Rządowy program "Za życiem"

Rządowy program "Za życiem"

Powiat Stalowowolski zawarł ze  Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki – Departamentem Wychowania i Edukacji Włączającej w Warszawie  porozumienie w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w latach 2022-2026, na utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Zadanie jest w pełni finansowane z budżetu państwa, a dotacja w wysokości 1 934 460 zł  przeznaczona jest na organizację: wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. W ramach programu przewidziano także organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców, prawnych opiekunów, opiekunów faktycznych oraz zajęć specjalistycznych kierowanych pod indywidualne potrzeby dziecka. Programem zostanie objętych 100 dzieci, w tym 30 do 3. roku życia oraz 70 powyżej 3. roku życia.

W edycji 2017-2021 program był realizowany przez Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, który posiada zaplecze kadrowe i techniczne oraz realizował zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pełniąc zarazem funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Stalowowolskim. Szkoła ta, również w obecnej edycji  2022-2026 pełni tę funkcję.

Rodzice lub prawni opiekunowie zainteresowani otrzymaniem wsparcia mogą zgłaszać się do ośrodka przy Al. Jana Pawła II 21 w budynku Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest posiadanie przez dziecko opinii zespołu orzekającego o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Ośrodek może przyjmować dzieci
z terenu Powiatu Stalowowolskiego.

Bliższe informacje można uzyskać również telefonicznie 15 842-10-31.