Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu PKS w Stalowej Woli S.A.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

 1. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku: menadżerskim, ekonomicznym, prawniczym lub technicznym.
 2. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu:
 • · co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • · korzystanie z pełni praw publicznych,
 • · posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • · niekaralność,
 • · niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

3. Wymagania pożądane w stosunku do kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu:

– certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym osób,

– certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy.

4. Pisemne zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 • · CV,
 • · ksero dyplomu,
 • · zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem oferty,
 • · informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem: nr telefonu, adres poczty elektronicznej,
 • · oświadczenie o co najmniej pięcioletnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
 • · oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • · oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • · oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • · oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego,
 • · zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem oferty.

Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata należy dołączyć w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach. Kandydat może sam uwierzytelnić przedkładane dokumenty podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Dokumenty zgłoszeniowe winny być przesłane pocztą na adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 30 lub dostarczone osobiście do siedziby Spółki przy ul. Ofiar Katynia 30,

37-450 Stalowa Wola do Sekretariatu (pokój nr 24) do dnia 22 maja 2015r. do godz. 11.00 w niepodpisanej, zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PKS w Stalowej Woli S.A.”.

6. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 25 maja 2015r.

7. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz otrzymane po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

8. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami wybranymi spośród osób, które przesłały zgłoszenia spełniające wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

9. Przeprowadzane z poszczególnymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjne będą obejmowały następujące zagadnienia:

 • · wiedza o zakresie działania Spółki oraz o branży, w której Spółka działa,
 • · analiza rynku i konkurencji,
 • · znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem samorządowych osób prawnych,
 • · znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • · doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce handlowej.

Ocenie poddana zostanie także wiedza kandydata w zakresie finansów przedsiębiorstwa, marketingu oraz zasad i przepisów prawa pracy.

10. Osobom zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną zostaną udostępnione do wglądu, po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, następujące dane Spółki:

 • · informacje o Spółce w zakresie przekazywanym z urzędu do Rejestru Sądowego,
 • · Statut Spółki,
 • · Schemat organizacyjny Spółki,
 • · Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy PKS w Stalowej Woli Spółka Akcyjna.

Informacje dostępne będą w siedzibie Spółki, pokój nr 24 (Sekretariat), w godz. 10.00-15.00.

11. O wynikach postępowania kandydaci będą poinformowani na piśmie za pośrednictwem poczty.

12. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez wyłaniania kandydatów. Nadesłane oferty nie będą zwracane.