Dla mieszkańców

 

I. ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

 1. B-1 / Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę [pdf] [doc]
 2. B-2 / Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego [pdf] [doc]
 3. B-3 / Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane [pdf] [doc]
 4. B-4 / Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. [pdf] [doc]
 5. Zgłoszenie obiektu tymczasowego na okres do 180 dni [pdf] [doc]
 6. Zgłoszenie budowy / Wykonania robót budowlanych [pdf] [doc]
 7. Zgłoszenie budowy sieci lub stacji transformatorowej [pdf] [doc]
 8. Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego
 9. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 10. Przeniesienie pozwolenia na budowę
 11. Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
 12. Wydanie decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę

 

II. GEODEZJA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

DLA MIESZKAŃCÓW

 1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów
 2. Wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*
  * wypełniając wniosek prosimy o jego uszczegółowienie formularzami P1 – P8 dostępnymi w dodatkowych arkuszach
 3. Wniosek o przedłożenie na naradzie koordynacyjnej propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie gospodarstwa rolnego
 5. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej
 6. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych 

DLA GEODETÓW:

 1. Zgłoszenie prac geodezyjnych
 2. Zawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych / kartograficznych
 3. Protokół kontroli wykonywanych prac geodezyjnych lub kartograficznych
 4. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych
 5. Wniosek o zamieszczenie informacji o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego

 

III. KOMUNIKACJA

 1. Wymiana prawa jazdy
 2. Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego
 3. Wyrejestrowanie pojazdu
 4. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)
 5. Zgłoszenie zamontowania instalacji gazowej
 6. Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę
 7. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 8. Pierwsza rejestracja nowego pojazdu
 9. Zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję
 10. Wydanie prawa jazdy osobie ubiegającej się o rozszerzenie uprawnień
 11. Zgłoszenie sprzedaży
 12. Czasowa rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy w celu przeprowadzenia badań technicznych
 13. Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela pojazdu
 14. Międzynarodowe prawo jazdy
 15. Licencja na wykonywanie krajowego transportu osób pojazdem przystosowanym do przewozu od 7 do 9 osób
 16. Cofnięcie prawa jazdy w związku z przekroczeniem 24 punktów
 17. Zwrot prawa jazdy po okresie zatrzymania dłuższym niż rok
 18. Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia lub licencji.
 19. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez stronę konwencji o ruchu drogowym
 20. Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeracji) wskutek ich utraty lub zniszczenia
 21. Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na terenie Powiatu Stalowowolskiego
 22. Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 23. Zwrot prawa jazdy po okresie zatrzymania krótszym niż rok
 24. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (HAK, VAT, TAXI, L, PIT, CIT)
 25. Rejestracja pojazdu zabytkowego
 26. Zastaw rejestrowy na pojeździe
 27. Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Stalowowolskiego
 28. Zatwierdzanie projektów zmian organizacji ruchu
 29. Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia
 30. Cofnięcie prawa jazdy w związku z przekroczeniem 20 punktów
 31. Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.
 32. Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju na terenie powiatu stalowowolskiego
 33. Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem
 34. Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencji o ruchu drogowym
 35. Karta pojazdu
 36. Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg.
 37. Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe
 38. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.
 39. Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją wskutek ich utraty lub zniszczenia
 40. Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy
 41. Wydawanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych przez diagnostów
 42. Zmiana adresu nie powodująca zmiany właściwości miejscowej
 43. Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 44. Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
 45. Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju poza terenem powiatu stalowowolskiego.
 46. Wydawanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny
 47. Zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
 48. Wydanie legitymacji dla instruktora nauki jazdy
 49. Składanie wniosku o rejestrację pojazdu, rejestrację czasową i wyrejestrowanie pojazdu drogą elektroniczną.
 50. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

 

IV. KULTURA, ZDROWIE, SPORT

 1. Wykaz druków niezbędnych przy ubieganiu się o przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli
 2. Wniosek o przyznanie dofinansowania na zadanie publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 3. Wniosek o przyznanie dofinansowania na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
 4. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w dziedzinie kultury lub sportu
 5. Znaki informacyjne na zabytku
 6. Znaki informacyjne na zabytku – Karta informacyjnaZnaki informacyjne na zabytku – Karta informacyjna

 

V. OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Rejestr zwierząt egzotycznych
 2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 3. Wycinka drzew i krzewów
 4. Pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją
 5. Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu
 6. Pozwolenie zintegrowane
 7. Wpis do rejestru posiadaczy lub prowadzącego transport odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania ze
 8. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów lub na prowadzenie działalności
 9. Zezwolenie na prowadzenie dział. i w zakresie odzysku i unieszkodl.
 10. Decyzja w sprawie zatwierdzenia statusu spółki wodnej
 11. Ustanawianie na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody strefy ochronnej obejmującą wyłącznie teren
 12. Ustalenie i podział kosztów utrzymania urządzenia wodnego
 13. Ustalenie linii brzegu dla cieków maturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych
 14. Rejestracja sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb
 15. Wydanie Karty Wędkarskiej Lub Karty Łowiectwa Podwodnego
 16. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej
 17. Przeniesienie koncesji objętej prawem własności nieruchomości gruntowej
 18. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej
 19. Zatwierdzanie projektu robót geologicznych których wykonanie nie wymaga koncesji
 20. Zgłoszenie projektu robót geologicznych
 21. Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 22. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń na zainteresowanego nabyciem
 23. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddział. na środ.
 24. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód oraz w zakresie budownictwa wodnego

 

VI. OŚWIATA

 1. Przyznawanie stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia

 

VI. SPRAWY OBYWATELSKIE

 1. Nadzór nad stowarzyszeniami
 2. Rejestracja stowarzyszeń zwykłych (nie posiadających osobowości prawnej)
 3. Procedura wydania zaświadczenia/wypisu o wpisie do ewidecji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w forimie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 4. Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub urny z prochami z zagranicy
 5. Rejestracja uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 6. Biuro rzeczy znalezionych