„Aktywny samorząd” w 2023 r. – wsparcie dla osób niepełnosprawnych

„Aktywny samorząd” w 2023 r. – wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli informuje o możliwości skorzystania z pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przez osoby niepełnosprawne.ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, w kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi, w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Ponadto PCPR informuje o możliwości skorzystania z pomocy przez osoby niepełnosprawne w zakresie likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I oraz Modułu II  można składać przez Internet za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia, dostępnego na stronie internetowej https://sow.pfron.org.pl.

Nabory wniosków uruchomione zostaną z dniem 1 marca 2023 roku za pomocą platformy SOW, z użyciem przygotowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych formularzy wniosków i opracowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, załączników do wniosków.

Termin składania wniosków w Module II

  • w zakresie roku szkolnego/akademickiego 2022/2023 wyznaczono na okres od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.
  • w zakresie roku szkolnego/akademickiego 2023/2024 na okres od 1 września 2023 r. do 10 października 2023 r.

 Termin składania wniosków w Module I

  • od 1 marca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Osoby zainteresowane PCPR zachęca do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem platformy SOW. Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiada się rachunek. Informacje o tym jak zakłada się PROFIL ZAUFANY, włącznie z filmem instruktażowym, znajdują się także na portalu SOW.

 

Szczegółowe zasady programu „Aktywny samorząd” w 2023 r. dostępne są na stronach internetowych:

Formularze wniosków do pobrania: wnioski i załączniki – Aktywny Samorząd – 2023 dostępne są na stronie internetowej www.pcprstalowawola.pl oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 12, pokój nr 318, tel. 15 643 36 66 oraz 15 643 37 04.