Dofinansowanie z zakresu kultury i sportu

Przystępujemy do opracowania Powiatowego Harmonogramu Imprez Kulturalnych i Sportowych na przyszły rok. Zachęcamy instytucje kultury, stowarzyszenia twórcze, kluby i stowarzyszenia sportowe do ubiegania się o dofinansowanie  zadań w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Co trzeba zrobić?

Podstawowymi kryteriami formalnymi, które należy spełnić przed merytoryczną oceną każdego wniosku są: ponadgminny charakter organizowanego przedsięwzięcia oraz musi się ono mieścić w katalogu zadań własnych Powiatu tzn. z zakresu: kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki.

Wypełnione wnioski należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15; 37 – 450 Stalowa Wola, w nieprzekraczalnym terminie do 5 grudnia 2014 roku. Wnioski, które wpłyną po terminie oraz będą wypełnione ręcznie, nie będą rozpatrywane.

Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej Starostwa: www.stalowowolski.pl.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się  z panią Lilą Wojciak – głównym specjalistą ds. kultury, zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi pod nr telefonu.: 15 643 – 36 – 54, mail: l.wojciak@stalowowolski.pl

Piki do pobrania:

Wniosek_-_sport_2015.docx

Wniosek_-_kultura_2015.docx