Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu

 1. Naczelnik Wydziału
  Alicja Mach
  tel. (15) 643-36-06
  pokój 310 (III piętro)
  e-mail: mienie (at) stalowowolski.pl
 2. Inwestycje i zamówienia publiczne
  Magdalena Sibiga, Łukasz Lebioda                                                                                                                                                                                                         
   Pok. 311
   tel. 15 643 36 27
 3. Mienie, rozwój powiatu i zamówienia publiczne
  Klaudia Marczak
  Pok. 311
  tel. 15 643 36 27
 1. Informatycy
  Krzysztof Zdun   
  Łukasz Miklus
 2. Pok. 309
  tel. 15 643 36 01
  e-mail: infor (at) stalowowolski.pl 
 1. Sprawy administracyjno - gospodarcze
  Pok. 308
  tel. 15 643 36 28

Do zadań Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu należy w szczególności:

1) w zakresie inwestycji i zamówień publicznych:

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych,
 2. prowadzenie inwestycji powiatowych określonych w budżecie powiatu,
 3. prowadzenie remontów kapitalnych i bieżących budynków Starostwa,
 4. współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie robót remontowych i inwestycyjnych.

2) w zakresie mienia powiatu:

 1. realizacja polityki powiatu w zakresie gospodarki mieniem powiatu,
 2. gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości,
 3. prowadzenie ewidencji mienia powiatu – budynków, budowli, gruntów oraz dróg powiatowych,
 4. opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących mienia powiatu,
 5. prowadzenie postępowania likwidacyjnego w stosunku do pojazdów przejętych na rzecz powiatu oraz postępowania egzekucyjnego w stosunku do poprzedniego właściciela pojazdu.

3) w zakresie rozwoju powiatu:

 1. opracowywanie materiałów programowych niezbędnych dla określenia strategii, priorytetów, celów i kierunków rozwoju powiatu,
 2. prowadzenie analiz, w oparciu o materiały statystyczne i zbiorcze opracowania, dotyczących struktury społeczno – gospodarczej powiatu,
 3. opracowywanie wspólnie z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi, wniosków o dotacje, pożyczki, kredyty na cele związane z rozwojem powiatu, a zwłaszcza na inwestycje,
 4. współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie planowania, utrzymania, remontów i bazy dróg powiatowych.

4) w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych:

 1. zarządzanie budynkami Starostwa,
 2. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych,
 3. prenumerata i rozdzielnictwo wydawnictw urzędowych i prasy,
 4. zaopatrywanie w pieczęcie, tablice i druki,
 5. zaopatrywanie w podstawowy sprzęt biurowy, materiały biurowe i ich wydawanie,
 6. prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia biurowego,
 7. likwidacja zużytych mebli i sprzętu biurowego.

5. w zakresie informatyzacji Starostwa:

 1. koordynowanie prac związanych z komputeryzacją Starostwa,
 2. nadzór nad wdrażanymi systemami komputerowymi,
 3. wskazywanie kierunków modernizacji eksploatowanych systemów,
 4. wyszukiwanie, opiniowanie i zakup oprogramowania dla potrzeb wydziałów Starostwa,
 5. wdrażanie i nadzór zabezpieczeń systemów informatycznych,
 6. czuwanie nad bezpieczeństwem danych wprowadzanych do systemu informatycznego,
 7. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej,
 8. wykonywanie zadań administratora sieci komputerowej,
 9. nadzór nad działaniem usług internetowych Starostwa,
 10. zapewnienie sprawności sprzętu komputerowego oraz instruktaż z zakresu obsługi,
 11. współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie systemów informatycznych wdrażanych przez Starostwo.