Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego

Sekretarz Powiatu
Krzysztof Żminda
pokój nr 102
tel. 15 643 36 07
e-mail: org@stalowowolski.pl

Obsługa Zarządu Powiatu
pokój nr 114
tel. 15 643 37 45
e-mail: zarzad@stalowowolski.pl

Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej, sprawy organizacyjne
pokój nr 103
tel. 15 643 36 56
e-mail: rada@stalowowolski.pl

Sprawy osobowe
pokój nr 101
tel. 15 643 36 26
e-mail: kadry@stalowowolski.pl

Sprawy stowarzyszeń i fundacji, sprawy organizacyjne
pokój nr 103
tel. 15 643 36 35
e-mail: abi@stalowowolski.pl

Sprawy społeczne (zezwalanie na sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich, biuro rzeczy znalezionych), sprawy organizacyjne
pokój nr 114
tel. 15 643 37 45
e-mail: obywatelskie@stalowowolski.pl

Kancelaria ogólna
pokój nr 10
tel. 15 643 36 33
e-mail: kancelaria@stalowowolski.pl

Obsługa sekretariatu starostów
pokój nr 108
tel. 15 643 37 09, fax: 15 643 36 02
e-mail: powiat@stalowowolski.pl

Zarządzanie Kryzysowe
pokój nr 204, 205, 206
tel. 15 643 36 65, fax: 15 643 37 07
e-mail: pczk@stalowowolski.pl

Sprawy obronne i obrona cywilna, Kierownik Kancelarii Niejawnej, Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
pokój nr 204, 205, 206
tel. 15 643 36 65, fax: 15 643 37 07
e-mail: pczk@stalowowolski.pl

Do zadań Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

1. w zakresie obsługi Rady Powiatu:

 • udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu,
 • wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem sesji Rady Powiatu, a w szczególności gromadzenie materiałów niezbędnych dla prawidłowej pracy Rady i Komisji i przesyłanie ich radnym,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z pracą Rady i jej Komisji oraz poszczególnych Radnych,
 • obsługa kancelaryjno – biurowa Rady Powiatu i Komisji – protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji,
 • prowadzenie rejestrów:

    – uchwał Rady Powiatu,
    – wniosków i opinii Komisji,
    – interpelacji i zapytań radnych,
    – aktów prawa miejscowego;  

 • przekazywanie do realizacji uchwał Rady, wniosków Komisji, i interpelacji Radnych Zarządowi, Naczelnikom Wydziałów oraz nadzór nad terminowym ich załatwieniem,
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
 • przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji uchwał Rady,
 • organizowanie dyżurów radnych,
 • organizowanie i obsługa dyżuru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, prowadzenie rejestru spraw zgłaszanych przez obywateli oraz podejmowanie działań dla ich rozpatrzenia,
 • wprowadzanie dokumentów z sesji i posiedzeń Komisji do Biuletynu Informacji Publicznej.

2) w zakresie obsługi Zarządu Powiatu:

 • ustalanie porządku obrad Zarządu w oparciu o przedłożone dokumenty zgodnie z dyspozycją Przewodniczącego Zarządu oraz Sekretarza,
 • przedkładanie Członkom Zarządu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi materiałów na posiedzenie Zarządu zgodnie z ustalonym porządkiem,
 • protokołowanie posiedzeń Zarządu Powiatu,
 • przekazywanie do realizacji postanowień Zarządu wraz z uchwałami i przedłożonymi materiałami na stanowiska pracy,
 • prowadzenie rejestrów:

    – uchwał Zarządu,
    – upoważnień udzielonych przez Zarząd.

 • opracowywanie sprawozdań z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 • kontrola wykonania uchwał Zarządu,
 • wprowadzanie dokumentów do Biuletynu Informacji Publicznej z posiedzeń Zarządu Powiatu,
 • realizacja i koordynacja zadań w zakresie organizacji i funkcjonowania nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej.

3. w zakresie spraw osobowych:

 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
 • planowanie funduszu zatrudnienia,
 • koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
 • prowadzenie spraw emerytalno – rentowych pracowników,
 • prowadzenie spraw związanych z praktykami studenckimi i uczniowskimi,
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników – nadzór nad realizacją zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.

4. w zakresie spraw organizacyjnych:

 • opracowywanie projektów Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i przygotowywanie niezbędnych zmian,
 • opracowywanie projektów zarządzeń Starosty z zakresu spraw organizacyjnych,
 • prowadzenie zbioru zarządzeń Starosty,
 • prowadzenie zbioru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty,
 • prowadzenie zbioru porozumień w sprawie:
    a) wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
    b) powierzenia zadań publicznych jednostkom samorządowym,
 • organizacja i nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków obywateli oraz przyjęć interesantów,
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Starosty, oraz przekazywanie ich do załatwienia Wydziałom i kierownikom jednostek organizacyjnych,
 • kontrola terminowego załatwiania skarg i wniosków przez Wydziały i jednostki organizacyjne oraz opracowywanie w tym zakresie zbiorczych analiz i sprawozdań,
 • prowadzenie zbioru protokołów z kontroli zewnętrznych, koordynowanie i nadzorowanie realizacji wniosków z kontroli,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wniosków lub opinii związanych z tworzeniem, łączeniem, podziałem, znoszeniem oraz ustalaniem granic jednostek samorządu terytorialnego,
 • współdziałanie w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów do Rady Powiatu oraz referendum,
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją powiatowych jednostek organizacyjnych,
 • administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej i współdziałanie z informatykami w tym zakresie,
 • tworzenie i wdrażanie szablonów pism, ścieżek obiegu, rejestrów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz koordynacja wdrażania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją  i współdziałanie w tym zakresie z informatykami,
 • realizacja i koordynacja zadań w zakresie załatwiania petycji,
 • realizacja i koordynacja zadań w zakresie organizacji i funkcjonowania nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej.

5) w zakresie spraw społecznych:

 • sprawowanie nadzoru nad fundacjami mającymi siedzibę na terenie powiatu w zakresie określonym w ustawie o fundacjach,
 • sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami w zakresie wynikającym z ustawy prawo o stowarzyszeniach,
 • wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ciała ludzkiego z obcego państwa,
 • przygotowywanie decyzji o zakazie przeprowadzania imprez masowych na terenie powiatu lub jego części na czas określony lub do odwołania,
 • przechowywanie rzeczy znalezionych oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
 • prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych.

6) w zakresie spraw kancelaryjnych:

 • prowadzenie kancelarii ogólnej Starostwa,
 • przyjmowanie korespondencji wpływającej do Starostwa oraz przekazywanie jej do Wydziałów,
 • wysyłanie korespondencji,
 • obsługa elektronicznej skrzynki podawczej.

7) w zakresie obsługi sekretarskiej:

 • prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
 • obsługa przyjęć interesantów,
 • realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Starosty, organizowanie jego kontaktów i narad z przedstawicielami organów administracji rządowej i samorządowej oraz z organizacjami politycznymi, społecznymi itp.,
 • prowadzenie harmonogramu wykorzystania samochodów służbowych,
 • wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z kartą zadań stanowiska pracy,
 • obsługa systemu służącego do podpisu elektronicznego pism kierowanych do podpisu przez Starostę i Wicestarostę.

8. w zakresie spraw archiwum zakładowego:

 • nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw,
 • przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • przejmowanie dokumentacji niearchiwalnej po jednostkach organizacyjnych, których działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był organ jednostki samorządu terytorialnego,
 • przejmowanie dokumentacji ze składu chronologicznego,
 • przejmowanie dokumentacji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych, których zawartości nie skopiowano do systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją,
 • przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 • przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
 • udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
 • wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
 • przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym,
 • przygotowywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej z zakresu archiwizowanych dokumentów.

9. w zakresie obrony cywilnej:

 • planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
 • ustalanie zadań obrony cywilnej dla organów samorządu terytorialnego i innych jednostek organizacyjnych, których organem założycielskim jest powiat,
 • dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,
 • opracowywanie planów obrony cywilnej powiatu oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej gmin,
 • organizowanie szkoleń, ćwiczeń obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przygotowanie i zapewnienie działaniami systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
 • tworzenie i przygotowywanie do działania formacji obrony cywilnej,
 • przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności oraz prowadzenie akcji ratunkowych,
 • planowanie i przygotowywanie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy lekarskiej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
 • koordynowanie działań w zakresie zabezpieczenia ludności w wodę w warunkach kryzysowych oraz dl urządzeń specjalnych do likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
 • wykonywanie innych zdań obrony cywilnej określonych w odrębnych przepisach oraz przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu i Województwa.

10) w zakresie spraw obronnych:

 • wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
 • obsługa pod względem organizacyjnym technicznym Powiatowej Komisji Lekarskiej,
 • doręczanie kart powołania do wojska w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej /tzw. akcja kurierska/,
 • współpraca w wyżej wymienionych sprawach z Wojskowym Komendantem Uzupełnień wraz z Prezydentem Miasta Stalowa Wola i Wójtami Gmin w powiecie,
 • organizacja i szkolenie zespołu stałego dyżuru Starosty oraz nadzór nad systemem stałych dyżurów w powiecie stalowowolskim,
 • opracowywanie planów i dokumentów związanych z realizacją procesu osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa,
 • przygotowywanie i opracowywanie dokumentów związanych z przygotowaniem Starostwa do wykonywania zadań w czasie zagrożenia i wojny,
 • przygotowanie ramowych planów Działalności Obronnej i Szkolenia Obronnego na terenie Powiatu,
 • sporządzanie i przesyłanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie sprawozdań z:
a) realizacji zadań związanych z Akcją Kurierską Administracji Publicznej,
b) szkolenia obronnego.

11) w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami:

 • przygotowywanie projektów planów i harmonogramów działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 • prowadzenie stałej obsługi biurowej prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 • opracowywanie dla potrzeb działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku sprawozdań i analiz w zakresu bezpieczeństwa w powiecie,
 • podejmowanie czynności polegających na skoordynowaniu działań powiatowych służb, inspekcji i straży w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu,
 • przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku celem przedłożenia Radzie,
 • koordynacja w zakresie realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

12) w zakresie zarządzania kryzysowego:

 • podejmowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,
 • gromadzenie i przetwarzanie danych zagrożeń o siłach i środkach, które mogą być użyte w sytuacjach kryzysowych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze powiatu,
 • monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze powiatu oraz przekazywanie dla gmin ostrzeżeń o zagrożeniach,
 • opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie do zatwierdzenia Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
 • opiniowanie i przedstawianie do zatwierdzenia Staroście gminnych planów reagowania kryzysowego,
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
 • wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu,
 • współdziałanie z właściwymi służbami, strażami i inspekcjami w zakresie przeciwdziałania skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 • realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 • współpraca z gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego,
 • obsługa aplikacji komputerowych stosowanych w systemie zarządzania kryzysowego.

14) w zakresie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 • podejmowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych,
 • współdziałanie z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podkarpackiego w zakresie wymiany informacji w zarządzaniu kryzysowym,
 • współdziałanie z sąsiednimi powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego w zakresie zarządzania kryzysowego,
 • gromadzenie, aktualizowanie baz danych i innych narzędzi dla potrzeb Centrum oraz współdziałanie w tym zakresie z Wydziałami Starostwa, Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego, administracją zespoloną i niezespoloną oraz innymi służbami, inspekcjami i organizacjami pozarządowymi,
 • organizowanie przetwarzania, sprawdzania i przekazywania informacji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych,
 • opracowywanie procedur dotyczących uruchomienia i koordynacji działań w zakresie udzielania pomocy humanitarnej,
 • stałe utrzymywanie kontaktu z instytucjami realizującymi ciągły monitoring środowiska,
 • stała wymiana informacji ze służbami dyżurnymi administracji zespolonej i niezespolonej oraz innymi służbami i inspekcjami,
 • pełnienie funkcji całodobowej służby dyżurno – operacyjnej.