Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 • Naczelnik Wydziału,
  Geodeta Powiatowy:

  Andrzej Winiarczyk
  tel. (15) 643 36 11
  pokój 318
  e-mail: geopow (at) stalowowolski.pl
 • Ewidencja gruntów i budynków - Stalowa Wola
  Agnieszka Popielińska, Ewa Dul-Jedziniak
  Pok. 13
  tel. 15 643 36 16 lub tel. dyżurny 15 643 36 10 
   
 • Ewidencja gruntów i budynków - Gminy: Bojanów i Pysznica
  Joanna Grzywacz
  Pok. 14
  tel. 15 643 36 21 lub tel. dyżurny 15 643 36 10 
   
 • Ewidencja gruntów i budynków - miasto Zaklików, gmina Zaklików(obszar wiejski).
  Anna Merkiel
  Pok. 13
  tel. 15 643 36 16 lub tel. dyżurny 15 643 36 10 
   
 • Ewidencja gruntów i budynków - Gminy:  Zaleszany i  Radomyśl n/Sanem
  Dominika Duma
  Pok. 15
  tel. 15 643 36 18 lub tel. dyżurny 15 643 36 10 
   
 • Geodezja oraz orzecznictwo w zakresie ewidencji gruntów i budynków
  Artur Gierak - Zastępca Naczelnika
  Pok. 319
  tel. 15 643 37 08

          Judyta Muszyńska
          Pok. 313
          tel. 15 643 36 12

 • Gospodarka nieruchomościami nierolnymi Skarbu Państwa
  Dawid Krasoń, Marek Piędzio
  Pok. 314
  tel. 15 643 36 13
   
 • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów, ochrony gruntów rolnych i leśnych
  Zbigniew Gaweł
  Pok. 317
  tel. 15 643 36 19
   
 • Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT
  Paweł Sopelak
  Pok. 316
  tel. 15 643 36 15
   
 • Obsługa administracyjna narad koordynacyjnych dotyczących uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT.
  Alicja Korga
  Pok. 315
  tel. 15 643 36 17
 • Kierownik PODGiK
  Tomasz Grobel
  Pok. 11
  tel. 15 643 36 58
  t.grobel (at) stalowowolski.pl
 • Udostępnianie zasobu do użytku powszechnego i dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego
  Jakub Ehrenfeld, Bernadetta Batug
  Pok. 10
  tel. 15 643 36 10
   
 • Prowadzenie, udostępnianie i archiwizacja zasobu w formie elektronicznej
  Łucja Reguła - Owsicka
  Pok. 12
  tel. 15 643 36 23
   
 • Odbiór i kontrola opracowań geodezyjnych oraz prowadzenie mapy w systemie numerycznym.
  Tomasz Muda
  Pok. 12
  tel. 15 643 36 23
   
 • Prowadzenie zasobu w komputerowym systemie "Ośrodek"
  Katarzyna Idziniak
  Pok. 12
  tel. 15 643 36 23
   
 • Odbiór i kontrola opracowań geodezyjnych oraz prowadzenie mapy w systemie numerycznym
  Jadwiga Buława
  Pok. 2
  tel. 15 643 36 23
   

 Załatwianie spraw (dokumenty urzędowe, formularze) >>>link<<<


Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

1) w zakresie geodezji:

1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:

a) prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) poprzez:

 • utrzymywanie systemu teleinformatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej,
 • utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności tj. zgodnie z dostępnymi dokumentami i materiałami źródłowymi,
 • archiwizację wycofanych danych ewidencyjnych,
 • udostępnianie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków w formie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu; wyrysów z mapy ewidencyjnej; kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego; plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych; usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
 • ochronę danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
 • okresową weryfikację danych ewidencyjnych,
 • sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją,
 • przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych.

b) prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT ) w tym powiatowej bazy GESUT,

c) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

d) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości,

e) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych,

f)  tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT), o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich,

g)  gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie map ewidencyjnych i zasadniczych,

h)  gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie operatów technicznych powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych,

i)  gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie cyfrowych kopii dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych,

j)  gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie wyciągów z operatów szacunkowych,

k) prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych,

l)  obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych,

m) przyjmowanie i kontrola materiałów i zbiorów zasobu,

n)  uwierzytelnianie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych,

o)  prowadzenie ewidencji materiałów zasobu w tym tworzenie metadanych,

p)  prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie materiałów zasobu,

q)  przetwarzanie materiałów zasobu do postaci elektronicznej i zapisywanie ich w bazie systemu,

r)  wyłączenie materiałów zasobu z zasobu i przekazywanie ich do archiwów państwowych.

2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu poprzez:

 • organizowanie , przeprowadzanie i przewodniczenie naradom koordynacyjnym,
   
 • sporządzanie protokołów z narady oraz wydawanie odpisów tych protokołów zainteresowanym uczestnikom narad koordynacyjnych.

3. zakładanie osnów szczegółowych,

4. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

6. prowadzenie scaleń i wymiany gruntów,

7. zlecanie i nadzór prac geodezyjnych, organizowanie przetargów,

8. wprowadzanie dokumentów do Biuletynu Informacji Publicznej..

2) w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:

 1. tworzenie Zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 2. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:
  • zbywanie, nabywanie, zamiana,
  • oddawanie w użytkowanie wieczyste,
  • oddawanie w użytkowanie wieczyste,
  • oddawanie w trwały zarząd,
  • oddawanie w najem, dzierżawę i użyczenie,
  • zamiana w relacji Skarb Państwa, a jednostki samorządu terytorialnego,
  • przekazywanie na cele szczególne,
 3. windykacja należności za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie, najem, dzierżawę gruntów,
 4. udzielanie bonifikat do opłat rocznych z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i ceny sprzedaży,
 5. aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu,
 6. prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych,
 7. prowadzenie postępowań z zakresu zwrotu wywłaszczanych nieruchomości,
 8. prowadzenie postępowań mających na celu ograniczenie korzystania z nieruchomości,
 9. ustanawianie i wygaszanie obciążeń na nieruchomościach,
 10. prowadzenie postępowań z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 11. prowadzenie postępowań odszkodowawczych z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne wymienione w art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 12. prowadzenie postępowań odszkodowawczych za nieruchomości zajęte pod linie kolejowe w art. 37 a ust. 7-90 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „PKP” w brzmieniu ustawy zmieniającej z dnia 28 marca 2003r.,
 13. prowadzenie postępowań z zakresu ustawy z dnia 7 września o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego:
 • sporządzenie i przekazanie wojewodzie, marszałkowi, wójtom i prezydentowi miasta wykazu nieruchomości,
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości,
 • ujawnianie prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych,
 • poinformowanie mieszkańców powiatu o konieczności sprawdzenia ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

3) w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi i ochrony gruntów rolnych i leśnych:

 1. orzekanie o zwrocie działek zabudowanych i będących w dożywotnim użytkowaniu,
 2. ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gminne,
 3. przekazywanie gruntów Polskiemu Związkowi Działkowców,
 4. orzekanie o pozwoleniu na wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej na inne cele,
 5. orzekanie o rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,
 6. orzekanie o zmianie sposobu użytkowania gruntów,
 7. regulowanie stanów prawnych gruntów rolnych Skarbu Państwa.
 8. opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o realizacji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.