Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Naczelnik Wydziału
Witold Tutak

pokój nr 306
tel. 15 643 36 62
e-mail: srodowisko2@stalowowolski.pl

Zastępca Naczelnika
Hubert Karwan

pokój nr 304
tel. 15 643 36 47
e-mail: lasy@stalowowolski.pl

Ochrona powietrza, ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi
pokój nr 303
tel. 15 643 36 05
e-mail: j.kedra@stalowowolski.pl

Gospodarka odpadami
pokój nr 302
tel. 15 643 36 04

Lasy, łowiectwo, ochrona przyrody
pokój nr 304
tel. 15 643 36 47

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
pokój nr 304
tel. 15 643 36 47, tel. kom. 530 310 056
e-mail: j.madej@stalowowolski.pl

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa należy:

1.   w zakresie melioracji i gospodarki wodnej:

 • zatwierdzanie statutów spółek wodnych,
 • prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych w tym wydawanie decyzji administracyjnych,
 • wydawanie decyzji w sprawach rozwiązywania spółek wodnych, ustalania zarządu komisarycznego i likwidacji spółek,
 • współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa.

2.    w zakresie rybactwa śródlądowego:

 • wydawanie i cofanie kart wędkarskich oraz kart do łowienia podwodnego,
 • wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wód nieżeglownych w wodach żeglownych,
 • prowadzenie spraw związanych z rejestracją sprzętu pływającego do połowu ryb,
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją Społecznej Straży Rybackiej,
 • wydawanie legitymacji społecznym strażnikom rybackim.

3.    w zakresie gospodarki odpadami:

 • współpraca w przygotowaniu pozwoleń zintegrowanych w części dotyczącej gospodarki odpadami,
 • przygotowanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 • przygotowanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
 • przygotowanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
 • przygotowanie zezwoleń na transport odpadów,
 • przygotowywanie decyzji w zakresie wydawania, ograniczania, cofania, zmiany pozwoleń i zezwoleń dotyczących gospodarki odpadami,
 • prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie przetwarzania, zbierania lub transportu odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności,
 • przygotowanie decyzji nakładających na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami z wypadków, gdy gospodarowania tego dokonuje sam starosta,
 • prowadzenie kontroli przestrzegania przez podmioty gospodarujące odpadami, przepisów ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach w zakresie objętym właściwością Starosty,
 • zobowiązanie podmiotów prowadzących instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zasad oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

4.    w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

 • wydawanie, ograniczanie, cofanie, zmiana decyzji udzielających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • wydawanie decyzji dot. zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego – wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo wybudowanej instalacji lub zmienionej w sposób istotny, lokalizowanej na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza,
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko,
 • prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przez podmioty przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością starosty,
 • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach z zakresu ochrony powietrza oraz udostępnianie tych informacji,
 • zobowiązywanie podmiotów prowadzących instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.

5.    w zakresie ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi:

 • wydawanie ograniczanie, cofanie oraz zmiana decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku dla prowadzących działalność gospodarczą,
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji emitujących pola elektromagnetyczne z których emisja nie wymaga pozwolenia mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko,
 • prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów w zakresie o ochronie środowiska przez podmioty w zakresie objętym właściwością starosty,
 • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach z zakresu ochrony przed hałasem i polem elektromagnetycznym oraz udostępnienie tych informacji,
 • wydawanie decyzji zobowiązujących podmioty negatywnie oddziałujące na środowisko do usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
 • zobowiązywanie podmiotów prowadzących instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
 • publikacji informacji o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia,
 • przekazywanie informacji zawartych w zgłoszeniach dla instalacji objętych obowiązkiem zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól;

6. w zakresie pozwoleń zintegrowanych:

 • wydawanie, ograniczanie, cofanie, zmiana pozwoleń zintegrowanych,
 • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach z zakresu pozwoleń zintegrowanych oraz udostępnianie tych informacji.

7.    w zakresie ochrony powierzchni ziemi:

 • prowadzenie spraw związanych z okresowymi badaniami jakości gleby i ziemi,
 • prowadzenie spraw związanych z obserwacją terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi,
 • prowadzenie spraw dotyczących identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
 • prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
 • przyjmowanie zgłoszeń od prowadzących instalacje dotyczących źródeł spalania paliw,
 • wydawanie decyzji ustalających wymagania dotyczące eksploatacji instalacji,
 • przygotowywanie i przekazywanie informacji o tzw. średnich źródłach spalania do Krajowego Ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami.

8.    w zakresie gospodarowania środkami finansowymi przekazywanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:

 • opiniowanie pod względem merytorycznym celowości planowanych do poniesienia wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

9.    w zakresie leśnictwa:

 • wydawanie decyzji w sprawach przyznawania środków na pokrycie kosztów zalesiania oraz zamiany lasów na użytek rolny,
 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i zatwierdzaniem uproszczonych planów urządzania lasów o powierzchni powyżej 10 ha oraz inwentaryzacji stanów lasów o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • wydawanie decyzji w sprawach pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasów,
 • wydawanie opinii w sprawie rocznego planu zalesiania gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa opracowywanych przez nadleśnictwa,
 • współpraca z właścicielami gruntów korzystającymi z ustawy o zalesieniach gruntów porolnych oraz realizacja zadań dotyczących dofinansowania zabiegów odnowień drzewostanów,
 • dokonywanie ocen udatności upraw leśnych,
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem wysokości ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych, wstrzymywaniem wypłat w przypadku stwierdzenia niezgodności z planem zalesienia lub uproszczonym planem urządzenia lasu oraz nakazywaniem zwrotu pobranego ekwiwalentu w przypadku zniszczenia uprawy w wyniku celowego działania,
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zabiegów ochronnych i zwalczających w przypadku wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów,
 • dokonywanie oceny udatności upraw na gruntach porolnych zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • wydawanie decyzji w sprawie uznania za las ochronny lub pozbawienie go tego charakteru – w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 • wydawanie zaświadczeń i informacji o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu.

10.    w zakresie łowiectwa:

 • wydawanie decyzji w sprawie wydawania zezwoleń na chwytanie i przetrzymywanie dzikiej zwierzyny,
 • wydawanie decyzji w sprawie zezwolenia na posiadanie i hodowanie psów rasy chart i ich mieszańców,
 • przygotowywanie umów dzierżawnych dla polnych obwodów łowieckich i zmiany tych umów,
 • przygotowywanie aneksów do umów dzierżawnych w sprawie wysokości tenuty dzierżawnej,
 • przygotowywanie podziału czynszów dzierżawnych pomiędzy gminy i nadleśnictwa,
 • wydawanie decyzji w sprawie odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny.

11.    w zakresie ochrony przyrody:

 • prowadzenie rejestru posiadaczy roślin i zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE,
 • przygotowywanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów na gruntach stanowiących mienie gminne,
 • ustalanie opłat za usunięcie drzew i krzewów,
 • ustalanie kar pieniężnych za zniszczenie drzew lub krzewów oraz za ich usuwanie bez wymaganego zezwolenia,
 • przygotowywanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów lub pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,
 • ustalanie odszkodowań za drzewa i krzewy oraz za ich usunięcie w przypadku gdy stwarzają one utrudnienia w ruchu kolejowym oraz w razie braku umowy stron,
 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych zawierających wnioski o wydanie zezwoleń oraz wydawanych zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, decyzji o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew, zadrzewień lub krzewów oraz usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.

12.    w zakresie informacji o środowisku:

 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie,
 • udostępnianie informacji z zakresu ochrony środowiska,
 • wprowadzanie dokumentów do Biuletynu Informacji Publicznej.

13.    w zakresie edukacji ekologicznej oraz pozyskiwania dla Powiatu środków pozabudżetowych dotyczących projektów z zakresu ochrony środowiska:

 • inicjowanie oraz koordynowanie akcji ekologicznych, programów, konkursów, szkoleń, warsztatów, wycieczek w zakresie edukacji ekologicznej we współpracy z lokalnymi samorządami, szkołami, bibliotekami oraz organizacjami pozarządowymi.
 • gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskania i wykorzystania dostępnych pozabudżetowych środków finansowych na realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej,
 • inicjowanie i koordynacja działań w celu pozyskania środków pomocowych, stanowiących uzupełnienie funduszy unijnych,
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków pozabudżetowych,
 • współdziałanie z merytorycznymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie wdrażania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych, zgodnie z regułami i zasadami instytucji wdrażających, kompleksowa realizacja projektów.