Wydział Budżetu i Finansów

Wydział Budżetu i Finansów

Skarbnik Powiatu
Elżbieta Kulpa
pokój nr 116
tel. 15 643 36 32
e-mail: budzet@stalowowolski.pl

Budżet
pokój nr 110
tel. 15 643 36 25
e-mail: j.bajek@stalowowolski.pl

Księgowość
pokój nr 110, 111, 112
tel. 15 643 36 25, 15 643 36 31, 15 643 36 30
e-mail: szak@stalowowolski.pl, e.banasiak@stalowowolski.pl

Finanse i sprawozdawczość
pokój nr 111
tel. 15 643 36 31
e-mail: budzet@stalowowolski.pl

Wynagrodzenia
pokój nr 112
tel. 15 643 36 30
e-mail: m.choma@stalowowolski.pl

 

Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy w szczególności:

1) w zakresie budżetu:

 • przygotowywanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 • przygotowywanie projektu uchwały budżetowej powiatu,
 • opracowywanie planów finansowych w zakresie zadań realizowanych przez powiat,
 • opracowywanie okresowych analiz z zakresu wykonania budżetu,
 • wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami oraz przygotowywanie projektów decyzji zmian w budżecie,
 • informowanie jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji i straży o zmianach w planach wydatków wynikających z uchwał Zarządu i Rady,
 • przygotowywanie Staroście propozycji podziału środków związanych z funkcjonowaniem Starostwa,
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie budżetu.

2. w zakresie finansów i sprawozdawczości:

 • sprawowanie funkcji dysponenta drugiego stopnia,
 • prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,
 • sporządzanie zbiorczych, skonsolidowanych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu powiatu,
 • przekazywanie środków na inwestycje własne oraz koordynacja i nadzór nad przestrzeganiem ustawy o zamówieniach publicznych,
 • opracowywanie okresowych analiz finansowych z zakresu budżetu,
 • kontrola i analiza wykonania budżetu dla potrzeb oceny przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 • przekazywanie środków na zadania powierzone oraz kontrola rozliczeń dotacji.

3. w zakresie księgowości Starostwa:

 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej na podstawie planu kont obowiązującego jednostki sektora finansów publicznych,
 • ewidencja i rozliczanie dochodów budżetu państwa,
 • obsługa finansowo – księgowa jednostek samorządu powiatowego uwzględniająca struktury organizacyjno- prawne,
 • obsługa finansowo – księgowa pracowników w zakresie wynagrodzeń, rozrachunków z budżetem, rozrachunków publiczno – prawnych i innych rozrachunków,
 • ewidencja środków trwałych starostwa w układzie syntetycznym i analitycznym pozwalającym na wykonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątku, przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem, rozlicznie osób za powierzone im mienie,
 • sporządzanie sprawozdawczości bilansowej, statystycznej, deklaracji podatkowych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • kontrola finansowa jednostek organizacyjnych Powiatu.