OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 20 stycznia 2023 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO  z dnia 20 stycznia 2023 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 20 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000,
ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 że na wniosek z dnia 2 stycznia 2023 r. (data wpływu: 4 stycznia 2023 r.), znak: W/23/0001 złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez Katarzynę Październy

 zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak:
N-I.7536.3.2023

 

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście w teren cudzej nieruchomości, znajdującej się w powiecie stalowowolskim, gmina Zaleszany, obręb Pilchów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1337 o pow. 0,6375 ha w celu wykonania badań geologicznych, wykonania badań i pomiarów stanu technicznego istniejącej sieci gazowej oraz przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany wypłyconego odcinka gazociągu DN 400/500 Rozwadów – Sandomierz w m. Charzewice i Turbia oraz wymiany odcinka zasilającego SRP Turbia wraz z ZZU i monoblokiem”.

Z aktami sprawy strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, pokój 347 (p. III) w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, pod numerem telefonu 17-867 13 47 lub 17-867 13 48.

Wnioski i zastrzeżenia w powyższej sprawie można składać do czasu wydania w tej sprawie rozstrzygnięcia.

                                                                                                       

 

                                                                            Z up. Wojewody Podkarpackiego

                                                                                                      (-)

                                                                                           Łukasz Burtan

                                                                                       Kierownik Oddziału

                                                                                 w Wydziale Nieruchomości

                                                               (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)