Wydział Budżetu i Finansów

Wydział Budżetu i Finansów

Skarbnik Powiatu
Elżbieta Kulpa
pokój nr 116
tel. 15 643 36 32
e-mail: budzet@stalowowolski.pl

Budżet
pokój nr 110
tel. 15 643 36 25
e-mail: j.bajek@stalowowolski.pl

Księgowość
pokój nr 110, 111, 112
tel. 15 643 36 25, 15 643 36 31, 15 643 36 30
e-mail: szak@stalowowolski.pl, e.banasiak@stalowowolski.pl

Finanse i sprawozdawczość
pokój nr 111
tel. 15 643 36 31
e-mail: budzet@stalowowolski.pl

Wynagrodzenia
pokój nr 112
tel. 15 643 36 30
e-mail: m.choma@stalowowolski.pl

 

Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy w szczególności:

1) w zakresie budżetu:

 • przygotowywanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 • przygotowywanie projektu uchwały budżetowej powiatu,
 • opracowywanie planów finansowych w zakresie zadań realizowanych przez powiat,
 • opracowywanie okresowych analiz z zakresu wykonania budżetu,
 • wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami oraz przygotowywanie projektów decyzji zmian w budżecie,
 • informowanie jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji i straży o zmianach w planach wydatków wynikających z uchwał Zarządu i Rady,
 • przygotowywanie Staroście propozycji podziału środków związanych z funkcjonowaniem Starostwa,
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie budżetu.

2. w zakresie finansów i sprawozdawczości:

 • sprawowanie funkcji dysponenta drugiego stopnia,
 • prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,
 • sporządzanie zbiorczych, skonsolidowanych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu powiatu,
 • przekazywanie środków na inwestycje własne oraz koordynacja i nadzór nad przestrzeganiem ustawy o zamówieniach publicznych,
 • opracowywanie okresowych analiz finansowych z zakresu budżetu,
 • kontrola i analiza wykonania budżetu dla potrzeb oceny przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 • przekazywanie środków na zadania powierzone oraz kontrola rozliczeń dotacji.

3. w zakresie księgowości Starostwa:

 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej na podstawie planu kont obowiązującego jednostki sektora finansów publicznych,
 • ewidencja i rozliczanie dochodów budżetu państwa,
 • obsługa finansowo – księgowa jednostek samorządu powiatowego uwzględniająca struktury organizacyjno- prawne,
 • obsługa finansowo – księgowa pracowników w zakresie wynagrodzeń, rozrachunków z budżetem, rozrachunków publiczno – prawnych i innych rozrachunków,
 • ewidencja środków trwałych starostwa w układzie syntetycznym i analitycznym pozwalającym na wykonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątku, przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem, rozlicznie osób za powierzone im mienie,
 • sporządzanie sprawozdawczości bilansowej, statystycznej, deklaracji podatkowych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • kontrola finansowa jednostek organizacyjnych Powiatu.

4. w zakresie windykacji i egzekucji administracyjnej:

 • prowadzenie postępowań egzekucji administracyjnych na podstawie Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.), dla których uprawnionym do żądania wykonania obowiązków o charakterze pieniężnym w drodze egzekucji administracyjnej jest starosta,
 • nakładanie kar pieniężnych i opłat określonych Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm) oraz prowadzenie windykacji należności z tego tytułu,
 • nakładanie będących we właściwości starosty kar pieniężnych, grzywien i opłat określonych w innych przepisach prawa,
 • wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych zgodnie z Ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.),
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia postępowań egzekucji administracyjnych,
 • dokumentowanie wydatków egzekucyjnych,
 • prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji administracyjnej,
 • zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 5a Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.),
 • prowadzenie postępowań likwidacyjnych w stosunku do pojazdów przejętych na rzecz powiatu oraz postępowania egzekucyjnego w stosunku do poprzedniego właściciela pojazdu.