Wydział Kontroli i Egzekucji Administracyjnej

Wydział Kontroli i Egzekucji Administracyjnej

Naczelnik Wydziału
Dorota Trela

pokój nr 421
tel. 15 643 36 63, 793 680 324
e-mail: kontrola@stalowowolski.pl

Do zadań Wydziału Kontroli i Egzekucji Administracyjnej należy w szczególności:

1) w zakresie kontroli:

 • opracowywanie planów kontroli i tez do kontroli,
 • przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu,
 • przeprowadzanie kontroli w Wydziałach Starostwa,
 • sporządzanie protokołów i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
 • opracowywanie zaleceń pokontrolnych,
 • przygotowywanie wniosków i dokumentacji dla Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • analiza przyczyn negatywnych zjawisk i nieprawidłowości występujących w kontrolowanych jednostkach,
 • opracowywanie analiz i informacji dotyczących przeprowadzonych kontroli dla Starosty, Zarządu i Rady,
 •  analizowanie i przedstawianie Staroście informacji o stopniu wykorzystania materiałów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wojewody oraz Urzędu Kontroli Skarbowej przez wydziały i pozostałe jednostki organizacyjne,
 • kontrola realizacji wydatków przez podległe jednostki organizacyjne i ich zgodności z planem finansowym,
 • sprawdzanie kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek w różnych okresach czasu,
 • monitorowanie i sprawdzanie jak przebiega realizacja zaleceń pokontrolnych,
 • przygotowywanie odpowiedzi na zastrzeżenia do protokołów.

2) w zakresie koordynacji kontroli zarządczej:

 • organizacja i koordynowanie systemu kontroli zarządczej,
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad skutecznością działania tego systemu,
 • sporządzanie zbiorczych planów kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
 • sporządzanie zbiorczych, rocznych sprawozdań z realizacji tych planów.

3) w zakresie koordynacji procesu zarządzania ryzykiem:

 • pomoc Naczelnikom w identyfikacji i ocenie ryzyka,
 • przedstawianie zbiorczych zestawień identyfikacji i oceny ryzyka Staroście,
 • opiniowanie ryzyka zgłaszanego przez Naczelników i pracowników,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru ryzyka oraz zbioru ryzyk zgłaszanych przez pracowników,
 • składanie okresowych raportów z zarządzania ryzykiem w Starostwie.

4. w zakresie windykacji i egzekucji administracyjnej:

 • prowadzenie postępowań egzekucji administracyjnych na podstawie Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.), dla których uprawnionym do żądania wykonania obowiązków o charakterze pieniężnym w drodze egzekucji administracyjnej jest starosta,
 • nakładanie kar pieniężnych i opłat określonych Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm) oraz prowadzenie windykacji należności z tego tytułu,
 • nakładanie będących we właściwości starosty kar pieniężnych, grzywien i opłat określonych w innych przepisach prawa,
 • wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych zgodnie z Ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.),
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia postępowań egzekucji administracyjnych,
 • dokumentowanie wydatków egzekucyjnych,
 • prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji administracyjnej,
 • zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 5a Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.),
 • prowadzenie postępowań likwidacyjnych w stosunku do pojazdów przejętych na rzecz powiatu oraz postępowania egzekucyjnego w stosunku do poprzedniego właściciela pojazdu.