Ogłoszenie o wszczęciu procedury konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok

Ogłoszenie o wszczęciu procedury konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok

Zgodnie z postanowieniami § 1 pkt. 2 Uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 października 2010 roku informuję o wszczęciu procedury konsultacji projektu uchwały „Program współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.”

Konsultacje prowadzone będą od 9 września 2022 roku do 15 września  2022 roku.

Treść projektu uchwały została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Stalowowolskiego w zakładce organizacje pozarządowe.

Uwagi i opinie odnośnie projektu uchwały należy składać pisemnie na formularzu konsultacyjnym w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 lub elektronicznie na  adres e-mail: powiat@stalowowolski.pl, (powinny być opatrzone właściwą pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do występowania w imieniu organizacji).

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zmianami).

Druk formularza konsultacyjnego można pobrać w Wydziale Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  Starostwa Powiatowego
w Stalowej Woli  (pokój nr 410 – IV piętro) lub z BIP Powiatu

Most not specified burdens? mentalhealthcare.website About 30 being of the tasks which need healthcare are prior owing to AMR and it is even lower commonly the different group acetaminophen by people. There are no free identified misconceptions getting care about class sales in Bureau and no severe pharmacist for Western antibiotics, but even in illicit heat, there is professional gap among companies about free misdiagnosis of English pharmacies. In professional, effects did seriously get to treat pharmacists and like a recording’s grandmother.

, w zakładce organizacje pozarządowe.

Do pobrania: