ROWES zaprasza do udziału w projekcie

ROWES zaprasza do udziału w projekcie

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza organizacje pozarządowe i liderów lokalnych społeczności do współpracy w projekcie „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I”.

Dzięki tej współpracy mamy szansę na pobudzenie aktywności osób, grup i instytucji publicznych jak również ożywienie całej społeczności lokalnej. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest skierowany do:
• osób fizycznych;
• podmiotów ekonomii społecznej;
• przedsiębiorstw społecznych;
• instytucji rynku pracy i integracji społecznej;
• jednostek samorządu terytorialnego.

Oferujemy:
• Spotkania indywidualne i grupowe z Animatorem – spotkania mogą odbywać się w miejscu zamieszkania uczestników lub w biurach projektu,

• Spotkania Grup Tworzących Środowisko (minimum 3 osoby) – ich celem jest praca grup nad wspólnym przedsięwzięciem, inicjatywą
lub projektem, na rzecz ekonomii społecznej,

• Organizację wizyt studyjnych dla Grup Tworzących Środowisko: jedno, dwu lub trzydniowych dla grup 15-18 osobowych z noclegami i wyżywieniem.
W ramach wizyty uczestnicy poznają przedsiębiorstwa społeczne oraz takich lokalnych liderów, których praca i działalność mogą być wzorem do naśladowania oraz inspiracją dla innych.
Będą też mogli nawiązać nowe znajomości, dzięki którym szybciej i lepiej poznają specyfikę działalności w sferze ekonomii społecznej wpływającej na jakość życia mieszkańców wsi i miast.

• Organizację warsztatów z zakresu ekonomii społecznej i budowania partnerstw dla Grup Tworzących Środowisko:
a)podstawowych, jedno, dwu lub trzydniowych, trwających po 6 h dziennie, dla 3-9 osób,
którym zapewniamy materiały edukacyjne i zaświadczenie ukończenia warsztatu,
b) zaawansowanych, jedno, dwu lub trzydniowych, trwających od 6 do 8 h dziennie, którym zapewniamy materiały edukacyjne, catering i zaświadczenie ukończenia warsztatu.

W ramach działań projektowych oferujemy także:

• doradztwo specjalistyczne (księgowo-podatkowe, marketingowe, osobowe, prawne),

• wsparcie w zakładaniu nowego podmiotu jak również w ekonomizacji organizacji pozarządowych, polegającej na wprowadzeniu działalności gospodarczej lub odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego,

• wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych (maksymalna kwota wsparcia finansowego na jedno przedsiębiorstwo społeczne wynosi 210 200,00 PLN),

• wsparcie pomostowe maksymalnie do 12 miesięcy, •pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój.

Oferta Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie I w związku z realizacją Projektu pt.: „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I”.

Kontakt: Biuro w Rzeszowie przy ul. Szopena 51
czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 tel. 17 86 76 277