Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:

 1. Agnieszka Kolba
  tel. 15 643 36 60
  Pokój 312 (III Piętro)

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

 1. Zapewnienie konsumentom poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
 2. Prowadzenie edukacji konsumenckiej,
 3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 4. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 5. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 6. Przedkładanie Staroście do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim,
 7. Przekazywanie delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu sprawozdania.