Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny

Zadania Audytora Wewnętrznego zlecane są osobie spoza Starostwa.

Do zadań audytora należy:

  1. niezależne badanie systemów zarządzania kontroli w starostwie, w tym procedur kontroli zarządczej, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów oraz ocenę przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków (czynności zapewniające),
  2. przygotowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego,uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych,
  3. przygotowanie programów zadań audytowych oraz przeprowadzenie tych zadańwydziałach starostwa i powiatowych jednostkach organizacyjnych,
  4. wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania starostwa,
  5. ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  6. określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
  7. przedstawienie zaleceń sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenie usprawnień,
  8. czynności dowodowe, w tym składanie wniosków mające na celu usprawnienie funkcjonowania starostwa,
  9. ocena wiarygodności sprawozdań finansowych budżetowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu.