Przebudowa drogi Zaklików-Borów wraz z przebudową mostu na rzece Sanna

 Przebudowa drogi Zaklików-Borów wraz z przebudową mostu na rzece Sanna

Powiat Stalowowolski korzysta z dofinansowania ze środków budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików-Borów wraz z przebudową mostu na rzece Sanna w m. Łążek Zaklikowski.

Powiat Stalowowolski na realizację przedmiotowego zadania pozyskał dofinansowanie w wysokości 50 % wartości zadania tj. w wysokości 1 067 530 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 2 138 996 zł.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu drogowego JNI01008543 na rzece Sanna w miejscowości Łążek Zaklikowski o długości 27,55 m zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1004R Zaklików-Borów wraz z dojazdami, od km 7+565,00 do km 7+645,00.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

 • remontu konstrukcji przęseł mostu poprzez wymianę belek prefabrykowanych na nowe oraz odtworzeniu nadbetonu (płyty zespalającej) dźwigarów (belek strunobetonowych),
 • remontu podpór skrajnych (przyczółków) z wykorzystaniem istniejącego fundamentu palowego,
 • remontu podpór pośrednich (filarów) polegających na adaptacji górnej części filarów (rygli poziomych) oraz powierzchniowej naprawie betonu słupów filarów,
 • remontu płyt przejściowych,
 • przebudowy nawierzchni jezdni i chodników na obiekcie i dojazdach,
 • przebudowy urządzeń dylatacyjnych,
 • przebudowy urządzeń BRD,
 • odtworzenia elementów wyposażenia,
 • ramp zejściowych na dojazdach,
 • uzupełnienia i remoncie stożków nasypów przy przyczółkach w tym odbudowa umocnienia stożków oraz umocnienia powierzchniowego skarp/terenu pod obiektem,
 • oczyszczenia i odmulenie rowów drogowych,
 • remontu istniejących umocnień brzegów koryta poprzez wykonanie umocnienia brzegów faszyną oraz narzutem kamiennym,
 • wycinki i nasadzeń zastępczych drzew,
 • dojazdów do obiektu w niezbędnym zakresie umożliwiającym dowiązanie niwelety drogi w zakresie wysokościowym,
 • odcinka kanału technologicznego.

 

Wykonawcą zadania jest MG Infrastruktura Marian Wołczyk z Rzeszowa.

Przewidywany termin zakończenia zadania 30.10.2021 r.

 

Aktualizacja.

Dnia 29.10.2021 r. zostały zakończone roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1004R Zaklików-Borów wraz z przebudową mostu na rzece Sanna w m. Łążek Zaklikowski.

W dniu 10.11.2021 r. dokonano odbioru robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików-Borów wraz z przebudową mostu na rzece Sanna w m. Łążek Zaklikowski”, skutkiem czego inwestycja została zakończona.