Nowa kadencja Rady Rynku Pracy

Powiatowe Rady Rynku Pracy powoływane są na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rada to organ opiniodawczo-doradczy starosty w sprawach polityki rynku pracy. W jej skład wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Kadencja Rad Rynku Pracy trwa 4 lata.

Członkowie Rady na czas trwania kadencji spośród siebie wybierają przewodniczącego. W bieżącej kadencji funkcję tę sprawuje wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys, który w poprzedniej kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia również pełnił funkcję przewodniczącego.

Na stanowisko wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy został wybrany Antoni Kłosowski.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Stalowej Woli wchodzą:

Andrzej Gargaś

Antoni Kłosowski – wiceprzewodniczący

Małgorzata Kobylarz

Grzegorz Męciński

Sławomir Mynarek

Helena Pasieka

Mariusz Sołtys – przewodniczący

Janusz Turko

Eliza Walicha

Damian Zakrzewski