Wydział Inwestycji i Mienia

Wydział Inwestycji i Mienia

Naczelnik Wydziału
p.o. Łukasz Lebioda
tel. 15 643 36 06
pokój nr 310
e-mail: mienie@stalowowolski.pl

Inwestycje i zamówienia publiczne
pokój nr 311
tel. 15 643 36 27, 15 643 36 61
e-mail: m.sibiga@stalowowolski.pl, l.lebioda@stalowowolski.pl

Mienie, rozwój powiatu i zamówienia publiczne
pokój nr 311
tel. 15 643 36 27
e-mail: k.marczak@stalowowolski.pl

Informatycy
pokój nr 309
tel. 15 643 36 01
e-mail: infor@stalowowolski.pl

Sprawy administracyjno – gospodarcze
pokój nr 308
tel. 15 643 36 28

Do zadań Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu należy w szczególności:

1)  w zakresie inwestycji i zamówień publicznych:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych,
 • prowadzenie inwestycji powiatowych określonych w budżecie powiatu,
 • prowadzenie remontów kapitalnych i bieżących budynków Starostwa,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie robót remontowych i inwestycyjnych.

2) w zakresie mienia powiatu:

 • realizacja polityki powiatu w zakresie gospodarki mieniem powiatu,
 • gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości,
 • prowadzenie ewidencji mienia powiatu – budynków, budowli, gruntów oraz dróg powiatowych,
 • opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących mienia powiatu.

3) w zakresie rozwoju powiatu:

 • opracowywanie materiałów programowych niezbędnych dla określenia strategii, priorytetów, celów i kierunków rozwoju powiatu,
 • prowadzenie analiz, w oparciu o materiały statystyczne i zbiorcze opracowania, dotyczących struktury społeczno – gospodarczej powiatu,
 • opracowywanie wspólnie z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi, wniosków o dotacje, pożyczki, kredyty na cele związane z rozwojem powiatu, a zwłaszcza na inwestycje,
 • współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie planowania, utrzymania, remontów i bazy dróg powiatowych.

4) w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych:

 • zarządzanie budynkami Starostwa,
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych,
 • prenumerata i rozdzielnictwo wydawnictw urzędowych i prasy,
 • zaopatrywanie w pieczęcie, tablice i druki,
 • zaopatrywanie w podstawowy sprzęt biurowy, materiały biurowe i ich wydawanie,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia biurowego,
 • likwidacja zużytych mebli i sprzętu biurowego.


5) w zakresie informatyzacji Starostwa:

 • koordynowanie prac związanych z komputeryzacją Starostwa,
 • nadzór nad wdrażanymi systemami komputerowymi,
 • wskazywanie kierunków modernizacji eksploatowanych systemów,
 • wyszukiwanie, opiniowanie i przeprowadzenie procedur zakupu oprogramowania dla potrzeb wydziałowych Starostwa,
 • wdrażanie i nadzór zabezpieczeń systemów informatycznych,
 • czuwanie nad bezpieczeństwem danych przetwarzanych w systemach informatycznych,
 • zapewnienie prawidłowego technicznego funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej,
 • wykonywanie zadań administratora sieci komputerowej oraz systemów informatycznych i współdziałanie w tym zakresie z Wydziałem Organizacji i Zarządzania Kryzysowego,
 • nadzór nad działaniem usług internetowych Starostwa,
 • zapewnienie sprawności sprzętu komputerowego oraz instruktaż z zakresu obsługi,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie systemów informatycznych wdrażanych przez Starostwo,
 • współdziałanie w tworzeniu i wdrażaniu nowych usług elektronicznych I, II, III i IV poziomu na platformach elektronicznych,
 • pomoc w opracowywaniu, moderowaniu i rozwoju serwisu internetowego Starostwa,
 • współdziałanie przy koordynacji wdrażania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją z Wydziałem Organizacji i Zarządzania Kryzysowego.