Wydział Transportu

Wydział Transportu

Naczelnik Wydziału
Katarzyna Wieprzęć
pokój nr 202
tel. 15 643 36 09
e-mail: naczelnik.transport@stalowowolski.pl
Stanowiska ds. transportu, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców i zarządzania ruchem na drogach
pokój nr 210
tel. 15 643 36 41
e-mail: dos1@stalowowolski.pl, dos2@stalowowolski.pl, transport@stalowowolski.pl, ptz@stalowowolski.pl

Do zadań Wydziału Transportu należy w szczególności:

 1. analiza potrzeb przewozowych i planowanie zadań przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym,
 2. realizacja Planu Transportowego i jego aktualizacja,
 3. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania dotyczącego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 4. prowadzenie spraw związanych z realizacją umowy dotyczącej wykonywania przewozów
  o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Stalowowolski,
 5. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem przewozów o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Stalowowolski,
 6. opracowywanie i wdrażanie regulaminów w drogowych przewozach o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Stalowowolski,
 7. opracowywanie i aktualizacja rozkładów jazdy w przewozach o charakterze użyteczności publicznej,
 8. przygotowywanie propozycji opłat za przewóz i innych opłat wynikających z prawa przewozowego za usługi świadczone przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 9. prowadzenie spraw dotyczących wydawania, cofania potwierdzenia zgłoszenia przewozów przedsiębiorcy,
 10. prowadzenie spraw dotyczących realizacji usług przez operatora i przewoźnika w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 11. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i aktualizacją rozkładów jazdy w przypadku przewozów wykonywanych na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu,
 12. administrowanie systemem informacji dla pasażera,
 13. wykonywanie kontroli przestrzegania przez operatora i przewoźnika zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,
 14. współpraca ze służbami związanymi z transportem publicznym, w tym m.in. Inspekcją Transportu Drogowego oraz Policją,
 15. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań dotyczących publicznego transportu zbiorowego,
 16. przekazywanie właściwym organom informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego,
 17. prowadzenie innych spraw związanych z realizacją należących do właściwości Powiatu lub Starosty zadań dotyczących publicznego transportu zbiorowego określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub aktach normatywnych wydanych przez organy Powiatu Stalowowolskiego lub Starostę Stalowowolskiego,
 18. wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych
  przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
 19. dokonywanie uzgodnień w zakresie planowanego przebiegu linii komunikacyjnych wykraczających poza obszar powiatu, jednakże nie wykraczających poza obszar województwa,
 20. wydawanie, cofanie i zmiana licencji na krajowy drogowy transport osób i rzeczy,
 21. wydawanie i cofanie oraz zmiana zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 22. wydawanie wypisów z licencji na krajowy drogowy transport osób i rzeczy oraz wypisów z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 23. wydawanie, cofanie  i zmiana zaświadczeń na prowadzenie przewozów drogowych na potrzeby własne,
 24. wydawanie wypisów z zaświadczeń na prowadzenie przewozów drogowych na potrzeby własne,
 25. przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw transportu informacji dotyczących liczby i zakresu wydanych licencji oraz zezwoleń,
 26. przekazywanie danych dotyczących przedsiębiorców prowadzących zarobkowy transport drogowy osób i rzeczy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 27. przekazywanie wskazanych w przepisach prawa informacji dotyczących przedsiębiorców, którym udzielono zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego,
 28. dokonywanie kontroli przedsiębiorców, którym udzielono licencji, zaświadczeń lub zezwoleń w zakresie krajowego transportu drogowego,
 29. przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw transportu informacji dotyczących liczby i zakresu udzielonych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwoleń i wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz liczby wypisów z tych dokumentów, a także liczby licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 30. wystawianie dla przedsiębiorców ubiegających się o licencję wspólnotową zaświadczeń o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej,
 31. załatwianie innych spraw przewidzianych w przepisach prawa dla kompetencji starosty związanych z wykonywaniem przez przedsiębiorców zarobkowego i niezarobkowego transportu drogowego osób i rzeczy,
 32. wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 33. nadzór nad działalnością stacji kontroli pojazdów, w tym dokonywanie  kontroli  tych podmiotów,
 34. przekazywanie danych dotyczących przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 35. wydawanie diagnostom uprawnień do przeprowadzania badań technicznych,
 36. cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,
 37. wydawanie zaświadczeń o wpisie do  rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 38. nadzór nad szkoleniem kandydatów na kierowców i kierowców:
  a) nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców oraz działalnością instruktorów nauki jazdy i wykładowców,
  b) przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców z terenu powiatu stalowowolskiego,
  c) kontrola ośrodków szkolenia kierowców posiadających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w innym powiecie, a których infrastruktura znajduje się na terenie powiatu stalowowolskiego,
  d) prowadzenie ewidencji ośrodków szkolenia kierowców,
  e) gromadzenie w ewidencji informacji o szkoleniu kandydatów na kierowców i kierowców;
 39. przekazywanie danych dotyczących przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 40. przyjmowanie wniosków o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wykładowców, a także przekazywanie dokumentacji w tym zakresie do komisji egzaminacyjnej powołanej przez wojewodę,
 41. dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wykładowców,
 42. wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy oraz przedłużanie ważności tego dokumentu,
 43. wydawanie decyzji o skreśleniu instruktorów lub wykładowców z ewidencji,
 44. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, w tym m. in. zatwierdzanie oraz opiniowanie projektów organizacji ruchu, a także informowanie jednostek wprowadzających organizację ruchu o utracie ważności zatwierdzonej organizacji,
 45. prowadzenie ewidencji projektów zmian organizacji ruchu,
 46. kontrola wprowadzonych zmian stałej organizacji ruchu,
 47. udział w pracach zespołu ds. bezpieczeństwa i warunków ruchu na drogach powiatowych i gminnych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 48. wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez wymagających korzystania w sposób szczególny z dróg gminnych i powiatowych,
 49. wydawanie uzgodnień w zakresie organizowania procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na publicznych drogach powiatowych i gminnych;