Geolog Powiatowy

Geolog Powiatowy

Alicja Zabawa
pokój nr 303
tel. 15 643 36 05
e-mail: a.zabawa@stalowowolski.pl

Do zadań Geologa Powiatowego należy w szczególności:

 1. wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż nieobjętych własnością górniczą udokumentowanych na obszarze do 2ha i wydobyciu rocznym poniżej 20000 m3,, bez użycia materiałów wybuchowych,
 2. ustalenie formy i wielkości zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z interesem państwa lub szczególnie ważnym interesem publicznym, związany w szczególności z ochroną środowiska lub gospodarką kraju, mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej koncesją,
 3. odmowa udzielenia koncesji,
 4. zmiana warunków udzielonych koncesji,
 5. przenoszenie koncesji na rzecz innego podmiotu,
 6. cofanie lub ograniczanie koncesji bez odszkodowania jeżeli przedsiębiorca narusza wymogi ustawy, w szczególności dotyczące ochrony środowiska lub racjonalnej gospodarki złożem, albo nie wypełnia warunków określonych w koncesji, w tym nie podejmuje określonej nią działalności albo trwale zaprzestaje jej wykonywania,
 7. stwierdzenie wygaśnięcia koncesji,
 8. przekazywanie państwowej służbie geologicznej dokumentów stanowiących podstawę do dokonania odpowiednio wpisu bądź wykreślenia w rejestrze obszarów górniczych,
 9. zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
 10. przyjmowanie projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 11. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych,
 12. zobowiązywanie tego, kto uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych do wykonania za wynagrodzeniem dodatkowych czynności, w szczególności robót, badań, pomiarów lub pobrania dodatkowych próbek, jeżeli wymagają tego potrzeby bezpieczeństwa powszechnego, ochrony środowiska lub rozpoznania budowy geologicznej kraju, w tym racjonalnej gospodarki złożami kopalin,
 13. zgłaszanie sprzeciwu do projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, gdy nie odpowiadają one przepisom prawa lub zagrażają środowisku,
 14. zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej,
 15. przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej,
 16. nakazanie dokonania zmian dokumentacji geologicznej, w tym wykonania dodatkowych prac geologicznych w przypadku stwierdzenia istotnych różnic pomiędzy dokumentacją, a stanem rzeczywistym,
 17. zatwierdzanie zmian dokumentacji geologicznej,
 18. przekazywanie kopii wydanych decyzji dotyczących dokumentacji geologicznych, organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego – których terenów dotyczy dokumentacja, dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w przypadku dokumentacji hydrogeologicznej, właściwym miejscowo organom administracji geologicznej,
 19. gromadzenie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie informacji geologicznej w zakresie swoich właściwości,
 20. wydawanie zgody na zmianę kryteriów bilansowości złoża,
 21. przyjmowanie informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny,
 22. przyjmowanie informacji (w cyklach półrocznych) o opłatach eksploatacyjnych za wydobytą kopalinę,
 23. ustalenie opłaty eksploatacyjnej w przypadku niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty lub wniesienia opłaty innej od należnej,
 24. ustalanie opłaty dodatkowej za prowadzenie działalności z rażącym naruszeniem warunków koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych,
 25. wstrzymywanie działalności prowadzonej z naruszeniem warunków określonych w koncesji, bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków, bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków, a w przypadku potrzeby nakazanie podjęcia czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu,
 26. opiniowanie gminnych projektów studium zagospodarowania przestrzennego,
 27. opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
 28. uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
 29. prowadzenie spraw dot. ruchów masowych, w tym wydawanie opinii i uzgodnień w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 30. wydawanie opinii i uzgodnień w odniesieniu do udokumentowanych złóż i wód podziemnych w sprawach  dotyczących: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, decyzji o warunkach zabudowy,  decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.