Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Piotr Dąbrowski

pokój nr 312
tel. 15 643 36 60

e-mail: rzecznik@stalowowolski.pl

Pod adresem:

https://stalowowolski.pl/powiatowy-rzecznik-konsumentow/ znajdują się podstawowe informacje dotyczące spraw konsumenckich, formularze dotyczące reklamacji i odstąpienia od umowy oraz przydatne linki.

Porady w sprawach konsumenckich można uzyskać za pośrednictwem infolinii konsumenckiej: 801 440 220 lub  22 290 89 16 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00 (opłata wg taryfy operatora).

W sprawach pilnych, w których istnieje ryzyko upływu terminu do dokonania określonej czynności lub przedawnienia roszczenia, osobom uprawnionym przysługuje możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 15 643 36 56, e-mailem: pomocprawna@stalowowolski.pl lub przy pomocy formularza internetowego: https://bip.stalowowolski.pl/Zapisy_on-line

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Aby złożyć reklamację do sprzedawcy, można skorzystać z jednego z formularzy reklamacyjnych, wybierając właściwe żądanie reklamacyjne (wymiana/naprawa, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy). Trzeba pamiętać, że zwrotu pieniędzy możemy żądać jedynie wtedy, gdy wada jest istotna. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do naszej reklamacji. Jeżeli domagaliśmy się naprawy, wymiany lub obniżenia ceny towaru, a sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na naszą reklamację w terminie 14 dni, oznacza to, że reklamacja została uznana za zasadną. Domniemanie uwzględnienia reklamacji nie obowiązuje w przypadku odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy za zakupiony towar.

W przypadku dokonania zakupu poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na pokazie handlowym) lub na odległość (np. w sklepie internetowym), przysługuje nam tzw. “prawo do namysłu.” W terminie 14 dni możemy od takiej umowy odstąpić bez podania przyczyny, domagając się zwrotu zapłaconej za towar. Aby odstąpić od umowy, należy wysłać do sprzedawcy stosowne oświadczenie – można skorzystać z odpowiednich formularzy poniżej, Po wysłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, należy w terminie 14 dni odesłać zakupione towary. Trzeba pamiętać, że koszty związane z odesłaniem towaru obciążają konsumenta.

W przypadku, gdy zawarliśmy umowę o dostawę energii elektrycznej lub paliwa gazowego poza lokalem przedsiębiorstwa (np. przedstawiciel dostawcy przyszedł do nas do domu), mamy 14 dni na wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od takiej umowy. W tym celu można skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza. Należy pamiętać, że uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli zawieramy umowę w siedzibie przedsiębiorcy.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Stalowej Woli udziela porad wyłącznie konsumentom będącym mieszkańcami powiatu stalowowolskiego. Zgodnie z art.  221 Kodeksu Cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego. W celu złożenia wniosku do Rzecznika, można skorzystać z formularza poniżej. Do wniosku należy załączyć kopie wszystkich dokumentów dotyczących sporu z przedsiębiorcą.

Rzecznik Finansowy
https://rf.gov.pl/
Centrum Informacji Konsumenckiej
https://cik.uke.gov.pl/
Urząd Regulacji Energetyki
https://www.ure.gov.pl/pl
Urząd Transportu Kolejowego
https://www.utk.gov.pl/
Komisja Ochrony Praw Pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
https://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera
Europejskie Centrum Konsumenckie
https://konsument.gov.pl/