Ogłoszenie o wszczęciu procedury konsultacji Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok

Ogłoszenie o wszczęciu procedury konsultacji Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok

Ogłoszenie o wszczęciu procedury konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok.

Zgodnie z postanowieniami § 1 pkt. 2 Uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 października 2010 roku informuję o wszczęciu procedury konsultacji projektu uchwały „Program współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.”

Konsultacje prowadzone będą od 9 listopada 2022 roku do 15 listopada  2022 roku.

Treść projektu uchwały została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Stalowowolskiego.

Uwagi i opinie odnośnie projektu uchwały należy składać pisemnie na formularzu konsultacyjnym w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 lub elektronicznie na  adres e-mail: powiat@stalowowolski.pl, (powinny być opatrzone właściwą pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do występowania w imieniu organizacji).

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

Druk formularza konsultacyjnego można pobrać w Wydziale Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli  (pokój nr 412 – IV piętro) z BIP Powiatu lub poniżej.

Formularz konsultacyjny.

Projekt  “Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Uchwała Nr 209/1403/2022 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 8.11.2022 r.