Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Piotr Dąbrowski

pokój nr 312
tel. 15 643 36 60

e-mail: rzecznik@stalowowolski.pl

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  4. współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  5. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  6. przedkładanie Staroście w terminie w terminie do dnia 31 marca każdego roku do zaopiniowania rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazywanie go Prezesowi Urzędu w terminie 7 dni od zaopiniowania przez Starostę,
  7. prowadzenie edukacji konsumenckiej.