Nowy kierunek studiów w stalowowolskim KUL-u

Nowy kierunek studiów w stalowowolskim KUL-u

Filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli uruchamia nowy kierunek. W zbliżającym się  roku akademickim 2021/2022 studenci będą mogli kształcić się na studiach stacjonarnych I stopnia na  kierunku administracja.

Studia przygotowują do:

 • aplikacji administracyjnej mającej na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w urzędzie państwowym,
 • podjęcia pracy urzędniczej w administracji publicznej (rządowej, samorządowej, skarbowej),
 • podjęcie pracy w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami, pełnienie kierowniczych funkcji w służbie cywilnej,
 • samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • stosowania prawa w instytucjach niepublicznych (sfera biznesu, organizacje społeczne).

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na studia prawnicze i administracyjne),
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych,

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyki zawodowe: 160 godzin – po 3 semestrze studiów (praktyki można odbyć w urzędach administracji publicznej, w organizacjach społecznych, u przedsiębiorców).

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy,
 • możliwość udziału w programie międzynarodowej wymiany i odbycia części studiów za granicą w ramach programu ERASMUS,
 • możliwość działalności prospołecznej w ramach wolontariatu i działalności studenckiej w ramach Samorządu Studentów, Koła Naukowego Studentów Administracji.