Wydział Edukacji

Wydział Edukacji

Naczelnik Wydziału
Bożena Karlik

pokój nr 403
tel. 15 643 36 52
e-mail: ekznaczelnik@stalowowolski.pl

Oświata, projekty nieinfrastrukturalne
pokój nr 401
tel. 15 643 36 53
e-mail: ekz@stalowowolski.pl

Oświata
pokój nr 401
tel. 15 643 36 55
e-mail: ekz2@stalowowolski.pl, a.kulinska@stalowowolski.pl

Do zadań Wydziału Edukacji należy w szczególności:

1.    w zakresie oświaty:

 • przygotowywanie założeń polityki oświatowej oraz realizacja ustalonych kierunków tej polityki,
 • zakładanie, przekształcanie i likwidacja szkół i placówek, których prowadzenie należy do zadań własnych powiatu,
 • ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek publicznych w zakresie spraw organizacyjnych i administracyjnych,
 • analiza arkuszy organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z oceną pracy dyrektora szkoły i placówki,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z powołaniem komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski oraz ich obsługa,
 • opiniowanie powierzenia przez dyrektora szkoły lub placówki stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z powołaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 • ustalanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
 • w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
 • przygotowywanie wniosków o medale i odznaczenia państwowe, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, nagrody Kuratora Oświaty i nagrody Starosty dla dyrektorów szkół
 • i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski,
 • przygotowywanie dokumentacji dla komisji opiniującej wnioski o przyznawanie Nagród Starosty dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze,
 • opracowanie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
 • określenie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski,
 • określenie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
 • określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla:
a)    nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych w formie zaocznej,
b)    pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski,
c)    nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kursach kwalifikacyjnych;
 • opracowanie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego,
 • wydawanie zezwoleń na założenie lub zgody na likwidację szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz podejmowanie procedur związanych z wpisem lub wykreśleniem z ewidencji,
 • prowadzenie rejestru szkół i placówek oświatowych w Systemie Informacji Oświatowej,
 • wydawanie upoważnień do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej dla dyrektorów jednostek oświatowych,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o Systemie Informacji Oświatowej
 • wykonywanie zadań organu prowadzącego związanych z rekrutacją uczniów,
 • przygotowywanie dokumentacji dla komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów i studentów z terenu Powiatu Stalowowolskiego za znaczące osiągnięcia,
 • wydawanie skierowań do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych,
 • przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach
 • i placówkach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski za poprzedni rok szkolny,
 • przygotowywanie i opracowanie materiałów na Komisje Rady Powiatu,
 • współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,
 • współdziałanie z jednostkami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej,
 • opracowanie regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia.

2.    w zakresie pozyskiwania dla Powiatu środków pozabudżetowych dotyczących projektów nieinfrastrukturalnych:

 • gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskania i wykorzystania dostępnych pozabudżetowych środków finansowych na realizację projektów nieinfrastrukturalnych,
 • analiza wniosków o  dofinansowanie projektów ze środków unijnych, programów bilateralnych, itp., opracowanych przez jednostki oświatowe,
 • koordynowanie działań związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych,
 • współdziałanie z innymi wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu Stalowowolskiego w zakresie wdrażania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych.