Zaproszenie na konferencję dotyczącą finansowania inicjatyw obywatelskich

Konferencja odbędzie się 5 września 2016 roku, godz. 9:30 – 14:30 w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Sali Kolumnowej. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zainteresowani uczestnictwem w konferencji zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności. Osobą do kontaktu jest pani Monika Łysik – Cebulak, mail: mlysik@rzeszow.uw.gov.pl , tel: 17 867 12 49.

Szczegółowy program konferencji:

9:30 – 9:35- Rejestracja uczestników

9:35 – 9:40 – Powitanie i otwarcie konferencji

9:40 – 11:45 – Prezentacja Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 oraz zasad ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty) Prelegent MRPiPS – Piotr Marzęda

11:45 – 11:50 – Przerwa

11:50 – 13:00 – Prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu. Prelegent MRPIPS – Piotr Marzęda

13:00 – 13:30 – Podsumowanie i pytania

13:30 – 13:40 – Przerwa

13:40 – 14:15 – Możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Prelegenci WUP

14:15 – 14:30- Podsumowanie i zakończenie