Wydział Architektoniczno-Budowlany

Wydział Architektoniczno-Budowlany

Naczelnik Wydziału
Grzegorz Janiec

pokój nr 411
tel. 15 643 36 50
e-mail: g.janiec@stalowowolski.pl

Administracja Budowlana – Gmina Zaleszany
Halina Pałka
pokój nr 409
tel. 15 643 36 49
e-mail: h.palka@stalowowolski.pl

Administracja Budowlana – Gmina Pysznica (obręby: Pysznica, Kłyżów, Studzieniec)
Gabriela Taracha – Oźga
pokój nr 415
tel. 15 640 45 63
e-mail: archbud4@stalowowolski.pl

Administracja Budowlana – Gmina Pysznica (obręby: Jastkowice, Brandwica, Chłopska Wola)
Renata Kołodyńska – Mierzwa
pokój nr 415
tel. 15 640 45 63
e-mail: archbud10@stalowowolski.pl

Administracja Budowlana – Gmina Stalowa Wola (osiedla: Poręby, Pławo, Na Skarpie, Flisaków, Lasowiaków, Zasanie, Energetyków, Swoły)

Zaświadczenia o samodzielności lokali

Grzegorz Nawrocki
pokój nr 410
tel. 15 643 36 48
e-mail: g.nawrocki@stalowowolski.pl

Administracja Budowlana – Gmina Stalowa Wola (osiedla: Podlesie, Fabryczne, Metalowców, Hutnik, Chyły, Wyzwolenia; teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, teren Huty Stalowa Wola)

pokój nr 410
tel. 15 643 36 48
e-mail: archbud7@stalowowolski.pl

Administracja Budowlana – Gmina Stalowa Wola (osiedla: Sochy, Karnaty, Piaski, Posanie, Charzewice, Podchoinie)

Ewelina Janik
pokój nr 409
tel. 15 643 36 49
e-mail: archbud11@stalowowolski.pl

Zastępca Naczelnika 

Administracja Budowlana – Gmina Stalowa Wola (osiedla: Widok, Rozwadów, Śródmieści, Centralne, Młodynie) 

Aleksandra Stróż
pokój nr 410
tel. 15 643 36 48
e-mail: archbud11@stalowowolski.pl

Administracja Budowlana – Gmina Radomyśl nad Sanem
Agnieszka Pilch
pokój nr 416
tel. 15 643 36 51
e-mail: archbud8@stalowowolski.pl

Administracja Budowlana – Gmina Zaklików
Katarzyna Głuszak
pokój nr 416
tel. 15 643 36 51
e-mail: archbud9@stalowowolski.pl

Administracja Budowlana – Gmina Bojanów
Kamila Wermińska
pokój nr 416
tel. 15 643 36 51
e-mail: k.werminska@stalowowolski.pl

Do zadań Wydziału Architektoniczno – Budowlanego należy w szczególności:

1) w zakresie architektoniczno – budowlanym:

 • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie kompetencji Starosty, wydawanie decyzji:
    a) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,
    b) o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę lub wykonanie robót budowlanych,
    c) o zmianie pozwolenia na budowę w razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego,
    d) o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
    e) rozstrzygającej o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości i określenia granic niezbędnej potrzeby i warunków korzystania z tej nieruchomości w celu wykonywania prac przygotowawczych lub robót budowlanych,
    f) o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych,
    g) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla dróg gminnych i powiatowych- w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz.1194 z późn. zm.) o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg powiatowych.
 • udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno –budowlanych po wcześniejszym uzyskaniu upoważnienia właściwego ministra,
 • przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień, zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz zawiadamianie tych organów o nieprawidłowościach stwierdzonych przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektu budowlanego,
 • nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o przepisy wykonawcze,
 • przyjmowanie zgłoszeń o budowie i wykonywaniu robót budowlanych oraz zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego, oraz wnoszenie w uzasadnionych przypadkach w formie decyzji administracyjnej – sprzeciwu w tych sprawach,
 • sprawdzanie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wymogami ochrony środowiska, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymogami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przepisami techniczno – budowlanymi,
 • sprawdzanie kompletności projektu oraz zachowania jego właściwej formy w oparciu o wytyczne zwarte w przepisach wykonawczych, jak również posiadania stosowych opinii uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń – wynikających z przepisów wykonawczych,
 • nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
 • prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ich przekazywanie do organu wyższego stopnia w terminie do piątego dnia każdego miesiąca,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu Prawa budowlanego w sprawach:
    a) wznowienia postępowania,
    b) uchylenia decyzji,
    c) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji;
 • wydawanie inwestorom dzienników budowy lub rozbiórki,
 • przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych i zgłaszanie sprzeciwu w uzasadnionych przypadkach w tych sprawach,
 • uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
 • wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
 • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
 • przekazywanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kopii projektu zagospodarowania obiektów kubaturowych do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.