybudowanej instalacji lub zmienionej w sposób istotny, lokalizowanej na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza,
 4. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko
 5. prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przez podmioty przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością starosty.
 6. prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie ochrony powietrza,
 7. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach z zakresu ochrony powietrza oraz udostępnianie tych informacji.
 8. Zobowiązywanie podmiotów prowadzących instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.

10) w zakresie ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi:

 1. wydawanie ograniczanie, cofanie oraz zmiana decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku dla prowadzących działalność gospodarczą,
 2. przyjmowanie zgłoszeń instalacji emitujących pola elektromagnetyczne z których emisja nie wymaga pozwolenia mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko,
 3. prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów w zakresie o ochronie środowiska przez podmioty w zakresie objętym właściwością starosty,
 4. prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi,
 5. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach z zakresu ochrony przed hałasem i polem elektromagnetycznym oraz udostępnienie tych informacji,
 6. wydawanie decyzji zobowiązujących podmioty negatywnie oddziałujące na środowisko do usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
 7. zobowiązywanie podmiotów prowadzących instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.


11) w zakresie pozwoleń zintegrowanych:

 1. wydawanie, ograniczanie, cofanie, zmiana pozwoleń zintegrowanych,
 2. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach z zakresu pozwoleń zintegrowanych oraz udostępnianie tych informacji.

12) w zakresie ochrony powierzchni ziemi:

 1. prowadzenie spraw związanych z okresowymi badaniami jakości gleby i ziemi,
 2. prowadzenie spraw związanych z obserwacją terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.
 3. prowadzenie spraw dotyczących identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
 4. prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

13) w zakresie gospodarowania środkami finansowymi przekazywanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:

 1. opiniowanie pod względem merytorycznym celowości planowanych do poniesienia wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

14) w zakresie leśnictwa:

 1. wydawanie decyzji w sprawach przyznawania środków na pokrycie kosztów zalesiania oraz zamiany lasów na użytek rolny,
 2. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i zatwierdzaniem uproszczonych planów urządzania lasów o powierzchni powyżej 10 ha oraz inwentaryzacji stanów lasów o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 3. wydawanie decyzji w sprawach pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasów,
 4. wydawanie opinii w sprawie rocznego planu zalesiania gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa opracowywanych przez nadleśnictwa,
 5. współpraca z właścicielami gruntów korzystającymi z ustawy o zalesieniach gruntów porolnych,
 6. dokonywanie ocen udatności upraw leśnych,
 7. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem wysokości ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych, wstrzymywaniem wypłat w przypadku stwierdzenia niezgodności z planem zalesienia lub uproszczonym planem urządzenia lasu oraz nakazywaniem zwrotu pobranego ekwiwalentu w przypadku zniszczenia uprawy w wyniku celowego działania,
 8. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zabiegów ochronnych i zwalczających w przypadku wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów,
 9. dokonywanie oceny udatności upraw na gruntach porolnych zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 10. wydawanie decyzji w sprawie uznania za las ochronny lub pozbawienie go tego charakteru – w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

15) w zakresie łowiectwa:

 1. wydawanie decyzji w sprawie wydawania zezwoleń na chwytanie i przetrzymywanie dzikiej zwierzyny,
 2. wydawanie decyzji w sprawie zezwolenia na posiadanie i hodowanie psów rasy chart i ich mieszańców,
 3. przygotowywanie umów dzierżawnych dla polnych obwodów łowieckich i zmiany tych umów,
 4. przygotowywanie aneksów do umów dzierżawnych w sprawie wysokości tenuty dzierżawnej,
 5. przygotowywanie podziału czynszów dzierżawnych pomiędzy gminy i nadleśnictwa,
 6. wydawanie decyzji w sprawie odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny.

16) w zakresie ochrony przyrody:

 1. prowadzenie rejestru posiadaczy roślin i zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE,
 2. przygotowywanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów na gruntach stanowiących mienie gminne,
 3. ustalanie opłat za usunięcie drzew i krzewów,
 4. ustalanie kar pieniężnych za zniszczenie drzew lub krzewów oraz za ich usuwanie bez wymaganego zezwolenia,
 5. przygotowywanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów lub pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,
 6. ustalanie odszkodowań za drzewa i krzewy oraz za ich usunięcie w przypadku gdy stwarzają one utrudnienia w ruchu kolejowym oraz w razie braku umowy stron,
 7. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych zawierających wnioski o wydanie zezwoleń oraz wydawanych zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, decyzji o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew, zadrzewień lub krzewów oraz usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.

17) w zakresie informacji o środowisku:

 1. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie,
 2. udostępnianie informacji z zakresu ochrony środowiska,
 3. wprowadzanie dokumentów do Biuletynu Informacji Publicznej.

18. w zakresie edukacji ekologicznej oraz pozyskiwania dla Powiatu środków pozabudżetowych dotyczących projektów z zakresu ochrony środowiska:

 1. Inicjowanie oraz koordynowanie akcji ekologicznych, programów, konkursów, szkoleń, warsztatów, wycieczek w zakresie edukacji ekologicznej we współpracy z lokalnymi samorządami, szkołami, bibliotekami oraz organizacjami pozarządowymi.
 2. gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskania i wykorzystania dostępnych pozabudżetowych środków finansowych na realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej,
 3. inicjowanie i koordynacja działań w celu pozyskania środków pomocowych, stanowiących uzupełnienie funduszy unijnych,
 4. sporządzanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków pozabudżetowych,
 5. współdziałanie z merytorycznymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie wdrażania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych, zgodnie z regułami i zasadami instytucji wdrażających, kompleksowa realizacja projektów.