Fundusze zewnętrzne

Fundusze zewnętrzne

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podkarpackie - przestrzeń otwarta Unia Europejska - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Powiat Stalowowolski informuje, że realizuje Projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś III Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.
Całkowita wartość Projektu wynosi: 13 279 631,57 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 10 041 794,83 PLN w tym środki z:
– dofinansowanie ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85,00%), tj.: 8 535 525,55 PLN
– wkład własny Powiatu Stalowowolskiego: 1 506 269,28 PLN

Projekt obejmuje termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli:
– Centrum Edukacji Zawodowej,
– Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego,
– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

Termomodernizacja obiektów objętych projektem będzie polegała między innymi na:
– ociepleniu ścian zewnętrznych piwnic i ścian fundamentowych na całej ich wysokości,
– ociepleniu ścian zewnętrznych metodą lekką – mokrą,
– wykończeniu zadaszeń i fragmentu elewacji płytami elewacyjnymi drewnopodobnymi (budynek CEZ),
– wymianie stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej,
– ociepleniu stropodachu wraz z wymianą pokrycia,
– wykonaniu instalacji odgromowej,
– usunięciu lub wymianie krat okiennych,
– renowacji schodów zewnętrznych,
– likwidacji istniejącego węzła sieci wody ciepłowniczej i montażu kotłów gazowych kondensacyjnych w istniejącej kotłowni gazowej znajdującej się przy warsztatach oraz wykonaniu nowej instalacji c.o. w systemie zaciskowym (CEZ),
– wykonaniu remontu starej i wyeksploatowanej instalacji c.o. wraz z dostosowaniem nowej instalacji do istniejącego źródła ciepła (CKU i ZSP nr 1),
– montażu instalacji fotowoltaicznej,
– wymianie instalacji oświetlenia.

W wyniku realizacji projektu zostaną zmodernizowane energetycznie 4 budynki użyteczności publicznej o łącznej powierzchni użytkowej ogrzewanej 16 265,9 m2, w tym zostaną wybudowane 4 jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków edukacji, co spowoduje poprawę poziomu i jakości życia osób zamieszkujących obszar projektu. Termomodernizacja budynków przyczyni się do zwiększenia komfortu ich użytkowania. Ponadto realizacja przedsięwzięcia w zakresie modernizacji systemu c.o., w powiązaniu z termomodernizacją budynków, poprawi efektywność systemu centralnego ogrzewania. Realizacja inwestycji w pełni zaspokoi potrzeby beneficjentów w zakresie dostępu do infrastruktury edukacyjnej o wysokim potencjale technicznym.

Współfinansowanie inwestycji przy udziale środków Unii Europejskiej stworzy możliwość kompleksowej termomodernizacji obiektów oświatowych w powiecie stalowowolskim.
Wykonanie inwestycji zaplanowano w okresie od I kwartału 2016r. (opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności) do IV kwartału 2017r. (realizacja prac inwestycyjnych i rozliczenie projektu).

Termin zakończenia robót budowlanych ustalono:
– w zakresie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – do dnia 13.10.2017 r.,
– w zakresie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – do dnia 15.08.2017 r.
– w zakresie budynku Centrum Edukacji Zawodowej – do dnia 20.10.2017 r.,
– w zakresie budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego – do dnia 21.08.2017 r.

Beneficjentem Projektu jest Powiat Stalowowolski

Udział środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego jakim jest ochrona powietrza w wyniku redukcji emisji CO2 i innych zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych) w czterech budynkach użyteczności publicznej.