Konsultacje w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 Zgodnie z postanowieniami §1 pkt. 2 Uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 października 2010 roku informuję o wszczęciu procedury konsultacji projektu uchwały „Program współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.”

Konsultacje prowadzone będą od 30 października do 6 listopada 2015 roku. Treść projektu uchwały została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Stalowowolskiego www.stalowowolski.bip.podkarpackie.eu, w zakładce organizacje pozarządowe.

Uwagi i opinie odnośnie projektu uchwały należy składać pisemnie na formularzu konsultacyjnym w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 lub elektronicznie na adres e-mail: powiat@stalowowolski.pl, (powinny być opatrzone właściwą pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do występowania w imieniu organizacji).

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.). Druk formularza konsultacyjnego można pobrać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (pokój nr 10, parter budynku) lub z BIP Powiatu, w zakładce organizacje pozarządowe.

Pliki do pobrania:

Program współpracy 2016 r.

Formularz konsultacyjny dla organizacji.