Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej

Stowarzyszenie Lubelski Ośrodek Samopomocy z siedzibą w Lublinie (LOS) informuje, że w ramach realizowanego zadania pn. „Bezpłatna pomoc prawna w Powiecie Stalowowolskim” finansowanego z budżetu państwa ze środków otrzymanych od Powiatu Stalowowolskiego prowadzi Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

• w Stalowej Woli (punkt stacjonarny), poniedziałek: godz. 12:00 – 16:00 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, ul. Hutnicza 12

• w Pysznicy (punkt filialny), czwartek i piątek: godz. 12:00 – 16:00 Urząd Gminy Pysznica, ul. Wolności 322

• w Zaklikowie (punkt filialny), wtorek i środa: godz. 12:00 – 16:00 Urząd Miasta Zaklików, ul. Zachodnia 15.

Do ww. Punktów zapraszamy poszukujących porady prawnej mieszkańców powiatu stalowowolskiego spełniających jedno z następujących kryteriów: osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65. lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

W Punktach można uzyskać pomoc prawną, która będzie polegała na: poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym, sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Porady świadczone są z zachowaniem zasad zapewnienia poufności, profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Prawnicy są do Państwa dyspozycji w dni powszednie od godz. 12 do godz. 16 w terminach wskazanych powyżej. Informacje o realizacji zadania, funkcjonowaniu Punktów, warunkach korzystania z porad prawnych są dostępne w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz na stronie internetowej: www.los.lublin.pl , https://www.facebook.com/los.lublin/

Więcej informacji w zakładce bezpłatna pomoc prawna w powiecie stalowowolskim.