Fundusze krajowe i unijne

Fundusze krajowe i unijne

Fundusze krajowe i unijne

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podkarpackie - przestrzeń otwarta Unia Europejska - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Powiat Stalowowolski informuje, że zrealizował Projekt pn.

„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego”.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś III Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.
Całkowita wartość Projektu: 13 279 631,57 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu: 10 041 794,83 PLN w tym środki z:
– dofinansowanie ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85,00%), tj.: 8 535 525,55 PLN
– wkład własny Powiatu Stalowowolskiego: 1 506 269,28 PLN

Projekt obejmował termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli:
– Centrum Edukacji Zawodowej,
– Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego,
– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

Termomodernizacja obiektów objętych projektem polegała między innymi na:
– ociepleniu ścian zewnętrznych piwnic i ścian fundamentowych na całej ich wysokości,
– ociepleniu ścian zewnętrznych metodą lekką – mokrą,
– wykończeniu zadaszeń i fragmentu elewacji płytami elewacyjnymi drewnopodobnymi (budynek CEZ),
– wymianie stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej,
– ociepleniu stropodachu wraz z wymianą pokrycia,
– wykonaniu instalacji odgromowej,
– usunięciu lub wymianie krat okiennych,
– renowacji schodów zewnętrznych,
– likwidacji istniejącego węzła sieci wody ciepłowniczej i montażu kotłów gazowych kondensacyjnych w istniejącej kotłowni gazowej znajdującej się przy warsztatach oraz wykonaniu nowej instalacji c.o. w systemie zaciskowym (CEZ),
– wykonaniu remontu starej i wyeksploatowanej instalacji c.o. wraz z dostosowaniem nowej instalacji do istniejącego źródła ciepła (CKU i ZSP nr 1),
– montażu instalacji fotowoltaicznej,
– wymianie instalacji oświetlenia.

W wyniku realizacji projektu zostały zmodernizowane energetycznie 4 budynki użyteczności publicznej o łącznej powierzchni użytkowej ogrzewanej 16 265,9 m2, w tym zostały wybudowane 4 jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy warunków edukacji, co spowodowało poprawę poziomu i jakości życia osób zamieszkujących obszar projektu. Termomodernizacja budynków przyczyniła się do zwiększenia komfortu ich użytkowania. Ponadto realizacja przedsięwzięcia w zakresie modernizacji systemu c.o., w powiązaniu z termomodernizacją budynków, poprawiła efektywność systemu centralnego ogrzewania. Realizacja inwestycji w pełni zaspokoiła potrzeby beneficjentów w zakresie dostępu do infrastruktury edukacyjnej o wysokim potencjale technicznym.

Współfinansowanie inwestycji przy udziale środków Unii Europejskiej stworzyło możliwość kompleksowej termomodernizacji obiektów oświatowych w powiecie stalowowolskim.
Wykonanie inwestycji było zaplanowane w okresie od I kwartału 2016r. (opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności) do IV kwartału 2017r. (realizacja prac inwestycyjnych i rozliczenie projektu).

Termin zakończenia robót budowlanych był:
– w zakresie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – do dnia 13.10.2017 r.,
– w zakresie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – do dnia 15.08.2017 r.
– w zakresie budynku Centrum Edukacji Zawodowej – do dnia 20.10.2017 r.,
– w zakresie budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego – do dnia 21.08.2017 r.

Beneficjentem Projektu był Powiat Stalowowolski

Udział środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyczynił się do osiągnięcia celu ogólnego jakim jest ochrona powietrza w wyniku redukcji emisji CO2 i innych zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych) w czterech budynkach użyteczności publicznej.

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

SPORTOWA POLSKA 2020

 • Nazwa funduszu: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)
 • Nazwa programu: Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020
 • Nazwa projektu: „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 i hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz budowa siłowni plenerowej przy Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli” w zakresie:

Część I : „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy ZSnr3 w Stalowej Woli”,

Część II : „Przebudowa i remont kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli”,

Część III : „Budowa siłowni terenowej przy Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli”.

 • Przyznana kwota dofinansowania ze środków FRKF: 642 600,00 zł:

w roku 2021: 340 000,00 zł

w roku 2022: 302 600,00 zł

 • Wkład własny Powiatu Stalowowolskiego: 666 464,00 zł
 • Całkowita wartość zadania: 1 309 064,00 zł
 • Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 1) Remont sali gimnastycznej i zaplecza w Zespole Szkół Nr 3 w Stalowej Woli:

– remont dachu nad salą gimnastyczną i zapleczem socjalnym,

– wykonanie nowej podłogi sportowej,

– wymiana kotar grodzących i siatek ochronnych,

– montaż nagłośnienia sali gimnastycznej,

– doposażenie siłowni: Atlas (urządzenia 6 w 1), lustra,

– wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,

– malowanie,

– wymiana stropów podwieszanych.

2) Remont kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej

Woli:

 • sale pomocnicze:

wykonanie ścianki wspinaczkowej (w jednej sali),

naprawa tynków, malowanie, naprawa posadzki

 • hala sportowa:

naprawa tynków i malowanie,

remont posadzki wraz z malowaniem linii boisk,

montaż zabezpieczeń ścian pod koszami

 • zaplecze hali sportowej wraz z łącznikiem:

wymiana systemów otwierania okien

wymiana skrzydeł drzwiowych

naprawa tynków i malowanie,

doposażenie siłowni: Atlas 8 – stanowiskowy, suwnica, dwa gryfy rehabilitacyjne, bieżnia, lustra.

3) W siłowni terenowej przy Zespole Placówek Oświatowo Wychowawczych zaplanowano urządzenia:

– drążek + poręcze – 1 szt.

– drabinka + podciąg nóg – 1 szt.

– wioślarz + narty  – 1szt.

– rower + jeździec – 1 szt.

– prostownik + ławeczka – 1 szt.

– motyl + pajacyk – 1 szt.

– biegacz +  orbitrek – 1 szt.

– wyciąg + krzesło – 1 szt.

– twister + surfer – 1 szt.

 

Pozostałe elementy siłowni: stół do tenisa stołowego, ławki parkowe, kosze na śmieci, stojak na rowery,  tablica informacyjna.

 • Cel : Celem programu „Sportowa Polska” – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2020” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego szkolnej infrastruktury sportowej służącej placówkom w realizacji zajęć wychowania fizycznego jak również umożliwiającym współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych. Przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego, w tym głównie uczniów szkół ZS nr 3 i ZSO w Stalowej Woli oraz wychowanków Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli. Budowa siłowni plenerowej w ZPOW umożliwi społeczności lokalnej na aktywne spędzenie wolnego czasu.
 • Grupy docelowe: mieszkańcy Powiatu Stalowowolskiego w tym uczniowie szkół ponadpodstawowych, zorganizowane grupy sportowe oraz kluby sportowe, osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Stalowowolskiego.