Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu Stalowolskiego 

Janusz Zarzeczny
Janusz Zarzeczny
JANUSZ ZARZECZNY
STAROSTA STALOWOWOLSKI

Urodził się 2 kwietnia 1957 roku w Osinkach (woj. lubelskie). Wieloletni dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11, a następnie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Stalowej Woli. Założyciel Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. Radny Rady Powiatu Stalowowolskiego w kadencjach: 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018 oraz obecnej. Wicestarosta Stalowowolski w latach 2007-2010. W latach 2006-2010 przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Współpracy z Organami Pozarządowymi. Od lipca 2011 roku do listopada 2014 roku Prezes Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli.

W obecnej kadencji Starosta Stalowowolski, członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Mariusz Sołtys
Mariusz Sołtys
MARIUSZ SOŁTYS
WICESTAROSTA STALOWOWOLSKI

Urodził się 6 kwietnia 1976 roku w Stalowej Woli. Radny Rady Powiatu Stalowowolskiego w kadencjach 2006 – 2010, 2010 – 2014, 2014 – 2018 oraz kadencji 2018 – 2023 z Komitetu Wyborczego Forum Mieszkańców Powiatu, bezpartyjny. Wicestarosta Stalowowolski od 2010 roku. Prawnik, absolwent studiów z zakresu europeistyki – specjalność administracja publiczna i samorządowa oraz studiów Executive Master of Business Administration.

Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy, Przewodniczący Rady Społecznej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Stalowej Woli – Rozwadowie, Członek Rady Społecznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Członkowie Zarządu Powiatu

Andrzej Gargaś
Andrzej Gargaś

ANDRZEJ GARGAŚ

Urodził się 10 czerwca 1957 r. w Rzeszowie. W 1981 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Filii UMCS.

W październiku 1981 roku rozpoczął pracę w Hucie Stalowa Wola w Dziale Zaopatrzenia. W 1990 r. został wybrany do Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola, a w 1991 r. został Przewodniczącym jednej z największych organizacji związkowych w kraju. Funkcję tę pełnił do 1998 r., zasiadał w Prezydium Zarządu Regionu „Ziemia Sandomierska” NSZZ „Solidarność”. W latach 1995 – 2001 – wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Zakładów Przemysłu Obronnego NSZZ „Solidarność”. Współzałożyciel i przez rok Członek Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Hucie Stalowa Wola. Przez 3 lata (od 1995 r. do 1997 roku) członek Rady Nadzorczej Huty Stalowa Wola SA wybrany przez pracowników. Zawodowo nadal związany z HSW SA, gdzie jako Specjalista d.s. Środków Unijnych realizował unijne projekty szkoleniowe dla pracowników zakładu. Autor kilku publikacji i opracowań naukowych.

W roku 1997 został wybrany na Posła na Sejm RP z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W latach 2006 – 2010 radny Rady Miasta Stalowa Wola. W latach 2002 – 2006, 2014 – 2018 oraz obecnie radny Powiatu Stalowowolskiego. W kadencji 2014- 2018 oraz obecnej członek Zarządu Powiatu Stalowowolskiego. Ponadto jest członkiem Zarządu Towarzystwa im. Św. Brata Alberta – Oddział w Stalowej Woli oraz Zarządu Katolickiego Klubu Sportowego „Victoria”.

Grzegorz Idec
Grzegorz Idec

GRZEGORZ IDEC

Urodził się 20 stycznia 1981 r. w Tarnobrzegu. Ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. Od 2012 roku pracownik Urzędu Gminy Zaleszany, od 2015 roku pełni funkcję Inspektora do spraw ochrony ppoż.

Współzałożyciel i były wiceprezes Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej “Wolni od uzależnień” w Zaleszanach, były zawodnik oraz w latach 2006 – 2007 prezes Ludowego Zespołu Sportowego “KEMPUS” w Kępiu Zaleszańskim. W latach 2014 – 2018 przewodniczący Gminnej Rady Sportu w Urzędzie Gminy w Zaleszanach. W latach 2006 – 2016 członek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępiu Zaleszańskim, a od 2016 r. członek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowej Woli.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Stalowej Woli, Komendant Gminny ZOSP RP w Zaleszanach.

Stanisław Czochara
Stanisław Czochara

STANISŁAW CZOCHARA

Urodził się 10 stycznia 1956 roku w Wilczej Woli powiat kolbuszowski. Pracę zawodową rozpoczął w 1978 roku jako instruktor rolny w Urzędzie Gminy w Bojanowie. Od 1982 roku pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sandomierzu a od 1999 roku Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale jako doradca rolniczy.  W latach 2017 – 2018 Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Stalowej Woli.  Działacz społeczny, w poprzednich latach  przewodniczący Społecznych Komitetów ds. telefonizacji, gazyfikacji, budowy wodociągu oraz kanalizacji w swojej miejscowości. Pomysłodawca i współzałożyciel Stowarzyszenia  Koło Gospodyń Wiejskich „Perły Łęgu” w Bojanowie. Członek – założyciel  Lasowiackiej  Grupy Działania.  Radny Rady Gminy w Bojanowie w latach 1998-2002 gdzie pełnił funkcję  z-cy przewodniczącego RG. Radny Rady Gminy w Bojanowie w latach 2006-2010 – przewodniczący Komisji  Finansów i Rozwoju.