Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy
Andrzej Winiarczyk
pokój nr 318
tel. 15 643 36 11
e-mail: geopow@stalowowolski.pl

Artur Gierak – Zastępca Naczelnika                                                                                                                                                            Geodezja oraz orzecznictwo w zakresie ewidencji gruntów i budynków
pokój nr 319
tel. 15 643 37 08
e-mail: geodezja@stalowowolski.pl, ewidencja@stalowowolski.pl

Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego (składanie i odbiór dokumentów)
pokój nr 9
tel. 15 643 36 10
e-mail: ewidencja7@stalowowolski.pl

Ewidencja gruntów i budynków – Gmina Stalowa Wola
pokój nr 16
tel. 15 643 36 20
e-mail: ewidencja4@stalowowolski.pl

Ewidencja gruntów i budynków – Gmina Bojanów, Gmina Pysznica
pokój nr 14
tel. 15 643 36 21
e-mail: ewidencja2@stalowowolski.pl

Ewidencja gruntów i budynków – miasto Zaklików, Gmina Zaklików (obszar wiejski)
pokój nr 13
tel. 15 643 36 16
e-mail: ewidencja5@stalowowolski.pl

Ewidencja gruntów i budynków – Gmina Zaleszany Gmina Radomyśl nad Sanem
pokój nr 15
tel. 15 643 36 18
e-mail: ewidencja1@stalowowolski.pl

Geodezja oraz orzecznictwo w zakresie ewidencji gruntów i budynków
pokój nr 313, 319
tel. 15 643 37 08, 15 643 36 12
e-mail: geodezja2@stalowowolski.pl, geodezja@stalowowolski.pl

Gospodarka nieruchomościami nierolnymi Skarbu Państwa
pokój nr 314
tel. 15 643 36 13
e-mail: nieruchomosci@stalowowolski.pl, nieruchomosci2@stalowowolski.pl

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów, ochrony gruntów rolnych i leśnych
pokój nr 317
tel. 15 643 36 19
e-mail: ochronagruntow@stalowowolski.pl

Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu
pokój nr 316
tel. 15 643 36 15
e-mail: naradakoordynacyjna@stalowowolski.pl

Obsługa administracyjna narad koordynacyjnych dotyczących koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT
pokój nr 315
tel. 15 643 36 17
e-mail: projekty@stalowowolski.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Kierownik
Tomasz Grobel

pokój nr 11
tel. 15 643 36 58
e-mail: podgikvii@stalowowolski.pl

Udostępnianie zasobu do użytku powszechnego i dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego
pokój nr 9
tel. 15 643 36 10

Prowadzenie, udostępnianie i archiwizacja zasobu w formie elektronicznej
pokój nr 12
tel. 15 643 36 23

Odbiór i kontrola opracowań geodezyjnych oraz prowadzenie mapy w systemie numerycznym
pokój nr 2, 12
tel. 15 643 36 23, 15 643 36 24

Prowadzenie zasobu w komputerowym systemie “Ośrodek”
pokój nr 12
tel. 15 643 36 23

Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

1) w zakresie geodezji:

 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:

a) prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) poprzez:

– utrzymywanie systemu teleinformatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej,
– utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności tj. zgodnie z dostępnymi dokumentami i materiałami źródłowymi,
– archiwizację wycofanych danych ewidencyjnych,
– udostępnianie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków w formie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu; wyrysów z mapy ewidencyjnej; kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego; plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych; usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
– ochronę danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
– okresową weryfikację danych ewidencyjnych,
– sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją,
– przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych;

b) prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT ) w tym powiatowej bazy GESUT,
c) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
d) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości,
e) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
f)  tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT), o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich,
g)  gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie map ewidencyjnych i zasadniczych,
h)  gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie operatów technicznych powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych,
i)  gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie cyfrowych kopii dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych,
j)  gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie wyciągów z operatów szacunkowych,
k) prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych,
l)  obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych,
m) przyjmowanie i kontrola materiałów i zbiorów zasobu,
n)  uwierzytelnianie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych,
o)  prowadzenie ewidencji materiałów zasobu w tym tworzenie metadanych,
p)  prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie materiałów zasobu,
q)  przetwarzanie materiałów zasobu do postaci elektronicznej i zapisywanie ich w bazie systemu,
r)  wyłączenie materiałów zasobu z zasobu i przekazywanie ich do archiwów państwowych.

 •  koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu poprzez:
– organizowanie, przeprowadzanie i przewodniczenie naradom koordynacyjnym,
– sporządzanie protokołów z narady oraz wydawanie odpisów tych protokołów zainteresowanym uczestnikom narad koordynacyjnych;
 • zakładanie osnów szczegółowych,
 • przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • prowadzenie scaleń i wymiany gruntów,
 • zlecanie i nadzór prac geodezyjnych, organizowanie przetargów,
 • wprowadzanie dokumentów do Biuletynu Informacji Publicznej.

2) w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:

 • tworzenie Zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 • gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:
       – zbywanie, nabywanie, zamiana,
– oddawanie w użytkowanie wieczyste,
– oddawanie w użytkowanie wieczyste,
– oddawanie w trwały zarząd,
– oddawanie w najem, dzierżawę i użyczenie,
– zamiana w relacji Skarb Państwa, a jednostki samorządu terytorialnego,
– przekazywanie na cele szczególne;
 • windykacja należności za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie, najem, dzierżawę gruntów,
 • udzielanie bonifikat do opłat rocznych z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i ceny sprzedaży,
 • aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu,
 • prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych,
 • prowadzenie postępowań z zakresu zwrotu wywłaszczanych nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań mających na celu ograniczenie korzystania z nieruchomości,
 • ustanawianie i wygaszanie obciążeń na nieruchomościach,
 • prowadzenie postępowań z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • prowadzenie postępowań odszkodowawczych z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne wymienione w art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 • prowadzenie postępowań odszkodowawczych za nieruchomości zajęte pod linie kolejowe w art. 37 a ust. 7-90 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „PKP” w brzmieniu ustawy zmieniającej z dnia 28 marca 2003r.,
 • prowadzenie postępowań z zakresu ustawy z dnia 7 września o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego:
   – sporządzenie i przekazanie wojewodzie, marszałkowi, wójtom i prezydentowi miasta wykazu nieruchomości,
– regulacja stanu prawnego nieruchomości,
– ujawnianie prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych,
– poinformowanie mieszkańców powiatu o konieczności sprawdzenia ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

3) w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi i ochrony gruntów rolnych i leśnych:

 • orzekanie o zwrocie działek zabudowanych i będących w dożywotnim użytkowaniu,
 • ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gminne,
 • przekazywanie gruntów Polskiemu Związkowi Działkowców,
 • orzekanie o pozwoleniu na wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej na inne cele,
 • orzekanie o rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,
 • orzekanie o zmianie sposobu użytkowania gruntów,
 • regulowanie stanów prawnych gruntów rolnych Skarbu Państwa.
 • opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o realizacji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.