Weź udział w konkursach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Weź udział w konkursach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wśród wielu swoich zadań rokrocznie organizuje różnego rodzaju konkursy. Są to konkursy organizowane przez Centralę w Warszawie ale także Oddziały Regionalne, czy też poszczególne placówki terenowe. Ich głównym celem jest popularyzowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i ochrony przed chorobami związanymi z wykonywaniem zawodu rolnika.

Konkursy centralne

Inicjatorem tych konkursów jest Centrala KRUS w Warszawie. Obejmują one teren całego kraju, adresatami są rolnicy i ich dzieci z terenu Polski.

Jednym z najdłużej odbywających się konkursów jest Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. W tym roku odbywa się już jego XVIII edycja. Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (następcą prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych). Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerem strategicznym Konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. W siedemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – zwycięzca siedemnastej edycji został uhonorowany ciągnikiem, podobnie jak w poprzednich edycjach. Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz  upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.

Kolejnym konkursem z długoletnią tradycją jest, tym razem skierowany do najmłodszych mieszkańców wsi, uczniów szkół podstawowych, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy”. W roku 2021 odbywa się XI edycja tego konkursu.  Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udzielają: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat medialny sprawują: TVP 1, platforma informacyjna AgroNews.com.pl, dwutygodnik Agro Serwis, Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Rolniczy Przegląd Techniczny, Wieści Rolnicze – Portal dla rolników oraz Magazyn Rolniczy Agro Profil.

Hasło jedenastej edycji cieszącego się rokrocznie dużym zainteresowaniem dzieci konkursu „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” nawiązuje do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane jest z jubileuszem, który Kasa obchodzi w tym roku. Ponieważ oferta edukacyjna KRUS od początku działania instytucji kierowana jest również do najmłodszych mieszkańców wsi, organizacja Konkursu pozwala sprawdzić ich wiedzę o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych. Celem działania kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Młodzi autorzy najciekawszych prac, na każdym etapie Konkursu, otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów i patronów Konkursu. Prace laureatów są publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

Następnym konkursem jest konkurs „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”Konkurs, który  jest adresowany do dziennikarzy i innych osób publikujących w środkach masowego przekazu, jest też najstarszym ogólnopolskim konkursem organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – odbywa się on rokrocznie od 1994 r. W roku 2020 miała miejsce jego XXVI edycja. Celem Konkursu jest oddziaływanie na poprawę bezpieczeństwa pracy oraz zdrowia rolników i ich rodzin poprzez upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i popularyzowanie ustanowionych przez Prezesa Kasy „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz w „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadze-niem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat”. W XXVI edycji zwrócono uwagę na zapobieganie wypadkom i chorobom związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym.
Do Konkursu zgłoszono 89 publikacji w tym: 44 publikacje prasowe i internetowe, 19 audycji radiowych i 26 audycji telewizyjnych. Powołana przez Prezesa Kasy Komisja, zgodnie z regulaminem Konkursu, oceniła je według dwóch kategorii: publikacja oraz cykl publikacji, w podziale na: artykuły prasowe i publikacje internetowe, audycje radiowe, a także audycje telewizyjne. W tym konkursie rokrocznie przyznawane są nagrody finansowe.

W roku 2019 prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacją Polskiej Grupy Energetycznej zainaugurowała Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży pt. “Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika” pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15-24 lat. Polega on na przygotowaniu krótkiego, maksymalnie 2-minutowego filmu promocyjnego pod hasłem “Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. W materiale należy przedstawić własną wizję tego, jak rolnik może zapewnić sobie i swojemu otoczeniu bezpieczne i zdrowe środowisko pracy i życia oraz osiągnąć poczucie szeroko rozumianego dobrostanu. Konkurs jest odpowiedzią na trwającą kampanię wdrażania Strategii Wizji Zero w rolnictwie w Polsce. Głównym celem Strategii Wizja Zero jest zmniejszenie ilości wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. Każdy uczestnik dzięki przystąpieniu do konkursu, bierze udział w propagowaniu zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy. W konkursie przewidziano nagrody pieniężne i rzeczowe.

 

W roku 2020 miał też miejsce po raz pierwszy konkurs e-learningowy „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliżył zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczył prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat. Wśród uczestników konkursu rozlosowano nagrody w postaci 100 hulajnóg.

Także pierwszy raz został zorganizowany  Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – „Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich”. Tematyka konkursu dotyczy problematyki bezpieczeństwa pracy podczas chowu i hodowli zwierząt. Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Pierwsza edycja trwała do 15 września 2020 roku. Spośród Uczestników, którzy zdobyli największą ilość punktów w najkrótszym czasie, zostało wyłonionych stu laureatów. Otrzymali oni wartościowe nagrody rzeczowe.

 

W roku 2021 KRUS ogłosił II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym na którą zaprasza dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja odbywa się w roku jubileuszowym KRUS i przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Na 20 laureatów z największą liczbą punktów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Konkursy regionalne

 Oprócz konkursów na szczeblu centralnym obejmującym zasięgiem teren Polski odbywają się też liczne konkursy wojewódzkie i powiatowe. Mają miejsce przy okazji szkoleń, pogadanek prewencyjnych czy imprez masowych. Są one skierowane do rolników oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Przybierają formę testów, krzyżówek, bądź pytań konkursowych. Oprócz zdobycia cennej wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy w rolnictwie można zdobyć także atrakcyjne nagrody rzeczowe. Każda placówka terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadza w punkcie obsługi w siedzibie danej Placówki Terenowej, często przy współudziale Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, co najmniej kilka takich konkursów w ciągu roku.

Konkursy w KRUS mają szczególną rolę edukacyjną w zakresie wiedzy i zachowań w temacie bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym wśród rolników ale także dzieci rolników. Zwracają uwagę rolników i domowników na zagrożenia i problemy jakie mogą wystąpić podczas tejże pracy. Pandemia koronawirusa nie spowodowała zaniechania konkursów, chociaż nieco utrudniła ich przeprowadzanie. Placówka Terenowa KRUS w Stalowej Woli zachęca rolników i najmłodszych mieszkańców wsi do udziału w konkursach realizowanych przez Kasę.

Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne są na stronie www.krus.gov.pl