Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 r.

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 r.

Zgodnie z postanowieniami § 1 pkt. 2 Uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 października 2010 roku wszczyna się  procedurę konsultacji projektu uchwały „Program współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.”

Konsultacje prowadzone będą od 15 września 2023 roku do 22 września 2023 roku.

Treść projektu uchwały została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Stalowowolskiego w zakładce organizacje pozarządowe.

Uwagi i opinie odnośnie projektu uchwały należy składać pisemnie na formularzu konsultacyjnym w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 lub elektronicznie na  adres e-mail: powiat@stalowowolski.pl, (powinny być opatrzone właściwą pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do występowania w imieniu organizacji).

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

Druk formularza konsultacyjnego można pobrać w Wydziale Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  Starostwa Powiatowego
w Stalowej Woli  (pokój nr 412 – IV piętro) lub z BIP Powiatu, w zakładce organizacje pozarządowe.

Do pobrania:

Projekt Uchwały “Program współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.”

Formularz konsultacyjny