Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Powiat Stalowowolski pozyskał trzykrotnie dofinansowanie o łącznej wartości 8 915 576,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wsparcie, w postaci środków finansowych kierowanych do powiatów.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast. Źródłem finansowania jest fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne. Dostęp do rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów.

 

1. Dofinansowanie w wysokości 2 415 576,00 zł Powiat Stalowowolski przeznaczy na realizację różnych zadań.

Pierwsze z nich to zakup sprzętu specjalistycznego dla Oddziału Okulistycznego, Oddziału Otorynolaryngologii oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

W ramach zadania planuje się zakup następującego sprzętu: biometr optyczny, kliniczny unit laryngologiczny, aparat ultrasonograficzny.

Kwota dofinansowania: 566 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 566 000,00 zł.

 

Kolejnym zadaniem jest doposażenie Oddziału Udarowego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

W ramach projektu zostanie doposażony, ostatnio uruchomieniowy w nowej lokalizacji Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w następującą aparaturę i sprzęt: system monitorowania funkcji życiowych pacjenta, łóżka szpitalne, respiratory, zestaw pomp infuzyjnych, defibrylatory, urządzenie do małoinwazyjnego pomiaru rzutu serca, stół operacyjno-zabiegowy, mobilny system pielęgnacji pacjenta i podnośniki pacjenta. Z kolei Oddział Udarowy zostanie doposażony w następującą aparaturę i sprzęt: łóżka, zestaw pomp infuzyjnych, zestaw do holtera, kardiomonitory, centrale monitorujące, aparaty USG i EEG, respirator i defibrylator.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 664 563,00 zł.

Kwota dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa: 2 658 255,14 zł.

Całkowita wartość zadania: 3 322 818,93 zł.

 

Ostatnim zadaniem jest „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024R – ul. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli”.

Przedmiotem zadania jest rozbudowa drogi powiatowej klasy G na odcinku o długości 554,71 m. Zakres rzeczowy projektu obejmuje opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, na podstawie opracowanego programu funkcjonalna – użytkowego  oraz uzyskanie decyzji – zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej – ZRID.

W ramach rozbudowy przewiduje się:

–    całkowitą rozbiórkę nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z warstwami podbudowy,

–    wykonanie robót drogowych – podbudowy i nawierzchnie – dwa pasy ruchu po 3,50 m z możliwością zmniejszenia do 3,25m przy dwóch pasach ruchu w jednym kierunku w celu uspokojenia ruchu w obszarze zabudowy ,

–    wykonanie robót wykończeniowych,

–    oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

–    wykonanie zieleni drogowej,

–    rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej,

–    przebudowę ścieżki rowerowej na odcinku o długości 543,47 m.

–    budowę ścieżki rowerowej na odcinku o długości 554,71 m,

–    przebudowę ciągu pieszego na odcinku o długości 693,68 m

–    remont ciągu pieszego na odcinku o długości 404,50 m,

–    przebudowę trzech skrzyżowań z drogami publicznymi gminnymi: skrzyżowanie typu małe rondo z ul. Okulickiego, skrzyżowanie skanalizowane  z wyspami dzielącymi z azylami dla pieszych z ul. Skoczyńskiego i skrzyżowanie skanalizowane z ul. Wolności

–    przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego,

–    likwidację kolizji sieci uzbrojenia podziemnego: elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej i  ciepłowniczej.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 185 013,00 zł.

Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 5 547 042,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 9 204 922,60 zł.

 

2. Drugie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 mln zł Powiat Stalowowolski przeznaczy na przygotowanie 4 piętra w nowym pawilonie szpitalnym dla oddziałów Kardiologicznego oraz Ortopedycznego w ramach inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i budowa pomieszczeń z przeznaczeniem na oddział ortopedyczny i kariologiczny wraz z wyposażeniem w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”.

W ramach zadania w istniejącym budynku zostaną wykonane: roboty budowlane, wewnętrzne instalacje sanitarne, instalacja gazów medycznych, klimatyzacja, instalacje elektryczne i teletechniczne. W wyniku przeprowadzonych prac powstanie oddział ortopedyczny 21-łóżkowy i kardiologiczny 25-łóżkowy.

Przewidywany termin realizacji zadania: styczeń 2021 r. – luty 2022 r.

Kwota dofinansowania: 5 000 000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 7 700 000,00 zł.

 

3. Kolejne dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł zostanie przeznaczone na zaprojektowanie i przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Rehabilitacji wraz z wyposażeniem i modernizacją rozdzielni elektrycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa i w istniejącym budynku zostaną wykonane prace budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne mające na celu powstanie 22 łóżkowego oddziału przystosowanego do prowadzenia rehabilitacji pacjentów kardiologicznych i neurologicznych.

Kwota dofinansowania: 1 500 000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 6 000 000,00 zł.

 

 

 

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych