Informacja o wyłożeniu do wglądu projektów operatów modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Informacja o wyłożeniu do wglądu projektów operatów modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Informacja Starosty Stalowowolskiego o wyłożeniu do wglądu projektów operatów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Brandwica, Chłopska Wola, Kłyżów, Studzieniec w jednostce ewidencyjnej Pysznica,  Powiat Stalowowolski.

Starosta stalowowolski  zgodnie z art. 24a ust.: 4-6 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity w: Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 ze zmianami) informuje, że projekty operatów opisowo-kartograficznych dla obrębów ewidencyjnych: Brandwica, Chłopska Wola, Kłyżów, Studzieniec w jednostce ewidencyjnej Pysznica,  Powiat Stalowowolski, zostaną wyłożone do wglądu dla wszystkich zainteresowanych w okresie:

od  26.07.2021 r. do 13.08.2021 r., w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz.  8.00 – 15.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15  (pok. nr 2 i 3).

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projektach operatów opisowo-kartograficznych, w okresie wyłożenia projektu może się z nimi zapoznać, uzyskać niezbędne wyjaśnienia, oraz zgłosić uwagi i wnioski do tych danych.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, gdyż ujawnienie na tym etapie postępowania ewentualnych błędów i nieprawidłowości pozwoli na wyeliminowanie ich przed zakończeniem wszystkich prac modernizacyjnych.

Osoby zgłaszające się do zapoznania z dokumentacją winny posiadać dokument tożsamości i dokument potwierdzający własność nieruchomości oraz dokumenty dotyczące budynków i lokali. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania modernizacyjnego ewidencji gruntów i budynków w w/w obrębach ewidencyjnych.

Po upływie terminu wyłożenia projektów operatów opisowo-kartograficznych stają się operatem ewidencji gruntów.

UWAGA! Ze względu na ograniczenia związane z utrzymującym się stanem epidemii w celu uzgodnienia uczestnictwa w wyłożeniu należy skontaktować się telefonicznie pod nr tel.: 15 842 05 06 lub 660 523 748 w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku, bądź mailowo na adres: modernizacja@stalowowolski.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać również pod nr tel.:  15 643 37 08.