Wydział Komunikacji

Wydział Komunikacji

obsługuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00

 • Naczelnik Wydziału:
  Krzysztof Żminda
  tel. 15 643 36 43
  pokój 208
  e-mail: k.zminda (at) stalowowolski.pl

 • Zastępca Naczelnika:
  Dorota Chmiel
  Pok. 207
  tel. 15 643 36 44

          e-mail: d.chmiel(at)stalowowolski.pl
 

 • Prawa jazdy
  Magdalena Janiec, Agnieszka Liber, Dominika Tubielewicz, Jolanta Błądek, Marta Pomykała, Joanna Grzybowska
  Pok. 201, 209
  tel. 15 643 36 37, 15 643 36 40, 15 643 36 42

          e-mail: prawojazdy(at)stalowowolski.pl

 • Rejestracja Pojazdów
  Czesław Błądek, Krzysztof Grabiec, Agnieszka Kiełb, Aneta Laskowska, Grażyna Lewczyk, Grzegorz Ruszak, Agata Tryka, Hanna Sudoł, Małgorzata Łuszcz
  Pok. 211
  tel. 15 643 36 38, 15 643 36 39, 15 643 36 45, 15 643 36 46

          e-mail: rejestracja(at)stalowowolski.pl


Załatwianie spraw (dokumenty urzędowe, formularze) >>>link<<<


Do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu należy w szczególności:

1) w zakresie komunikacji:

 1. wydawanie i uzupełnianie profili kandydata na kierowcę,
 2. wydawanie praw jazdy,
 3. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 4. wymiana zagranicznych krajowych praw jazdy na polskie prawa jazdy,
 5. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.
 6. dokonywanie w prawach jazdy wpisów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego,
 7. wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadane uprawnienia,
 8. potwierdzanie danych zawartych w prawie jazdy osobie wymieniającej polskie prawo jazdy za granicą,
 9. kierowanie na badania lekarskie kierowców w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 10. kierowanie na badania psychologiczne kierowców w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 11. kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
 12. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,
 13. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
 14. wykonywanie orzeczeń sądowych w zakresie orzeczonych środków karnych zakazu prowadzenia pojazdów,
 15. żądanie od innych organów wydających prawa jazdy akt kierowców oraz wysyłanie akt kierowców do innych organów,
 16. prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień,
 17. prowadzenie archiwum akt kierowców oraz akt osób bez uprawnień,
 18. sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska pracy,
 19. udzielanie informacji dotyczących kierowców oraz osób bez uprawnień na żądanie uprawnionych do tego organów,
 20. wydawanie decyzji o czasowej rejestracji oraz rejestracji pojazdów,
 21. wydawanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów,
 22. wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu,
 23. zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
 24. wydawanie zaświadczeń o posiadanych pojazdach,
 25. wydawanie zaświadczeń dla celów przerejestrowania pojazdów w innym organie - w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu,
 26. dokonywanie zmian danych dot. pojazdu oraz jego właściciela zawartych w dowodzie rejestracyjnym,
 27. sporządzanie i przekazywanie informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach do organów podatkowych,
 28. wysyłanie do organów rejestrujących zawiadomień i potwierdzeń dotyczących przerejestrowanych pojazdów,
 29. przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o ich zbyciu,
 30. przyjmowanie zgłoszeń o zastawie rejestrowym, wpisywanie informacji w tym zakresie do dowodu rejestracyjnego,
 31. sporządzanie obowiązujących sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska pracy,
 32. wysyłanie do zagranicznych organów rejestrujących dowodów rejestracyjnych pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy w kraju,
 33. prowadzenie archiwum akt pojazdów,
 34. wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 35. nadzór nad działalnością stacji kontroli pojazdów, w tym dokonywanie kontroli tych podmiotów,
 36. przekazywanie danych dotyczących przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 37. wydawanie diagnostom uprawnień do przeprowadzania badań technicznych,
 38. cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,
 39. wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 40. nadzór nad szkoleniem kandydatów na kierowców i kierowców:

  a) nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców oraz działalnością instruktorów nauki jazdy i wykładowców,
  b) przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców z terenu powiatu stalowowolskiego,
  c) kontrola ośrodków szkolenia kierowców posiadających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w innym powiecie, a których infrastruktura znajduje się na terenie powiatu stalowowolskiego,
  d) prowadzenie ewidencji ośrodków szkolenia kierowców,
  e) gromadzenie w ewidencji informacji o szkoleniu kandydatów na kierowców i kierowców,
   

 41. przekazywanie danych dotyczących przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 42. przyjmowanie wniosków o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wykładowców a także przekazywanie dokumentacji w tym zakresie do komisji egzaminacyjnej powołanej przez wojewodę,
 43. dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wykładowców,
 44. wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy oraz przedłużanie ważności tego dokumentu,
 45. wydawanie decyzji o skreśleniu instruktorów lub wykładowców z ewidencji,
 46. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, w tym m. in. zatwierdzanie projektów organizacji ruchu oraz informowanie jednostek wprowadzających organizację ruchu o utracie ważności zatwierdzonej organizacji,
 47. prowadzenie ewidencji projektów zmian organizacji ruchu,
 48. kontrola wprowadzonych zmian stałej organizacji ruchu,
 49. udział w pracach zespołu ds. bezpieczeństwa i warunków ruchu na drogach powiatowych i gminnych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 50. wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez wymagających korzystania w sposób szczególny z dróg gminnych i powiatowych.
 51. Załatwianie innych spraw przewidzianych w przepisach prawa dla kompetencji starosty, związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracją i oznaczaniem pojazdów.


2. w zakresie transportu:

 1. wydawanie, cofanie i zmiana licencji na krajowy drogowy transport osób i rzeczy,
 2. wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisów z tych dokumentów,
 3. wydawanie, cofanie i zmiana zaświadczeń na prowadzenie przewozów drogowych na potrzeby własne,
 4. dokonywanie uzgodnień w zakresie planowanego przebiegu linii komunikacyjnych wykraczających poza obszar powiatu, jednakże nie wykraczających poza obszar województwa,
 5. dokonywanie kontroli przedsiębiorców, którym udzielono licencji, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zaświadczeń w zakresie krajowego transportu drogowego,
 6. nadzór nad wykonywaniem przez powiatową jednostkę organizacyjną zadań z zakresu usuwania z drogi pojazdów, ich parkowania oraz przechowywania na parkingu strzeżonym, zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz przeprowadzania postępowania z pojazdami przejętym na rzecz powiatu.