Wydział Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wydział Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Naczelnik Wydziału
Tomasz Wosk

pokój nr 414
tel. 15 643 36 98
e-mail: tomasz.wosk@stalowowolski.pl

Promocja Powiatu
pokój nr 412
tel. 15 643 36 36
e-mail: pkz2@stalowowolski.pl

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, projekty nieinfrastrukturalne
pokój nr 412
tel. 15 643 36 36
e-mail: pkz2@stalowowolski.pl

Kultura, zdrowie, wsparcie kombatantów, ochrona zabytków
pokój nr 408
tel. 15 643 36 54
e-mail: pkz1@stalowowolski.pl

 Do zadań Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy w szczególności:


1.    w zakresie promowania Powiatu:
 • tworzenie i koordynowanie realizacji strategii informacyjnej Starostwa,
 • promowanie potencjału społecznego, gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu poprzez inicjowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, wystaw i innych form prezentacji ich historii, kultury i dorobku materialnego,
 • współdziałanie z jednostkami samorządów terytorialnego i administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz promocji Powiatu,
 • prowadzenie działań w celu nawiązywania oraz kontynuowania współpracy Powiatu z zagranicą w zakresie prowadzenia wspólnych, z partnerami zagranicznymi, przedsięwzięć gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych,
 • prowadzenie zbioru dokumentów związanych z przynależnością Powiatu do różnych organizacji i stowarzyszeń,
 • organizacja pobytu zaproszonych przez Powiat delegacji krajowych i zagranicznych,
 • organizacja spotkań, konferencji i warsztatów promujących Powiat,
 • prowadzenie spraw dotyczących udziału w targach oraz innych imprezach o charakterze wystawienniczym promujących Powiat,
 • opracowywanie materiałów graficznych dla Starostwa oraz ich rozpowszechnianie,
 • utrzymywanie zasobu materiałów o charakterze upominkowo – informacyjnym,
 • pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla wydatków związanych z promocja Powiatu,
 • przygotowywanie i rozpowszechnianie, we współpracy z Wydziałami informacji prasowych o działalności Starostwa,
 • organizowanie konferencji prasowych,
 • współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu,
 • monitoring publikacji w środkach masowego przekazu oraz przygotowywanie ewentualnych sprostowań i odpowiedzi prasowych,
 • prowadzenie działań na rzecz uświetnienia obchodów świat lokalnych, regionalnych i państwowych,
 • opracowywanie i stała aktualizacja we współpracy z samorządami gminnymi danych o warunkach i możliwościach inwestycyjnych na terenie Powiatu,
 • nadzór i koordynowanie oraz aktualizacja zadań ujętych w Strategii Rozwoju Powiatu,
 • wsparcie inwestorów w podejmowaniu działalności gospodarczej w zakresie kompetencji Powiatu,
 • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego ze środków krajowych i zagranicznych przy podejmowaniu i rozwoju działalności gospodarczej,
 • organizacyjne wsparcie udziału lokalnych przedsiębiorców w krajowych i zagranicznych szkoleniach, seminariach, targach i misjach gospodarczych oraz w wyjazdach studyjnych, które maja na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługa funkcji reprezentacyjnych Starosty oraz Członków Zarządu,
 • gromadzenie materiału fotograficznego dokumentującego wydarzenia na terenie Powiatu,
 • opracowanie okresowych informacji z prac Starosty,
 • opracowywanie, moderowanie i rozwój serwisu internetowego Starostwa,
 • przygotowywanie konsultacji społecznych, zbieranie opinii mieszkańców w sprawach związanych z realizacją zadań powiatu,
2.    w zakresie kultury:
 • przygotowywanie założeń polityki kulturalnej powiatu i realizacja ustalonych kierunków tej polityki,
 • wspieranie środowisk animatorów ruchu artystycznego oraz środowisk twórczych na terenie powiatu, współdziałanie z instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami twórczymi oraz jednostkami prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie organizacji imprez artystycznych,
 • opracowywanie Powiatowego Harmonogramu Imprez Kulturalnych na dany rok,
 • opiniowanie wniosków o przyznawanie dofinansowania na zadania w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • kwalifikowanie wniosków o przyznawanie nagród Starosty za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz udział i obsługa komisji opiniującej,
 • wspieranie działalności artystycznej służącej rozwojowi kultury na terenie powiatu poprzez koncerty, przeglądy, wystawy, festiwale i konkursy,
 • prowadzenie działalności instruktażowo – metodycznej pracowników instytucji kultury,
 • wspieranie edukacji artystycznej służącej rozwojowi kultury na terenie powiatu poprzez finansowe i merytoryczne wsparcie koncertów, przeglądów, wystaw, festiwali i konkursów,
 • organizowanie corocznych uroczystości Powiatowego Dnia Animatora Kultury połączonej z wręczaniem nagród Starosty oraz wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury.
3.    w zakresie sportu:
 • przygotowywanie założeń polityki w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz realizacja ustalonych kierunków tej polityki,
 • opracowywanie Powiatowego Harmonogramu Imprez Sportowych na dany rok,
 • współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie organizacji imprez sportowych na terenie powiatu,
 • prowadzanie kontroli podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, którym udzielono dotacji na realizacje zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu z budżetu powiatu,
 • opiniowanie wniosków o przyznanie dofinansowania na zadania w sferze kultury fizycznej i sportu,
 • kwalifikowanie wniosków o przyznawanie nagród Starosty za osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz udział i obsługa komisji opiniującej,
 • organizacja dorocznej uroczystości Powiatowego Dnia Animatora Sportu połączonej z wręczaniem nagród Starosty oraz wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
4.    w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
 • prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem na zabytku nieruchomym znaku informującego o tym, iż podlega ochronie,
 • sporządzenie projektu programu opieki nad zabytkami,
 • prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem społecznych opiekunów zabytków,
 • prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków,
 • wydawanie legitymacji i zaświadczeń o nadaniu uprawnień społecznego inspektora ochrony zabytków.
5.    w zakresie pomocy kombatantom oraz niektórym osobom będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego:
 • realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,
 • organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
 • świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,
 • analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw.
6.    w zakresie zdrowia:
 • wykonywanie zadań organu prowadzącego, dla zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez powiat,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z powoływaniem rad społecznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • obsługa komisji konkursowych powołanych do wyłonienia kandydatów na stanowiska kierownicze w zakładach opieki zdrowotnej prowadzonych przez powiat,
 • współpraca ze stowarzyszeniami, towarzystwami naukowymi i fundacjami w zakresie spraw związanych z promocją i ochroną zdrowia,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu stalowowolskiego na każdy rok,
 • opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
 • przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych.
7.    w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
 • realizacja zadań Powiatu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • przygotowywanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu przez organizacje pozarządowe,
 • realizacja zadań Powiatu w zakresie powoływania oraz współdziałania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego.
8.    w zakresie pozyskiwania dla Powiatu środków pozabudżetowych dotyczących projektów nieinfrastrukturalnych:
 • gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskania i wykorzystania dostępnych pozabudżetowych środków finansowych na realizację projektów wspierających rozwój społeczno – gospodarczy powiatu,
 • inicjowanie i koordynacja działań w celu pozyskania środków pomocowych, stanowiących uzupełnienie funduszy unijnych,
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków unijnych, programów bilateralnych itp.,
 • współdziałanie z merytorycznymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie wdrażania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, zgodnie z regułami i zasadami instytucji wdrażających,
 • kompleksowa realizacja projektów.