Oferta edukacyjna

Szczegółowa oferta szkół ponadpodstawowych Powiatu Stalowowolskiego poniżej w artykule:

Ósmoklasisto, szukasz dobrej szkoły? Najlepsze znajdziesz w Powiecie Stalowowolskim

Zespół Szkół Nr 1
im. gen. Władysława Sikorskiego

ul. Hutnicza 17
37- 450 Stalowa Wola
tel. 15 842 17 41, fax. 15 842 13 93
dyrektor: Agata Krzek
strona www

Zespół Szkół Nr 1 - herb

Istnienie szkoły nierozerwalnie związane jest z powstaniem i rozwojem Centralnego Okręgu Przemysłowego, huty i Stalowej Woli. Jest to najstarsza szkoła w mieście z 85-letnią tradycją. Na przestrzeni lat kształci i wychowuje młodzież na różnych kierunkach.

Obecnie w skład zespołu wchodzi III Liceum Ogólnokształcące, I Technikum i  I Branżowa Szkoła I Stopnia. Wizytówką szkoły są klasy mundurowe: wojskowa (patronat Ministerstwa Obrony Narodowej), policyjna, ale nie tylko. W bogatej  ofercie placówki każdy znajdzie coś dla siebie. Liceum Ogólnokształcące kształci w klasach z rozszerzeniami: język angielski, geografia, matematyka (możliwość realizacji innowacji wojskowej), wos, język polski, język angielski (możliwość realizacji innowacji prawnej lub artystycznej), biologia, chemia, język angielski i biologia, geografia, język angielski. W Technikum uczniowie kształcą się w dwóch specjalnościach : technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych. Branżowa Szkoła I Stopnia to klasy wielozawodowe.

Dzięki współpracy z instytucjami i służbami z terenu miasta, powiatu, kraju, Zespół Szkół nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego jest szkołą, która realistycznie i perspektywicznie dobiera kierunki kształcenia. “Sikorski” jest szkołą przede wszystkim bezpieczną i przyjazną dla uczniów. Stwarza szansę na lepsze życie współczesnym i przyszłym pokoleniom.

Zespół Szkół Nr 1 - budynek szkoły
Zespół Szkół Nr 1 – budynek szkoły
Zespół Szkół Nr 2
im. Tadeusza Kościuszki

ul. 1 Sierpnia 26
37- 450 Stalowa Wola
tel. 15 842 06 40
Dyrektor: Jacek Bożek
strona www

Zespół Szkół Nr 2 - herb

Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki jest szkołą publiczną, w skład której wchodzą: liceum ogólnokształcące, technikum, oraz branżowa szkoła I stopnia. Obecnie naukę w szkole pobiera 850 uczniów w 35 oddziałach.

ZS Nr 2 wyraźnie ewoluuje w kierunku kształcenia zawodowego. Aktualnie kształci młodzież w technikum w 9 zawodach tj.: technik budownictwa, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik budowy dróg, technik logistyk, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik geodeta, technik eksploatacji portów i terminali, technik robót wykończeniowych w budownictwie.

W branżowej szkole I stopnia uczniowie kształcą się w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Szkoła wprowadza nowatorskie rozwiązania:
w liceum ogólnokształcącym realizuje innowację pedagogiczną Liceum Ogólnokształcące o edukacji wojskowej (klasy z programem szkolenia sportowego w dyscyplinach: pływanie, sztuki walki – karate, strzelectwo sportowe), w technikum realizuje innowację Technik drogownictwa- klasa sportowa w dyscyplinie piłka nożna.

Uczniowie szkoły są corocznie finalistami i laureatami olimpiad przedmiotowych i ogólnopolskich konkursów, wśród których wymienić należy: Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Olimpiadę Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Misyjną Olimpiadę Znajomości Afryki, Olimpiadę Fizyczną, Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – w bloku tematycznym: ochrona i inżynieria środowiska. W okresie od 2008/2009 r. do 2019/2020 r. uzyskali w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 12 tytułów laureatów, natomiast w konkursie Złota Kielnia 20 osób zdobyło tytuły laureatów i finalistów.

Szkoła osiąga znaczące sukcesy sportowe. W klasyfikacji szkół prowadzonej przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy awansowała z 152. miejsca w 2006r. na 4. lokatę w 2020 r. Od 2010 r. zespoły lekkoatletyczne chłopców i dziewcząt awansują do krajowego Finału Ogólnopolskiego Korespondencyjnej Ligi Lekkoatletycznej. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego o edukacji wojskowej zespołowo wygrywają ogólnopolskie zawody: Mistrzostwa Polski Stowarzyszeń Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej, Mistrzostwa Polski w Krossie Strzeleckim, Mistrzostwa Polski w Wieloboju Obronnym, Szkolenie Ogniowe w ramach Centralnego Zlotu Klas Mundurowych.

Szkoła przez cały rok tętni życiem. Tradycją stały się takie uroczystości jak: Dzień Budowlańca, Beania u Kościuszki, Przysięga klas o edukacji wojskowej i uroczyste przyrzeczenie na sztandar klas I, Szkolny Dzień Patrona Szkoły, Regionalny Turniej Artystyczny-O liść Dębu, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora ZS Nr 2, Konkurs na Najładniejszy Wieniec Adwentowy oraz Warsztaty kreatywności, organizowane we współpracy ze środowiskiem lokalnym.

ZS Nr2 współpracuje z Akademią Obrony Narodowej w Warszawie, Trzecim Batalionem Inżynieryjnym w Nisku, WKU w Nisku, WKU w Sandomierzu, LOK, Zarządem Dróg Powiatowych w Stalowej Woli, Sekcją Biografistyki PAN, Zarządem Rejonowym PCK, Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Szkoła prowadzi intensywną i efektywną współpracę ze środowiskami kościuszkowskimi w kraju i zagranicą: Polską Fundacją Kościuszkowską, Stowarzyszeniem Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie, Towarzystwem Miłośników Maciejowic, Towarzystwem Kościuszkowskim w Połańcu, Towarzystwem Kulturalnym im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, Fundacją im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Kopcem Kościuszki w Krakowie, Panoramą Racławicką, Towarzystwem Kościuszkowskim w Racławicach, Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Solurze (Szwajcaria), Białoruską Fundacją Kościuszką.
W ZS Nr 2 zrealizowano projekty unijne o wartości ok. 7,5 miliona złotych. Dzięki realizacji projektu Erasmus uczniowie odbywają praktyki zawodowe w Hiszpanii.
Szkoła znana jest z niepowtarzalnej atmosfery, którą współtworzą: doświadczone grono pedagogiczne, zaangażowani rodzice oraz uczniowie. Ponad 60-letnia tradycja szkoły jest gwarancją solidnego i rzetelnego przygotowania ogólnego oraz zawodowego.

Zespół Szkół Nr 2 - budynek szkoły
Zespół Szkół Nr 2 – budynek szkoły
Zespół Szkół Nr 3
im. Króla Jana III Sobieskiego

ul. Polna 15
37 – 464 Stalowa Wola
tel./fax 15  844 04 12
dyrektor: Paweł Ciołkosz
strona www

Zespół Szkół Nr 3 - herb

Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli to nowoczesna szkoła zawodowa. W tym wiodącym w powiecie centrum edukacyjnym kształci się obecnie ponad 700 uczniów, którzy perfekcyjnie łączą naukę z przygotowywaniem się do wejścia na współczesny rynek pracy. Obecna oferta „Ekonomika”, bo tak popularnie nazywana jest szkoła, obejmuje kierunki;

ekonomiczno- handlowe:
• technik ekonomista,
• technik handlowiec,
• technik rachunkowości

hotelarsko- gastronomiczne:
• technik hotelarstwa,
• technik organizacji turystyki,
• technik żywienia
i usług gastronomicznych

oraz kierunki:
• technik architektury krajobrazu,
• technik fotografii i multimediów,
• technik spedytor

Młodzież Ekonomika kształci się także w szkole branżowej. Najpopularniejsze obecnie kierunki to:

• sprzedawca,
• kucharz,
• cukiernik,
• piekarz,

• blacharz,
• fotograf,
• fryzjer,
• krawiec,

• mechanik pojazdów samochodowych,
• wędliniarz,
• stolarz,
• złotnik – jubiler

Ważną pozycję w ofercie edukacyjnej Ekonomika zajmują  praktyki zawodowe, odbywane w kraju i za granicą. Uczniowie wszystkich zawodów wyjeżdżają na staże do europejskich miast (Berlin, Palermo na Sycylii, Rimini we Włoszech, Portshmuth w Anglii, Malaga w Hiszpanii), gdzie mogą konfrontować swoje umiejętności z tym, czego w przyszłości oczekiwać będzie od nich pracodawca.

Bardzo dobry poziom kształcenia potwierdzają wysokie lokaty uczniów w finałach olimpiad Wiedzy o Bankach, Rachunkowości i Podatkach, Wiedzy o Turystyce, Wiedzy o Hotelarstwie, Wiedzy o Żywieniu, oraz licznych konkursach kulinarnych i sportowych. Według rankingu „Pespektyw” szkoła uzyskała tytuł “BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019”, a w 2020 roku młodzież Ekonomika najlepiej w całym powiecie zdała egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Jednak tym, co ponad wszystko wyróżnia szkołę, jest jej atmosfera: Ekonomik lubią wszyscy – kadra, uczniowie i ich rodzice. Potwierdzeniem jest nabór – wciąż rośnie liczba klas pierwszych.

Zespół Szkół Nr 3 - budynek
Zespół Szkół Nr 3 – budynek
I Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Staszica 5
37- 450 Stalowa Wola
tel./fax. 15 842 69 45
dyrektor: Mariusz Potasz
strona www

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. KEN - logo

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej jest najstarszą w Stalowej Woli szkołą średnią. Swoją działalność rozpoczęło we wrześniu 1938 r. w  budynku dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 2. Pierwszym dyrektorem szkoły był mgr Witold Habdank Kossowski – legionista, pedagog, poeta i polonista. Podczas wojny młodzież uczyła się na tajnych kompletach. 1 marca 1946 r. szkoła powróciła do dawnej siedziby przy ul. Mickiewicza.

Do obecnego budynku przy  ul. Staszica 5, szkoła przeniosła się w 1953 r. W 1963 r. liceum otrzymało tytuł tzw. szkoły wiodącej, a w 1964 r. przyjęte zostało do międzynarodowego stowarzyszenia UNESCO.

Od wielu lat Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli jest wizytówką edukacyjną miasta i regionu.

Obecnie w liceum uczy się ponad 800 uczniów w 30 oddziałach klasowych. Szkoła proponuje uczniom rozszerzenia z następujących przedmiotów: j. polskiego, matematyki, języków obcych, biologii, chemii, fizyki, historii, geografii. Naucza też pięciu języków obcych: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego i j. hiszpańskiego. Placówka ma wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Wśród uczniów, ponad 30% to uczniowie spoza Stalowej Woli. Absolwenci kontynuują naukę na uczelniach wyższych, z czego ok. 80% studiuje na uczelniach państwowych w systemie dziennym.

Chlubą szkoły jest to, że bardzo wielu uczniów angażuje się w różne formy aktywności, zarówno szkolnej jak i pozaszkolnej.

Od 1965 r. Liceum uczestniczy w ruchu olimpijskim, w którym przez lata uzyskuje wysokie notowania w rankingach szkół ogólnokształcących. Od ponad 20 lat jesteśmy notowani w rankingu maturalnym i olimpiad przedmiotowych miesięcznika Perspektywy. Rokrocznie uzyskujemy tzw. „Srebrną tarczę” przyznawaną dla najlepszych szkół w Polsce biorąc pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego i sukcesy w ruchu olimpijskim na szczeblu ogólnopolskim. Do dnia dzisiejszego szkoła może poszczycić się ok. 240 finalistami olimpiad centralnych, przygotowanymi przez 37 nauczycieli z 16 przedmiotów. Uczniowie naszego Liceum zdobywali laury olimpijskie w Anglii, Argentynie, Korei Płd., w Rosji, we Włoszech, na Tajwanie i w Hiszpanii.

Doceniając sukcesy olimpijskie uczniów czterokrotnie zorganizowano w naszej szkole finały Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej a od ponad 10 lat współorganizujemy zawody okręgowe Olimpiady Matematycznej Juniorów.

Baza szkoły od ponad 50 lat mieści się w tym samym budynku, który ze względu na upływ czasu, stale jest modernizowany. W ostatnich latach szkoła wzbogaciła się o pełnowymiarową halę sportową i boisko ze sztuczną nawierzchnią. Stale modernizowana i unowocześniana jest baza dydaktyczna szkoły. Posiadamy pełny dostęp do Internetu, bibliotekę z centrum multimedialnym, dwie pracownie informatyczne, pracownie przedmiotowe.  W codziennej pracy wykorzystywane są nowoczesne środki audiowizualne i multimedialne.

Od roku 1998 Liceum uczestniczy w międzynarodowej wymianie z różnymi szkołami z krajów Unii Europejskiej.

Od dziesięciu lat uczniowie szkoły biorą udział w różnego rodzaju zajęciach warsztatowych na wyższych uczelniach. Obecnie placówka współpracuje z Politechniką Rzeszowską, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

Wśród absolwentów szkoły jest wielu wspaniałych ludzi, którzy m. in. są dzisiaj profesorami uniwersytetów, nauczycielami akademickimi, wybitnymi menadżerami największych prywatnych bądź państwowych firm, pisarzami, ministrami w rządzie RP, artystami, a przede wszystkim niezależnie od zawodu i wykształcenia, są porządnymi i uczciwymi ludźmi. o roku wiele roczników spotyka się na zjazdach klasowych ze wzruszeniem wspominając swoją szkolną przeszłość.

ciągu ponad 80 lat istnienia, tajemnicą szkoły,  była i jest nadal, jej atmosfera i klimat, współtworzony  przez wspaniałych i wybitnych pedagogów i  równie wspaniałą młodzież.

Wszystkie działania szkoły są wierne jej dewizie:

TRADYCJA-PROFESJONALIZM-PRZYSZŁOŚĆ

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. KEN - budynek szkoły
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. KEN – budynek szkoły
Centrum Edukacji Zawodowej
ul. Kwiatkowskiego 1
37- 450 Stalowa Wola
tel. 15 813 48 54
dyrektor: Piotr Żyjewski
strona www
Centrum Edukacji Zawodowej - logo
 
Centrum Edukacji Zawodowej - budynek szkoły
Centrum Edukacji Zawodowej – budynek szkoły
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Hutnicza 12
37 – 450 Stalowa Wola
tel. 15 842 95 23, fax. 15 844 89 11
dyrektor: Maria Piekarz
strona www
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - logo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Stalowej Woli jest bezpłatną, publiczną placówką kształcenia ustawicznego umożliwiającą uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych osobom dorosłym w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Oferta Centrum kierowana jest do wszystkich, którzy pragną zdobyć wykształcenie na wyższym poziomie, nowe kwalifikacje i umiejętności.

Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna oraz nowoczesna baza edukacyjna Centrum dają podstawy rzetelnego przygotowania słuchaczy, do funkcjonowania na rynku pracy.

W ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli działają następujące placówki:

 • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – klasa VII i VIII
 • IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Szkoła Policealna Nr 3 kształcąca w zawodach: technik usług kosmetycznych, florysta, technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 prowadzące dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników oraz  Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach: fryzjer, kucharz, florysta, technik rachunkowości oraz wielu innych

 • Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1.

Nauka w CKZiU  jest prowadzona w formie stacjonarnej – zajęcia odbywają się w dni powszednie, i zaocznej – zajęcia odbywają się w formie zjazdów weekendowych (sobota i niedziela).

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - budynek szkoły
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – budynek szkoły

Medyczna Szkoła Policealna

im. Hanny Chrzanowskiej

ul. Staszica 5 (budynek I LO im. KEN)
37-450 Stalowa Wola

tel. 15 842 04 10

e-mail: medyk_stw@poczta.onet.pl

dyrektor: Robert Grzyb

https://msc-stalowawola.pl

Szkoła Medyczna - logo

Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli to szkoła z tradycjami, która kształci w zawodach medycznych od 1961 r.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, bogato wyposażone pracownie i biblioteka szkolna dają gwarancję zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu. Nasi słuchacze odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w placówkach medycznych
i opiekuńczych naszego regionu. Wszystkie kierunki kształcenia kończy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, po którym absolwenci otrzymują dyplomy i certyfikaty w języku polskim i angielskim respektowane w całej UE.

Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli jest placówką publiczną, bezpłatną i bez ograniczeń wiekowych. Kształci w systemie dziennym,  stacjonarnym (wieczorowym) i zaocznym na następujących kierunkach:

 • technik elektroradiolog
 • technik farmaceutyczny
 • technik masażysta
 • technik sterylizacji medycznej
 • podolog
 • opiekun medyczny
 • opiekunka dziecięca

Oferta Medycznej Szkoły Policealnej kierowana jest do wszystkich, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i poszerzyć swoje umiejętności.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. KEN - budynek szkoły
Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej
ul. Staszica 5 (budynek I LO im. KEN)
Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych
Al. Jana Pawła II 21
37 – 450 Stalowa Wola
tel./fax. 15 842 10 31
dyrektor: Barbara Nabrzeska
strona www

Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych - logo

Zespół Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli to placówka, która jest przyjazna uczniom, dba o ich wszechstronny rozwój, zapewnia troskliwą opiekę i wychowanie. W skład Zespołu wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 z oddziałami przedszkolnymi, Szkoła Przysposabiająca do Pracy. W szkole prowadzone jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, a także realizowany jest Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „ZA ŻYCIEM”.

Działania szkoły wspiera Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski Nadzieja, Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem.

Uczniowie objęci są wielospecjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną w ramach której otrzymują różne formy terapii: korekcję wad mowy, korekcje wad postawy, komunikację alternatywną, Integrację Sensoryczną, zajęcia metodą Tomatisa, metodą Montessori, Biofeedback, zajęcia psychedukacyjne.

Oferta szkoły skierowana jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i innymi dysfunkcjami rozwojowymi. Praca z dziećmi przebiega w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne opracowywane przez zespół specjalistów. Programy te uwzględniają indywidualne potrzeby każdego dziecka/ucznia. Nauczyciele pracujący w Zespole, to  pasjonaci, kochający swój zawód, pracujący z dużym zaangażowaniem i oddaniem, stale podnoszący swoje kwalifikacje. Potrafią wychodzić naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodzin, tak by wszyscy czuli się w tej palcówce dobrze i bezpiecznie.

Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych - budynek szkoły
Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych – budynek szkoły
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Hutnicza 12
37- 450 Stalowa Wola
tel. 15 842 18 31
dyrektor: Marzena Łata
strona www
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - logo

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pracuje zespół psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. Placówka udziela pomocy i wsparcia dzieciom, młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom.
Do poradni przyjmowane są dzieci i młodzież z powiatu stalowowolskiego na wniosek rodziców / opiekunów.

Prowadzona jest tu terapia indywidualna i grupowa, a także:

 • odkrywane mocne strony,
 • wspomaganie możliwości rozwojowych,
 • diagnoza dynamiki rozwoju,
 • kreowanie ścieżki kariery zawodowej,
 • wspieranie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w powiecie stalowowolskim.

Oferuje specjalistyczną diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną w zakresie:

 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,

 • przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych,

 • rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią),

 • wspomagania rozwoju uczniów zdolnych,

 • dojrzałości szkolnej,

 • zaburzeń rozwoju mowy i wad wymowy,

 • ADHD, autyzm, zespół Aspergera, zaburzeń zachowania, uzależnień, niedostosowania społecznego,

 • preferencji zawodowych i kreowanie kariery zawodowej.

Poradnia wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Udziela pomocy w formie:

 • terapii psychologicznej indywidualnej, rodzinnej, grupowej,

 • indywidualnej terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w nauce, w tym dzieci ze specyficznymi trudnościami,

 • indywidualnej terapii logopedycznej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkających się z zaburzeniami rozwoju mowy,

 • terapii dzieci ze spektrum autyzmu,

 • zajęć terapeutycznych dla uczniów niewidzących i słabowidzących oraz niepełnosprawnych intelektualnie z wykorzystaniem arteterapii,

 • terapii EEG-Biofeedback,

 • porad dla rodziców i nauczycieli (trudności wychowawcze, trudności w nauce, problemy okresu dojrzewania, zanurzenia zachowania i inne),

 • doradztwa zawodowego, pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia, w tym uczniom niepełnosprawnym,

 • działań mediacyjnych, między stronami konfliktu (uczniami, rodzicami, nauczycielami),

 • działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

 • konsultacji na terenie placówek oświatowych.

W Poradni funkcjonuje Zespół Orzekający, który na wniosek rodziców / opiekunów prawnych wydaje orzeczenia:

 • o potrzebie kształcenia specjalnego w stosunku do uczniów z niepełnosprawnościami:

– niesłyszących i słabo słyszących,
– niewidomych i słabo widzących,
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
– z upośledzeniem umysłowym,
– z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
– ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
– niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim,

 • o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego,

 • o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - budynek
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – budynek
Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych
ul. Orzeszkowej 2
37 – 450 Stalowa Wola
tel. 15 842 06 37
dyrektor: Teresa Polowska
strona www
Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych - logo

Zespół Placówek Oświatowo- Wychowawczych jest istotnym elementem uzupełniającym ofertę oświatową Powiatu Stalowowolskiego dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych w Stalowej Woli.

Na okres pobytu i nauki dziecka poza miejscem zamieszkania, bursa przejmuje funkcję domu rodzinnego.

Placówka gwarantuje całodobową opiekę, domowe wyżywienie, dobre warunki socjalno – bytowe, warunki do nauki oraz atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego.

Na zajęciach prowadzonych przez kompetentnych wychowawców młodzież rozwija swoje zainteresowania, pasje, uzdolnienia.

Kadra, dokłada wszelkich starań, aby pobyt w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych był czasem dobrym, bezpiecznym i przebiegał w troskliwej atmosferze.

Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych - budynek
Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych – budynek