Wydział Komunikacji

Wydział Komunikacji

Naczelnik Wydziału
Grzegorz Ruszak
pokój nr 208
tel. 15 643 36 43
e-mail: komunikacja@stalowowolski.pl

Zastępca Naczelnika
Dorota Chmiel

pokój nr 207
tel. 15 643 36 44
e-mail: d.chmiel@stalowowolski.pl

Prawa jazdy
pokój nr 201, 209
tel. 15 643 36 40, 15 643 36 37
e-mail: prawojazdy@stalowowolski.pl

Rejestracja pojazdów
pokój nr 211
tel. 15 643 36 45, 15 643 36 38, 15 643 36 39, 15 643 36 46
e-mail: rejestracja@stalowowolski.pl

Do zadań Wydziału Komunikacji należy w szczególności:

 1. wydawanie i uzupełnianie profili kandydata na kierowcę,
 2. wydawanie praw jazdy,
 3. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 4. wymiana zagranicznych krajowych praw jazdy na polskie prawa jazdy,
 5. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
 6. dokonywanie w prawach jazdy wpisów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego,
 7. wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadane uprawnienia,
 8. potwierdzanie danych zawartych w prawie jazdy osobie wymieniającej polskie prawo jazdy za granicą,
 9. kierowanie na badania lekarskie kierowców w celu stwierdzenia istnienia  lub  braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 10. kierowanie na badania psychologiczne kierowców w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 11. kierowanie na  kurs  reedukacyjny  w  zakresie  problematyki przeciwalkoholowej  i przeciwdziałania narkomanii,
 12. kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
 13. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,
 14. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
 15. wykonywanie orzeczeń sądowych w zakresie orzeczonych środków karnych zakazu prowadzenia pojazdów,
 16. żądanie od innych organów wydających prawa jazdy akt kierowców oraz wysyłanie akt kierowców do innych organów,
 17. prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień,
 18. prowadzenie archiwum akt kierowców oraz akt osób bez uprawnień,
 19. sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska pracy,
 20. udzielanie informacji dotyczących kierowców oraz osób bez uprawnień na żądanie uprawnionych do tego organów,
 21. wydawanie decyzji o czasowej rejestracji, rejestracji pojazdów oraz decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów,
 22. wydawanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów oraz wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa,
 23. wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu,
 24. zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
 25. wydawanie zaświadczeń o posiadanych pojazdach,
 26. wydawanie zaświadczeń dla celów przerejestrowania pojazdów w innym organie – w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu,
 27. dokonywanie zmian danych dot. pojazdu oraz jego właściciela zawartych w dowodzie rejestracyjnym,
 28. sporządzanie i przekazywanie informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach do organów podatkowych,
 29. wysyłanie do organów rejestrujących zawiadomień i potwierdzeń dotyczących przerejestrowanych pojazdów,
 30. przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o ich zbyciu i nabyciu,
 31. przyjmowanie zgłoszeń o zastawie rejestrowym, wpisywanie informacji w tym zakresie do dowodu rejestracyjnego,
 32. wysyłanie do zagranicznych organów rejestrujących dowodów rejestracyjnych pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy w kraju,
 33. prowadzenie archiwum akt pojazdów,
 34. załatwianie innych spraw przewidzianych w przepisach prawa dla kompetencji starosty, związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracją i oznaczaniem pojazdów.