Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza nabór wniosków na  realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu, dofinansowanych ze środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2023 r.

Wnioski o dofinansowanie zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu mogą składać instytucje kultury, stowarzyszenia kulturalne i sportowe, kluby sportowe, jak również inne podmioty prawne prowadzące działalność statutową w tychże dziedzinach.

Priorytetowe obszary działań w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego obejmują:

 1. Wspieranie ciekawych form edukacji kulturalnej i artystycznej służących podnoszeniu kompetencji twórczych, istotnych dla rozwoju  kapitału społecznego w powiecie.
 2. Wspieranie różnych zadań z zakresu animacji społeczno – kulturalnej, mającej na celu ułatwienie społeczności powiatowej udziału w bardziej aktywnym i twórczym życiu.
 3. Wspieranie różnorodnych  przedsięwzięć skierowanych do różnych grup wiekowych służących  promowaniu czytelnictwa i literatury.
 4. Wspieranie imprez tematycznie związanych ze spuścizną polskiego dziedzictwa kulturowego i tradycji regionu lasowiackiego, połączonych ze współczesnymi kontekstami ich występowania.
 5. Wpieranie wartościowych wydarzeń artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, powstających z myślą o dzieciach i młodzieży.

Priorytetowe obszary działań w ramach kultury fizycznej i sportu obejmują:

 1. Wspieranie ciekawych przedsięwzięć w sferze kultury fizycznej i sportu, w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
 2. Wspieranie organizacji znaczących zawodów w różnych dyscyplinach sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim. 
 3. Wspieranie różnych form aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego, skierowanych do różnych grup wiekowych.
 4. Wspieranie różnych form aktywności sportowej i ruchowej dla osób niepełnosprawnych.

Złożone wnioski na dofinansowanie zadań publicznych w dziedzinie kultury i sportu będą oceniane wg następujących kryteriów:

 1. charakter ponadgminny zadania publicznego (kryterium formalne i obligatoryjne na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, którego niespełnienie powoduje oddalenie wniosku),
 2. zgodność zadania z priorytetowymi obszarami działań, podanych w niniejszym ogłoszeniu
  o naborze wniosków,
 3. proponowaną jakość wykonania zadania poprzez kwalifikacje osób, przy udziale których podmioty będą realizować zadanie publiczne,
 4. innowacyjność i oryginalność realizowanego zadania publicznego oraz ilość beneficjentów do których jest ono skierowane,
 5. celowość realizowanego zadania publicznego w kontekście zaspokojenia potrzeb społecznych,
 6. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (minimum 20%).                

Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury bądź sportu podejmie Zarząd Powiatu Stalowowolskiego, który przy jej  podjęciu będzie się kierował  powyższymi kryteriami oceny zadania publicznego.

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15.

Termin składania wniosków upływa z dniem 2 grudnia 2022 roku, o godz. 15.00.
O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Wnioski złożone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela pani Lila Wojciak – główny specjalista ds. kultury, sportu i zdrowia w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli pod numerami telefonów – 15 643 36 54 lub osobiście w pokoju nr 408 (IV piętro), w godzinach od 8.00 do 15.00.

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie dofinansowania na zadanie publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2023 r.        

Wniosek o przyznanie dofinansowanie na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2023 r.                                                 

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego z dziedziny kultury lub sportu dofinansowanego z budżetu Powiatu Stalowowolskiego

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań publicznych