Działaj lokalnie. Złóż wniosek

Działaj lokalnie. Złóż wniosek

Fundacja Fundusz Lokalny SMK Ogłasza nabór wniosków do Działaj Lokalnie 2024 roku! Wnioski można składać do 24 maja 2024 r.

CEL PROGRAMU

W programie „Działaj Lokalnie” wspierane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aktywności społecznej, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.  Program jest prowadzony z myślą o  organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek,
aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

KWOTA DOTACJI: maksymalnie 6 000 zł.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ?

  • organizacje pozarządowe

posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),
z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne i stowarzyszeń związanych z partiami politycznymi, stowarzyszeń i fundacji założonych przez samorządy lokalne

  • zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe,
  • oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
  • grupy nieformalne,

(w tym stowarzyszenia zwykłe, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna
z następujących instytucji publicznych: instytucja kultury, biblioteka publiczna.

  • grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to forma dofinansowania projektów realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • mają siedzibę w gminach: Zaleszany, Pysznica, Bojanów, Zaklików, Radomyśl nad Sanem, Nisko, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce (pow. tarnobrzeski), Grębów
  • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.JAK I DO KIEDY ZŁOŻYĆ:

W 2023 roku uruchomiony został Generator Społeczny:

https://generatorspoleczny.pl

Więcej informacji na stronie fundacjasmk.pl lub u koordynatora projektu nr. 880186112, emailowo elwira.karbarz@fundacjasmk.pl